Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van vrijdag 18 januari 2019 het ontwerpbestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op donderdag 28 februari 2019.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” betreft de gronden van de voormalige Mariaschool, Nieuwendijk 28, in Someren-Eind. Het perceel is kadastraal bekend als sectie T nummer 1520. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de oprichting van twee halfvrijstaande woningen en een vrijstaande woning met een oriëntatie op de Nieuwendijk. Georiënteerd op een nieuw te vormen open ruimte en gelegen tussen de achterzijde van bovenvermelde woningen en het complex Peeljuweel, biedt het ontwerpbestemmingsplan de planologisch-juridisch mogelijkheid tot de bouw van een kleinschalige appartementencomplex bestaande uit vijf appartementen, vormgegeven in twee lagen met een kap. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de borging van de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘plannen zoeken’ zoeken op adres Nieuwendijk 28 of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018018-OW01. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind op Ruimtelijkeplannen.nl.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Ontwerpwijzigingsplan Limburglaan 16 Someren-Heide

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan ‘Limburglaan 16 Someren-Heide’ ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Limburglaan 16 te Someren-Heide kent momenteel de bestemming ‘agrarisch - agrarisch bedrijf’. Dit wijzigingsplan ziet toe op een herbestemming naar ‘bedrijf - agrarisch verwant’ ten behoeve van de vestiging van een hoveniersbedrijf. De bedrijfswoning binnen het plangebied wordt hiermee een bedrijfswoning bij deze bedrijfsbestemming.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 januari tot en met 21 februari 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het ontwerpwijzigingsplan kent het IMRO-nummer: NL.IMRO.0847.BP02019001-OW01. Bekijk het ontwerpwijzigingsplan Limburglaan 16 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.