Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan IX

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 11 oktober 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan IX, gemeente Someren 2019” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019011-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 21 november 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan IX” voorziet in het toekennen van een nieuwe of aangepaste bestemming voor een vijftal locaties in de gemeente.

  • Moorsel 3: herstel van onjuiste maatvoering in regels, verruiming van aantal personen dat in groepsaccommodatie mag overnachten en een vergroting van het bestemmingsvlak ten behoeve van het recreatiebedrijf;
  • Vaarsehoef 3 en 5: uitbreiding van bebouwing ten behoeve van maatschappelijk functie (rijhal);
  • Floreffestraat 68: aanpassing bouwvlak in verband met eerder verleende omgevingsvergunning voor gewijzigde situering woning;
  • Pasakker 58: toevoegen bouwvlak in verband met eerder verleende omgevingsvergunning voor oprichten woning;
  • Meervensedijk 7: opnemen bestemming ‘Recreatie -2’ voor een op dit perceel aanwezig recreatieverblijf (correctie onjuiste bestemming).

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk Ontwerpbestemmingsplan Veegplan IX op Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Ontwerp omgevingsvergunning, Floreffestraat ongen.

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 11 oktober 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning voor:

  • Floreffestraat ongen., inzake het oprichten van 4 seniorenwoningen, kadastraal bekend gemeente Someren, sectie/nummer(s) B 4636

Activiteiten omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders zijn voornemens medewerking te verlenen aan dit project door middel van een omgevingsvergunning voor de activiteit(en):

  • Bouw
  • Handelen in strijd met regels RO

Inzage

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken kunt u op afspraak inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Someren zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de op te richten woningen aan de Floreffestraat en de Vaarselstraat. Uit het verrichte akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Hogere grenswaarden kunnen onder voorwaarden worden vastgesteld.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zijn/haar zienswijze(n) kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient een afspraak te worden gemaakt.
U kunt hiervoor contact opnemen met het KCC, via tel. (0493) 494 888.

De gemeente maakt u erop attent dat in beginsel slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Ontwerpbestemmingsplan Kerkendijk 154-156

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 27 september 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 154-156” met identificatienummer NL.IMRO.0847.02018012-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 7 november 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 154-156” voorziet voor de locatie Kerkendijk 154 in het wijzigen van de bestemming van wonen naar bedrijf ten behoeve van een ambachtelijk timmerbedrijf in maximaal milieucategorie 2 en het verplaatsen van de woning Kerkendijk 156 naast de woning Kerkendijk 154.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan “Kerkendijk 154-156 op Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen inzien, kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) (met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019014-OW01) én het ontwerpbesluit hogere grenswaarden ter inzage liggen. De termijn eindigt op 25 oktober 2019.

Inhoud wijzigingsplan

De bestemming van het perceel Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) wordt gewijzigd naar de bestemming Wonen door het toekennen van een Ruimte voor Ruimte bouwtitel.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten woning ter plaatse van Boerenkamplaan ongen. (22a en 24) te Someren. De gevels van de woning worden hoger belast dan de voorkeursgrenswaarden, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor wordt een hogere waarde procedure doorlopen. De woning zal worden voorzien van een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met de bijbehorende stukken en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 13 september tot en met 25 oktober 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het Ontwerpwijzigingsplan en ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden, Boerenkamplaan ongen. (tussen 22a en 24) op Ruimtelijkeplannen.nl

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan en/of het ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.