Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 30 april 2021 het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 50” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019010-OW01  gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 10 juni 2021.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Op het adres Kerkendijk 50 is al een bedrijfsbestemming aanwezig. Op dit moment mag hier enkel een agrarisch verwant bedrijf in de vorm van een fouragehandel aanwezig zijn. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de vestiging van een bedrijf in milieu categorie 1 of 2. Het bestemmingsvlak wordt verkleind, verharding buiten het bouwvlak wordt verwijderd en het perceel wordt voorzien van landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.
 

Ontwerpwijzigingsplan Laan ten boomen 29

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Laan ten boomen 29” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019003-OW02 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan ziet toe op het realiseren van een bedrijfswoning bij het bestaande agrarische bedrijf aan Laan ten Boomen 29. Hiervoor is een ruimte voor ruimte titel aangekocht.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Tegelijk met het ontwerpwijzigingsplan ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage. Burgemeester en wethouders hebben de mogelijkheid om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de op te richten bedrijfswoning. De voorwaarden die hieruit voortvloeien zijn opgenomen in de planregels, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is geborgd.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure overeenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 23 april tot en met 3 juni 2021 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.