Ontwerp

Ontwerpwijzigingsplan 'Hoeksestraat ongenummerd'

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 17 februari 2017 het ontwerpbestemmingsplan “Hoeksestraat ong.” en het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet geluidhinder gedurende zes weken ter inzage liggen. De termijn eindigt op 30 maart 2017.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Hoeksestraat ongenummerd in Someren” voorziet in het realiseren van twee Ruimte voor Ruimte woningen met bijbehorende voorzieningen op de locatie ten westen van Hoeksestraat 10 in Someren. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Someren, sectie S, nummers 306 en 307.

Inhoud van het ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden Wet Geluidhinder
Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder. De hogere grenswaarden hebben betrekking op de gevels van de twee nieuwe woningen aan de Hoeksestraat ongenummerd. De geluidsbelasting op de gevels veroorzaakt door het wegverkeerslawaai van de Hoeksestraat is meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, echter minder dan de maximaal wettelijk onthefbare waarde van 53 dB.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder samen met de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02016016-
OW01.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzage termijn kunnen mondelinge en schriftelijke zienswijzen worden ingediend door:

  • iedereen over het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoeksestraat ong’. U dient uw zienswijze te richten aan de gemeenteraad van Someren.
  • belanghebbenden over het ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet Geluidhinder. U dient uw zienswijze te richten aan het college van burgemeester en wethouders.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden geadresseerd aan: Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493)- 494888.

Er zijn momenteel geen bestemmingsplannen in ontwerp.