Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Veegplan VIII, gemeente Someren 2019

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 9 augustus 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” met identificatienummer NL. IMRO.0847.BP02018022-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 19 september 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” voorziet in 3 ontwikkelingen, en 1 ambtshalve wijziging:

  • Ontwikkeling Beliënberkdijk 37-39: Dit betreft een bestemmingswijziging naar 'wonen' en 'bedrijf', conform het huidige gebruik van het perceel;
  • Ontwikkeling Houtbroekdijk 29/ongenummerd: Op deze locatie wordt de bestemming gewijzigd van 'agrarisch – agrarisch bedrijf' naar 'wonen' met de functie-aanduiding 'specifieke vorm van wonen – wonen plus'. Binnen de aanduiding wonen plus is kleinschalige bedrijvigheid toegestaan. Daarnaast voorziet het plan in de realisatie van twee ruimte voor ruimte woningen;
  • Ontwikkeling Molenbrugweg 19-19a: Het plangebied wordt herbestemd conform het huidige gebruik. Het bouwvlak wordt gewijzigd en verkleind, het houden van paardenwedstrijden wordt planologisch geregeld, evenals kleinschalige pensionstalling als nevenactiviteit;
  • Ambtshalve aanpassing Sonnehove: De wijziging naar 'maatschappelijk', zoals opgenomen in Veegplan V, is niet wenselijk gebleken. De bestemming wordt teruggebracht naar 'wonen'.

Ontwerp besluit toestaan hogere grenswaarden (Houtbroekdijk ongenummerd)

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten ruimte voor ruimte woningen aan de Houtbroekdijk. De gevelbelasting voldoet voor beide woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar is wel lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor dient een hogere waarde procedure doorlopen te worden. Beide woningen hebben  de mogelijkheid tot minimaal een zijde met een gevelbelasting van minder dan 48 dB en hebben daarmee een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan “Veegplan VIII, gemeente Someren 2019” op Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.


Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Deelgebied 2

Met ingang van 11 juli 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” gedurende acht weken ter inzage. Vanwege de zomerperiode is de termijn van terinzagelegging met twee weken verlengd. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met ingang van vrijdag 26 juli 2019. De inzage- en zienswijzentermijn eindigen op 5 september 2019.

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 11 juli 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied - Deelgebied 2” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018021-OW01 gedurende acht weken ter inzage ligt. Vanwege de zomerperiode is de termijn van terinzagelegging met twee weken verlengd. U heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen met ingang van vrijdag 26 juli 2019. De inzage- en zienswijzentermijn eindigen op 5 september 2019.

Begrenzing plangebied

Dit ontwerpbestemmingsplan heeft betrekking op ‘deelgebied 2’. Het totale buitengebied van de gemeente Someren is opgedeeld in 6 deelgebieden, die ieder een eigen bestemmingsplanprocedure doorlopen. Belangrijk onderdeel van het proces is dat er een huis-aan-huis inventarisatie plaatsvindt.

Deelgebied 2 wordt begrensd door de kern Someren-Dorp in het noorden, de Boerenkamplaan (die niet is opgenomen in dit plangebied) en de Zuid-Willemsvaart in het oosten, deelgebied 1 in het zuiden en de Kerkendijk in het westen. 

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Someren Deelgebied 2” is een plan dat na intensief overleg met de provincie, de Waterschappen, de bewoners en eigenaren in het gebied is opgesteld. Zowel ons beleid voor het buitengebied, flankerend beleid als ook de sloop stimulerende maatregelen, zijn in het plan verwerkt.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan (30 november 2018 tot en met 10 januari 2019) zijn in totaal 24 inspraakreacties ingediend. Ook zijn van beide Waterschappen en de provincie Noord-Brabant vooroverlegreacties ontvangen. Deze reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het ‘eindverslag vooroverleg en inspraak’ maakt deel uit van de planstukken.

Milieueffectrapport

Gelijktijdig met het bestemmingsplan wordt ook het Milieueffectrapport (hierna: planMER) ter inzage gelegd. Doel van een planMER is het op volwaardige wijze meenemen van milieuoverwegingen in de voorbereiding van in dit geval de actualisatie van een bestemmingsplan. Uitgangspunt is dat het planMER inzicht geeft in de maximaal optredende milieugevolgen en maatregelen beschrijft waarmee eventuele negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt.

Het nieuwe bestemmingsplan voor deelgebied 2 van het buitengebied Someren is planMER-plichtig om de volgende redenen:

  • Het bestemmingsplan voor deelgebied 2 vormt het kader voor eventuele Besluitm.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten (bijvoorbeeld uitbreidingen van veehouderijen). In dat geval geldt vanuit het Besluitm.e.r, onderdeel D, categorie 14 dat voor het kaderstellende plan een planMER opgesteld dient te worden.
  • Het is niet uitgesloten dat het nieuwe bestemmingsplan significant negatieve effecten veroorzaakt op nabijgelegen Natura2000-gebieden, op grond waarvan een Passende Beoordeling in het kader van de Wet natuurbescherming moet worden opgesteld. Ook op grond daarvan is planMER-plicht aan de orde.

