Ontwerp

Ontwerpbesluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder Speelheuvelstraat 30

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 februari 2021 het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Speelheuvelstraat 30 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 1 april 2021.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Er is een verzoek gedaan voor planologische medewerking aan het oprichten van een appartementengebouw met 15 appartementen aan Speelheuvelstraat 30 te Someren. Er is een akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op de gevels, hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde op de voorgevel wordt overschreden vanwege het wegverkeer op de Speelheuvelstraat. Bij 6 van de 8 appartementen waar een hogere waarde vereist is, is sprake van een geluidluwe gevel (< 48 dB). Hier bestaat de mogelijkheid tot het creëren van een buitenruimte aan een geluidsluwe gevel en kunnen 50% van de geluidgevoelige ruimten aan de geluidsluwe zijden worden gesitueerd. Er kan gesproken worden van een voldoende tot goed aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Bij 2 van de 8 appartementen is standaard geen geluidluwe gevel (< 48 dB) aanwezig. Door de nieuwe woningen akoestisch slim te ontwerpen, waarbij ook gedacht kan worden aan het toepassen van geluidschermen voor de ramen/balkons of het toepassen van loggia’s kunnen ook deze appartementen beschikken over een geluidluwe gevel. Dit zal als voorwaardelijke verplichting worden opgenomen in de voorschriften. Voor deze 8 appartementen is het college voornemens hogere waarden vast te stellen.  

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken inzien op deze pagina en bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Enkel reacties op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden worden ontvankelijk geacht, de vergunningprocedure (activiteiten bouw en gebruiken in strijd met het bestemmingsplan) voor de appartementen verloopt separaat. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Ontwerpbestemmingsplan Bestemmingsplan  Buitengebied Someren - Deelgebied 3

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 18 februari 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan  Buitengebied - Deelgebied 3” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020022-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn voor het indienen van zienswijzen vangt aan op vrijdag 19 februari en eindigt op donderdag 1 april 2021.

Begrenzing plangebied

Het plangebied omvat 142 woonbestemmingen, 40 agrarische bedrijfsbestemmingen, 20 niet-agrarische bedrijfsbestemmingen en 4 overige bestemmingen (Sport, Recreatie, Maatschappelijk en Horeca). Daarnaast bevindt er zich de nodige agrarische grond zonder bouwmogelijkheden en natuur binnen het plangebied.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeenten Asten in het oosten en Nederweert in het zuiden, de Zuid-Willemsvaart en de Boerenkamplaan in het westen en de kern Someren-Dorp in het noorden.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 3” is een plan dat na intensief overleg met de bewoners en eigenaren in het gebied, de provincie en het waterschap, is opgesteld. Zowel ons beleid voor het buitengebied, flankerend beleid als ook de sloop stimulerende maatregelen, zijn in het plan verwerkt.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (van 25 september tot en met 5 november 2020) zijn in totaal 10 inspraakreacties ingediend. Ook zijn van waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, de Gasunie en Rijkswaterstaat vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het ‘eindverslag vooroverleg en inspraak’ maakt deel uit van de planstukken.

Milieueffectrapport

Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het Milieueffectrapport (hierna: planMER) ter inzage gelegd. Doel van een planMER is het op volwaardige wijze meenemen van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval de actualisatie van een bestemmingsplan. Het uitgangspunt is dat het planMER inzicht geeft in de maximaal optredende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt.

Het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 3 van het buitengebied Someren is planMER-plichtig om de volgende redenen:

  • Het bestemmingsplan voor deelgebied 3 vormt het kader voor eventuele Besluitm.e.r. (beoordelings-)plichtige activiteiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van veehouderijen). In dat geval geldt vanuit het Besluitm.e.r, onderdeel D, categorie 14 dat voor het kaderstellende plan een planMER opgesteld dient te worden.
  • Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bestemmingsplan significant negatieve effecten veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden, op grond waarvan een Passende Beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden opgesteld. Ook op grond daarvan is planMER-plicht aan de orde.

Het planMER is voorafgegaan door de notitie reikwijdte en detailniveau. In deze notitie zijn overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De notitie is gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze in dit plan is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen inzien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.