Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld Wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Tot 6 maanden voordat de Omgevingswet in werking treedt, kunt u nieuwe bestemmingsplannen indienen. Dit betekent op dit moment, dat we vanaf 31 juni 2023 geen nieuwe bestemmingsplannen meer in behandeling nemen. Het lukt namelijk niet meer om deze plannen voor 30 juni 2023 ter inzage te leggen. Dat is wel vereist, als we de bestemmingsplannen volgens de huidige wetgeving willen afhandelen. Na 1 januari 2024 nemen we omgevingsplannen volgens de nieuwe systematiek van de Omgevingswet in behandeling.

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is? U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Dit doet u met het vooroverleg.

Het principeverzoek kunt u indienen voor de volgende plannen:

  • U gaat (ver)bouwen en dit past niet in bestemmingsplan
  • U wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen
  • U wilt de bedrijfssituatie wijzigen
  • U heeft plannen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen

Tot en met 31 juni 2023 hebben we een tijdelijke stop gezet op het in behandeling nemen van principeverzoeken. Vanaf 1 januari 2024 worden deze verzoeken weer opgepakt op volgorde van binnenkomst. U kunt dus een principeverzoek bij ons indienen.

Een principeverzoek kost €1.936,40. Kijk in de legesverordeing voor de voorwaarden. Wilt u een principeverzoek indienen? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl, met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Beschrijving van de ontwikkeling
  • Situatieschets
  • Afwijking van het huidige bestemmingsplan

Overzicht bestemmingsplannen per fase

Ontwerp bestemmingsplannen

Bestemmingsplan        Termijn Reactie
Vaarselstraat 33 en 39 10 februari-23 maart 2023 Schriftelijke zienswijzen: raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Mondelinge zienstwijzen: (0493) 494 888
Kerkendijk 102 18 februari - 31 maart 2023 Schriftelijke zienswijzen: raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Mondelinge zienstwijzen: (0493) 494 888

Vastgestelde bestemmingsplannen

 

Ontwerp wijzigingsplannen

Wijzigingsplan    Termijn Reactie
Brugstraat 27 en 29 10 februari-23 maart 2023 Schriftelijke zienswijzen: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren.
Mondelinge zienstwijzen: (0493) 494 888