Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Beliënberkdijk 37-39

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 juni 2020 het ontwerpbestemmingsplan ‘Beliënberkdijk 37-39 Someren’ met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020015-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 31 juli 2020.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Beliënberkdijk 37-39 Someren’ voorziet in een bestemmingswijziging van agrarisch bedrijf naar ‘wonen‘ en ‘bedrijf‘ conform het huidige gebruik van het perceel. Beide bestemmingen worden voorzien van landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerp bestemmingsplan Beliënberkdijk 37-39

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

 

 

Ontwerp bestemmingsplan Michelslaan 11-11a

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “Michelslaan 11-11a” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017007-OW01 ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in de wijziging van een agrarische bedrijfswoning naar een plattelandswoning. Daarnaast wordt het agrarisch bestemmingsvlak van vorm veranderd en wordt middels een aanduiding de handel in kleine landbouwmachines toegestaan als ondergeschikte nevenactiviteit bij het agrarisch bedrijf.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het bestemmingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 juni tot en met 16 juli 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bekijk het ontwerp bestemmingsplan Michelslaan 11-11a

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerp bestemmingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Voor nadere vragen over dit bestemmingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.