Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Bergdijk 4

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 30 september 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Bergdijk 4 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021012-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 10 november 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Bergdijk 4 Someren” voorziet in het herbestemmen van de agrarische bedrijfsbestemming naar een reguliere bedrijfsbestemming voor een bedrijf in maximaal milieucategorie 2. Er mag maximaal 800 m2 aan bedrijfsbebouwing worden opgericht. De huidige bedrijfswoning blijft een bedrijfswoning.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. U kunt het plan ook inzien via ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen inzien, kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.
 

Er zijn momenteel geen bestemmingsplannen in ontwerp.