Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 30 juli 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020018-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 9 september 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Heikantstraat ong. en Dellerweg ong.” voorziet in de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis tijdens openingstijden van het gemeentehuis.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Heikantstraat ong. en Dellerweg ong. op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.


 

Ontwerpwijzigingsplan Reigerstraat 4

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 2 juli 2021 het ontwerpwijzigingsplan “Reigerstraat 4” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020024-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 12 augustus 2021.

Inhoud ontwerpwijzigingsplan

Dit ontwerpwijzigingsplan ‘Reigerstraat 4’ voorziet in het aanduiden van de (tweede) agrarische bedrijfswoning aan de Reigerstraat 4 te Someren als plattelandswoning.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis tijdens de openinstijden.

Indienen zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.