Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening, artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 14 juni 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Someren-Heide Zuid” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019005-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op donderdag 25 juli 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Someren-Heide Zuid” voorziet in een actueel ruimtelijk-juridisch kader voor de woningbouwlocatie Someren-Heide Zuid. Dit betreft de locatie aan de Eggedreef. Het ontwerpbestemmingsplan biedt in de bestemming ‘Wonen 1’ een conserverende regeling voor de bestaande en vergunde woningen. De bestemming ‘Wonen-2’ is een ontwikkelingsgerichte bestemming die een herverkaveling in de zuidwesthoek van het plan mogelijk maakt en het ruimtelijke-juridisch kader biedt aan een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap-project dat in voorbereiding is. Voor een adequate ontsluiting van dit project wordt nieuwe infrastructuur voorzien. Deze kent de bestemming ‘verkeer’. Binnen de bestemming ‘groen’ is ruimte voor waterberging.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan “Herziening Someren-Heide Zuid” en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Herziening Someren-Heide Zuid op Ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum, tel. (0493) 494 888.