Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 mei 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021009-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 1 juli 2022.

Begrenzing plangebied

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” voorziet in 101 woonbestemmingen, 32 agrarische bedrijfsbestemmingen, 13 niet-agrarische bedrijfsbestemmingen en 5 overige bestemmingen (Sport, Recreatie, Maatschappelijk en Horeca). Daarnaast bevindt er zich de nodige agrarische grond zonder bouwmogelijkheden en natuur binnen het plangebied.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Geldrop-Mierlo in het westen, de gemeente Helmond in het Noorden, de A67 in het zuiden en de Zuid-Willemsvaart in het oosten.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren - Deelgebied 4” is een plan dat na intensief overleg met de bewoners en eigenaren in het gebied, de provincie en het waterschap, is opgesteld. Zowel ons beleid voor het buitengebied, flankerend beleid als ook de sloop stimulerende maatregelen, zijn in het plan verwerkt.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (van 28 oktober tot en met 23 december 2021) zijn in totaal 50 inspraakreacties ingediend. Ook zijn van waterschap Aa en Maas, de provincie Noord-Brabant, TenneT TSO B.V. en Rijkswaterstaat vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het ‘eindverslag vooroverleg en inspraak’ maakt deel uit van de planstukken.

Milieueffectrapport

Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het Milieueffectrapport (hierna: planMER) ter inzage gelegd. Doel van een planMER is het op volwaardige wijze meenemen van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval de actualisatie van een bestemmingsplan. Het uitgangspunt is dat het planMER inzicht geeft in de maximaal optredende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt.

Het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 4 van het buitengebied Someren is planMER-plichtig om de volgende redenen:

  • Het bestemmingsplan voor deelgebied 4 vormt het kader voor eventuele Besluitm.e.r. (beoordelings-)plichtige activiteiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van veehouderijen). In dat geval geldt vanuit het Besluitm.e.r, onderdeel D, categorie 14 dat voor het kaderstellende plan een planMER opgesteld dient te worden.
  • Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bestemmingsplan significant negatieve effecten veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden, op grond waarvan een Passende Beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden opgesteld. Ook op grond daarvan is planMER-plicht aan de orde.

Het planMER is voorafgegaan door de notitie reikwijdte en detailniveau. In deze notitie zijn overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De notitie is gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze in dit plan is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren - Deelgebied 4 op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

 

Ontwerpbestemmingsplan Jan Smitslaan 1

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 29 april 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Jan Smitslaan 1” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021014-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 16 juni 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Jan Smitslaan 1’’ voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ naar de bestemmingen ‘Bedrijf’ en ‘Agrarisch’. De locatie wordt ook voorzien van een landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Jan Smitslaan 1 op www.ruimtelijkeplannen.nl

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via ruimtelijkeplannen.nl. en op overheid.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021014-OW01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.


 

Ontwerpbestemmingsplan Smulderslaan 46

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 14 april 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 46 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021010-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 26 mei 2022.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Smulderslaan 46 Someren” voorziet in het toevoegen van een bedrijfswoning voor het ter plaatse aanwezige agrarisch bedrijf. De locatie wordt voorzien van landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Smulderslaan 46 op www.ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.