Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Reststroken 2017

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 8 juni 2018 het ontwerpbestemmingsplan “Reststroken 2017” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 19 juli 2018.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Reststroken 2017” voorziet in het toekennen van een juiste bestemming aan een 85-tal verkochte, verjaarde en geruilde reststroken.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl - Reststroken 2017.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.