Het planMER is voorafgegaan door de notitie reikwijdte en detailniveau. In deze notitie zijn overlegpartners en bestuursorganen geraadpleegd over de reikwijdte en het detailniveau van het planMER. De notitie is gelijktijdig met het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In het bestemmingsplan is gemotiveerd op welke wijze in het ruimtelijk plan is omgegaan met de resultaten en conclusies uit het planMER.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Wanneer de geluidsbelasting op gevels veroorzaakt door wegverkeerslawaai meer is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, echter minder dan de maximaal wettelijk met ontheffing toegestane waarde van 53 dB, kunnen burgemeester en wethouders besluiten om hogere grenswaarden vast te stellen.

  • Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder op de gevel van de op te richten Ruimte voor Ruimte woning aan de Vlasstraat ong. (naast Vlasstraat 15).
  • Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder op de gevels van de op te richten Ruimte voor Ruimte woningen aan de Nieuwendijk en Vaartdijk ong. (naast Vaartdijk 5).

Bij het ontwerp van de woning zal rekening moeten worden gehouden met de indeling in verblijfsruimten en buitenruimten. 50% Van het aantal verblijfsruimten óf 50% van het oppervlakte van het verblijfsgebied dient aan de geluidsluwe gevel gesitueerd te worden. Verder dient een buitenruimte van meer dan 20 m² bij voorkeur gelegen te zijn aan de geluidsluwe gevel en mag het geluidsniveau in deze buitenruimte niet meer zijn dan 5 dB hoger dan het geluidsniveau op de geluidsluwe gevel. Aan een omgevingsvergunning bouwen moet de verplichting worden verbonden dat de karakteristieke gevelwering van de woning een binnenniveau van maximaal 33 dB garandeert. Daarmee is een aanvaardbaar leefklimaat in de woning geborgd.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 2 op Ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de zienswijzentermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken of nadere vragen hebben, kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Documenten

Bijlagen regels

Bijlage 1: Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2011 (pdf, 19.075 kB) 
Bijlage 2: Lijst Beeldbepalende Panden (pdf, 28 kB) 
Bijlage 3: Inpassingsplan Antoniusweg 21 (pdf, 1.332 kB) 
Bijlage 4: Inpassingsplan Beliënberkdijk 7 (pdf, 1.407 kB) 
Bijlage 5: Inpassingsplan Bennenbroekstraat 30 (pdf, 1.507 kB) 
Bijlage 6: Inpassingsplan Boerenkamplaan 90a (pdf, 84 kB) 
Bijlage 7: Inpassingsplan Brimweg ongenummerd (tussen nr. 6 en nr. 10) (pdf, 444 kB) 
Bijlage 8: Inpassingsplan Brimweg ongenummerd (naast nr. 16) (pdf, 2.475 kB) 
Bijlage 9: Inpassingsplan Driehoekstraat 6, 8 en ongenummerd (tussen nr. 6 en nr. 8) (pdf, 703 kB) 
Bijlage 10: Inpassingsplan Driehoekstraat 10 (pdf, 84 kB) 
Bijlage 11: Inpassingsplan Driehoekstraat 12 (pdf, 1.399 kB) 
Bijlage 12: Inpassingsplan Driehoekstraat 24 (pdf, 1.302 kB) 
Bijlage 13: Inpassingsplan Driehoekstraat 28 (pdf, 501 kB) 
Bijlage 14: Inpassingsplan Groeneweg ongenummerd (tussen nr. 7 en nr. 11) (pdf, 514 kB) 
Bijlage 15: Inpassingsplan Groeneweg 21 (pdf, 1.417 kB) 
Bijlage 16: Inpassingsplan Heistraat 16 (pdf, 333 kB) 
Bijlage 17: Inpassingsplan Heistraat 20 (pdf, 734 kB) 
Bijlage 18: Inpassingsplan Heistraat 23 (pdf, 2.929 kB) 
Bijlage 19: Inpassingsplan Heistraat 38-40 (pdf, 367 kB) 
Bijlage 20: Inpassingsplan Hollandseweg 15 (pdf, 315 kB) 
Bijlage 21: Inpassingsplan Kerkendijk 41 (pdf, 140 kB) 
Bijlage 22: Inpassingsplan Laarstraat 5 (pdf, 4.404 kB) 
Bijlage 23: Inpassingsplan Lavallestraat 2-4 (pdf, 467 kB) 
Bijlage 24: Inpassingsplan Nieuwendijk 76a (pdf, 84 kB) 
Bijlage 25: Inpassingsplan Nieuwendijk 87 (pdf, 1.037 kB) 
Bijlage 26: Inpassingsplan Nieuwendijk 100 (pdf, 197 kB) 
Bijlage 27: Inpassingsplan Nieuwendijk 120-122 (pdf, 10.700 kB) 
Bijlage 28: Inpassingsplan Nieuwendijk 126-126A (pdf, 4.678 kB) 
Bijlage 29: Inpassingsplan Nieuwendijk 132 (pdf, 946 kB) 
Bijlage 30: Inpassingsplan Nieuwendijk 143 (pdf, 878 kB) 
Bijlage 31: Inpassingsplan Nieuwendijk 156 (pdf, 393 kB) 
Bijlage 32: Inpassingsplan Ploegstraat 26 en ongenummerd (naast nr. 26) (pdf, 1.209 kB) 
Bijlage 33: Inpassingsplan Ploegstraat 47 (pdf, 98 kB) 
Bijlage 34: Inpassingsplan Ploegstraat 59a (pdf, 11.333 kB) 
Bijlage 35: Inpassingsplan Ploegstraat 68 (pdf, 6.969 kB) 
Bijlage 36: Inpassingsplan Ravelweg 8-10 (pdf, 660 kB) 
Bijlage 37: Inpassingsplan Ruiter 1-1a (pdf, 163 kB) 
Bijlage 38: Inpassingsplan Ruiter 5 (pdf, 432 kB) 
Bijlage 39: Inpassingsplan Ruiter 6 (pdf, 234 kB) 
Bijlage 40: Inpassingsplan Ruiter 10 (pdf, 917 kB) 
Bijlage 41: Inpassingsplan Ruiter 20 (pdf, 1.177 kB) 
Bijlage 42: Inpassingsplan Ruiter 28 (pdf, 1.840 kB) 
Bijlage 43: Inpassingsplan Vaartdijk 5 en ongenummerd (naast nr. 5 (2x)) (pdf, 2.853 kB) 
Bijlage 44: Inpassingsplan Vlasstraat 2-4 (pdf, 700 kB) 
Bijlage 45: Inpassingsplan Vlasstraat 5 (pdf, 458 kB) 
Bijlage 46: Inpassingsplan Vlasstraat 8-10 (pdf, 230 kB) 
Bijlage 47: Inpassingsplan Vlasstraat 14 (pdf, 87 kB) 
Bijlage 48: Inpassingsplan Vlasstraat 15 en ongenummerd (naast nr. 15) (pdf, 1.210 kB) 
Bijlage 49: Inpassingsplan Zandstraat 64 (pdf, 587 kB) 
Bijlage 50: Inpassingsplan Zandstraat 95 (pdf, 313 kB) 
Bijlage 51: Inpassingsplan Zandstraat 99-101 (pdf, 8.919 kB) 
Bijlage 52: Overzicht te slopen bebouwing Heistraat 23 (pdf, 178 kB) 

