Ontwerp

Ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 22b

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Boerenkamplaan 22b” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020002-OW01 met ingang van 10 april tot en met 21 mei ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Dit bestemmingsplan voorziet in de wijziging van 'agrarisch' naar 'wonen' ten behoeve van het oprichten van 1 ruimte voor ruimte woning.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB in het kader van de Wet geluidhinder wordt op drie zijden van het bouwplan overschreden vanwege het wegverkeer op de Boerenkamplaan. De gevel aan noordoostelijke zijde wordt hoger belast dan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB, daarom moet deze gevel als dove gevel worden uitgevoerd. Voor de andere twee zijdes wordt een hogere waarde verleend. Er kan gesproken worden van een voldoende tot goed aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpwijzigingsplan, de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan 22b op Ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.


 

Ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening, artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 3 april 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Laan ten Boomen 30, Lierop” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020003-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op donderdag 14 mei 2020.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop voorziet in een planologisch-juridische wijziging van de woonfunctie naar een maatschappelijke functie voor de huisvesting van maximaal 12 personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis in het Rijksmonumentale pand Laan ten Boomen 30 te Lierop. Tevens is er de mogelijkheid tot dagbesteding. Op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Someren zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor het nieuwe gebruik. Uit het verrichte akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Hogere grenswaarden kunnen worden vastgesteld onder de voorwaarden dat een binnenniveau van maximaal 33 dB in de woning is gegarandeerd en bij de indeling van het pand voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel zijn gelegen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerpbeschikking hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Laan ten Boomen 30 in Lierop op Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzage termijn kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen worden ingediend door:

  • iedereen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Laan ten Boomen 30, Lierop’. U dient uw zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Someren.
  • belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden geadresseerd aan: Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.


 

Ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 84

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 84’ met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019013-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Nieuwendijk 84’ voorziet in een uitbreiding van de bedrijfsbestemming. Op de planlocatie is een aannemersbedrijf c.q. houthandel gelegen, de ontwikkeling van de markt heeft ertoe geleid dat uitbreiden noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Met voorliggend plan wil initiatiefnemer de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen de huidige bedrijfsbestemming uitbreiden. Het aantal toegestane vierkante meters bedrijfsbebouwing wordt uitgebreid en daarnaast wordt de bestaande buitenopslag, op het achtergelegen terrein, positief bestemd. De totale ontwikkeling voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hiervoor wordt onder andere het perceel landschappelijk ingepast conform het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan.

Stukken ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 maart tot en met 30 april 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Nieuwendijk 84 op Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.


 

Ontwerpwijzigingsplan Hollestraat 21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “Hollestraat 21” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020004-OW01 ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel Hollestraat 21 van “Agrarisch – Agrarisch Bedrijf” naar “Wonen”.

Geen vaststelling exploitatieplan


Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 6 maart tot en met 17 april 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpwijzigingsplan Hollestraat 21 op Ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie over dit wijzigingsplan en/of procedure contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.