Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan XII

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 22 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan XII, gemeente Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021004-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 3 december 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan XII, gemeente Someren” voorziet in:

Ruimtelijke ontwikkelingen:

  • Kerkenhuis 12: oppplussen bijgebouwen naar 350 m2, verkleining woonbestemming;
  • Dertiensedijk 24: opnemen aanduiding ‘wonen-plus’, opplussen bijgebouwen naar 350 m2, legaliseren buitenrijbak voor paarden;
  • Heistraat 26: herbestemming naar ‘bedrijf’ t.b.v. loon- en handelsbedrijf;
  • Ploegstraat 64: realiseren kassen en op- en overslag van eieren.

Verwerken verleende vergunning:

Kanaaldijk zuid ongenummerd (tussen 23 en 250)

Ambtshalve wijzigingen:

  • De Hoof 3: aanpassen woonbestemming i.v.m. hoogteverschil;
  • Eindje 6: aanpassen bestemming agrarisch/natuur;
  • Haagdoornweg 23: aanduiding cultuurhistorie van schuur verwijderen;
  • Hollandseweg 15: landschappelijke inpassing en vormverandering;
  • Ploegstraat 55: correctie niet goed opgenomen begrenzingen in voorgaand bestemmingsplan.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Veegplan XII op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.


 

Ontwerpbestemmingsplan Smulderslaan 51 Someren-Heide

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 8 oktober 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 51” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021007-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 18 november 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 51” voorziet in het saneren van de aanwezige varkenshouderij. De functieaanduiding ‘intensieve veehouderij’ wordt verwijderd en bebouwing ten behoeve van de varkenshouderij wordt gesloopt. Daarnaast wordt het bestemmingsvlak verkleind en landschappelijk ingepast. Na herbestemming kan hier een grondgebonden agrarisch bedrijf zich vestigen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk-Molenbrugweg

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke oruimtedening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 24 september 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk-Molenbrugweg” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020025-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 4 november 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk-Molenbrugweg” ziet toe op de realisatie van een woning aan de Kerkendijk ten zuiden van Kerkendijk 140, waar als tegenprestatie gebruik wordt gemaakt van de provinciale regeling ‘kwaliteitsverbetering van de bebouwingsconcentraties’. Deze kwaliteitsverbetering is gelegen aan de Molenbrugweg waar wordt voorzien in het vergroten van de reeds aanwezige Ecologische Verbindingszone.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen inzien, kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.