Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 3 augustus 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Someren’ gedurende zes weken ter inzage ligt.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Someren’ maakt de bestaande hoogspanningsverbinding planologisch mogelijk. In het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren’ is een regeling opgenomen voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding in het buitengebied van Someren. In deze regels geldt voor de hoogspanningsmasten een maximale bouwhoogte van 49 meter. Dit komt niet overeen met de vergunde en gerealiseerde situatie. Om de bestaande hoogspanningsverbinding planologisch op een juiste wijze te regelen wordt een maximale bouwhoogte van 65 meter opgenomen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien op de website ruimtelijkeplannen.nl-Hoogspanningsverbinding

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.Ontwerpbestemmingsplan Lieropsedijk 11

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 3 augustus 2018 het ontwerpbestemmingsplan ‘Lieropsedijk 11 Someren’ en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder ‘Lieropsedijk 11 Someren’ gedurende zes weken ter inzage liggen.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Lieropsedijk 11 Someren” voorziet ter plaatse van het plangebied in het herbestemmen van de bestemming 'kantoor' naar de bestemming 'bedrijf' voor de realisatie van maximaal twee bedrijven. Ter plaatse worden na de herontwikkeling bedrijfsactiviteiten toegestaan voor maximaal twee bedrijven tot en met milieucategorie 2 met daarbij elk een bedrijfswoning.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten bedrijfswoningen aan de Lieropsedijk. De geluidsbelasting op de gevels veroorzaakt door het wegverkeerslawaai is namelijk hoger dan de voorkeursgrenswaarde. Hogere grenswaarden kunnen worden vastgesteld onder de voorwaarde dat een binnenniveau van maximaal 33 dB in de woning is gegarandeerd en bij de woningindeling voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel zijn gelegen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder inclusief de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast digitaal in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl-Lieropsedijk.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kunnen mondelinge en schriftelijk zienswijzen worden ingediend door:

  • Iedereen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Lieropsedijk 11 Someren’. U dient uw zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Someren;
  • Belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gestuurd naar: Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.Ontwerpbestemmingsplan Somerdaal (Heikantstraat 2)

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 20 juli 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Somerdaal” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 30 augustus 2018.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Somerdaal” voorziet in de ontwikkeling van 23 hoogwaardige recreatiechalets, die landschappelijk worden ingepast. De aanwezige woning aan de Heikantstraat 2 wordt bestemd als bedrijfswoning. Men richt zich met deze ontwikkeling op het hogere marktsegment en de groeiende behoefte aan verblijfsaccommodaties voor senioren. Er worden geen ondersteunende voorzieningen gerealiseerd op de locatie.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Somerdaal.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.