Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 23

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 19 april 2019 het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” en het 'ontwerpbesluit hogere grenswaarden' met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019002-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 30 mei 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” voorziet in het mogelijk maken van twee aaneengeschakelde woningen, met bijbehorende bijgebouwen. De huidige vrijstaande woning is in verouderde staat en zal worden gesloopt. De twee nieuwe percelen zullen een oppervlakte van circa 500 m2 en circa 900 m2 krijgen.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten aaneengeschakelde woningen ter plaatse van Boerenkamplaan 23 te Someren. De gevels van de woningen worden beiden hoger belast dan de voorkeursgrenswaarden, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor wordt een hogere waarde procedure doorlopen. Beide woningen hebben de mogelijkheid van een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Boerenkamplaan 23 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 70

Vooraankondiging

Overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en artikel 3:12 Algemene wet bestuursrecht (Awb), geven burgemeester en wethouders van Someren kennis van de voorbereiding van het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 70 Someren’.

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 5 april 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Kerkstraat 70 Someren' met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019006-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn loopt tot en met donderdag 16 mei 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kerkstraat 70 Someren' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor twaalf grondgebonden levensloopbestendige woningen en infrastructuur op de gronden gelegen achter het bedrijf Kerkstraat 70, de achterzijde van percelen aan de Kommerstraat, de straat de Dilmanshof en de achterzijde van de percelen aan de Kerkstraat.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het Ontwerpbestemmingsplan Kerkstraat 70 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Zakelijke beschrijving overeenkomst

Het college van burgemeester en wethouders van Someren heeft met de initiatiefnemer een overeenkomst gesloten als bedoeld in artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), gericht op de realisatie van voornoemd plan. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst ligt conform artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) voor iedereen gedurende zes weken gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage bij het Klant Contact Centrum.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888. Het is niet mogelijk om tegen overeenkomst zienswijzen naar voren te brengen.