Bijlagen toelichting

Bijlage 1: Ruimtelijke onderbouwing Antoniusweg 21 (pdf, 8.073 kB) 
Bijlage 2: Ruimtelijke onderbouwing Brimweg ongenummerd (naast nr. 16) (pdf, 10.072 kB) 
Bijlage 3: Ruimtelijke onderbouwing Driehoekstraat 24 (pdf, 2.421 kB) 
Bijlage 4: Ruimtelijke onderbouwing Groeneweg 21 (pdf, 4.634 kB) 
Bijlage 5: Ruimtelijke onderbouwing Groeneweg ongenummerd (tussen nr. 7 en nr. 11) (pdf, 7.054 kB) 
Bijlage 6: Ruimtelijke onderbouwing Heistraat 16 (pdf, 5.444 kB) 
Bijlage 7: Ruimtelijke onderbouwing Heistraat 20 (pdf, 4.031 kB) 
Bijlage 8: Ruimtelijke onderbouwing Heistraat 23 (pdf, 2.591 kB) 
Bijlage 9: Ruimtelijke onderbouwing Heistraat 38-40 (pdf, 11.070 kB) 
Bijlage 10: Ruimtelijke onderbouwing Ploegstraat 26-26a (pdf, 11.595 kB) 
Bijlage 11: Ruimtelijke onderbouwing Ploegstraat 68 (pdf, 12.796 kB) 
Bijlage 12: Ruimtelijke onderbouwing Ploegstraat 68a (pdf, 3.906 kB) 
Bijlage 13: Ruimtelijke onderbouwing Ruiter 28 (pdf, 6.654 kB) 
Bijlage 14: Ruimtelijke onderbouwing Vaartdijk 5 (pdf, 10.546 kB) 
Bijlage 15: Ruimtelijke onderbouwing Vlasstraat 15 en ongenummerd (naast nr. 15) (pdf, 12.664 kB) 
Bijlage 16: planMER buitengebied Someren deel 2 (pdf, 7.751 kB) 
Bijlage 17.1: Eindverslag inspraak en vooroverleg (pdf, 835 kB) 
Bijlage 17.2: Bijlagen (1-13) bij eindverslag inspraak en vooroverleg (pdf, 55.618 kB) 
Bijlage 17.3: Bijlagen (14-27) bij eindverslag inspraak en vooroverleg (pdf, 49.712 kB) 

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde

Ontwerpbesluit hogere grenswaarde (Wgh) - Vaartdijk 5 (pdf, 113 kB) 
Ontwerpbesluit hogere grenswaarde (Wgh) - Vlasstraat 15 (pdf, 102 kB)