Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Van 1 juli tot en met 31 december 2022 kunt u geen nieuwe bestemmingsplannen indienen. Het lukt namelijk niet meer om deze plannen vóór 31 december 2022 als ontwerp ter inzage te leggen. Dit is wel vereist, als we de bestemmingplannen volgens de huidige wetgeving willen afhandelen. Na 1 januari 2023 nemen we omgevingsplannen volgens de nieuwe systematiek van de Omgevingswet in behandeling. 

Principeverzoek

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is? U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Dit doet u met het vooroverleg.

Het principeverzoek kunt u indienen voor de volgende plannen:

  • U gaat (ver)bouwen en dit past niet in bestemmingsplan
  • U wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen
  • U wilt de bedrijfssituatie wijzigen
  • U heeft plannen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen

Op het in behandeling nemen van principeverzoeken hebben we ook een tijdelijke stop gezet tot en met 31 december 2022. Wel kunt u eventueel via het OLO (Omgevingsloket online) een aanvraag doen van een uitgebreide omgevingsvergunning om af te wijken van het bestemmingsplan. Deze procedure kunt u tot en met 31 december 2022 aanvragen en wordt dan volgens de WABO-procedure afgehandeld.

Een principeverzoek kost €1.880. Kijk in de legesverordeing voor de voorwaarden. Wilt u een principeverzoek indienen? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl, met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Beschrijving van de ontwikkeling
  • Situatieschets
  • Afwijking van het huidige bestemmingsplan

Overzicht bestemmingsplannen per fase