Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 4 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020010-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 15 oktober 2020.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020” voorziet in het vertalen van het beleid 'Huisvesting arbeidsmigranten 2020' in de regels van de bestemmingsplannen van de gemeente Someren. De regels van de vigerende bestemmingsplannen worden door dit parapluplan gelijktijdig gewijzigd en/of aangevuld ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het ontwerpbestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten op ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Ontwerpbestemmingsplan Vaartdijk 5

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 4 september 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Vaartdijk 5” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020012-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 15 oktober 2020.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Vaartdijk 5” voorziet in het wijzigen van de bestemming "Agrarisch- Agrarisch bedrijf' naar de bestemming "Wonen" en daarnaast de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte woningen aan de Nieuwndijk en Vaartdijk.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de twee op te richten Ruimte voor Ruimte woningen ter plaatse van Nieuwendijk en Vaartdijk te Someren. De gevel van de woningen zullen hoger worden belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor wordt een hogere waarde procedure doorlopen. De woningen hebben de mogelijkheid voor een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het plan Vaartdijk 5 op ruimtelijkeplannen.nl

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.
 

Ontwerpbesluit vaststelling hogere grenswaarden “Floreffestraat 11” oprichten 4 appartementswoningen (kadastraal S 1654) ex artikel 83 Wet Geluidhinder

Aanleiding

Gemeente Someren wil planologisch medewerking verlenen aan het oprichten van vier appartementswoningen op de begane grond van Floreffestraat 11 in Someren (kadastraal Someren, S 1654). Er is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidsbelasting op de woningen vanwege geluidzoneplichtige wegen in de nabijheid van het plangebied. Dat is rapportnummer: Rm200409aaA2.wesi, 11-07-2020 van K+Adviesgroep. De gevels van appartementswoningen 3 en 4 zijn niet geluidsbelast. Op twee zijden van de appartementswoningen 1 en 2 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden vanwege het wegverkeer op de Floreffestraat. De geluidsbelasting vanwege overige zoneplichtige wegen is lager dan de voorkeursgrenswaarde. Er dient een afweging gemaakt te worden naar het voorkomen van een geluidbelaste situatie en, indien nodig, een procedure gevolgd te worden voor het vaststellen van hogere grenswaarden.

Wettelijk kader

Op grond van artikel 76 en 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) wordt onderzoek verricht naar de geluidbelasting op de gevel van geluidgevoelige bestemmingen bij een vaststelling of herziening van een bestemmingsplan. Daarbij worden bij het bepalen van de geluidbelasting op de gevel van een woning waarden in acht genomen, die volgens artikel 82 Wet geluidhinder als maximaal toelaatbaar worden aangemerkt. Volgens artikel 83 Wet geluidhinder kan met betrekking tot een in binnenstedelijk gebied te bouwen woning voor de geluidsbelasting vanwege een aanwezige weg een waarde van ten hoogste Lden 63 dB worden vastgesteld.

Akoestisch onderzoek

Uit het rapport blijkt dat twee van de vier appartementswoningen, vanwege verkeer op de Floreffestraat, zowel aan een voor- en een zijgevel hoger wordt belast dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De gevelbelasting Lden is na aftrek (op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012, in samenhang met artikel 110g van de Wgh) op de voorzijdes ten hoogste 58 dB. Op beide korte zijgevels, op toetspunten t3 en t7/t8 wordt een geluidsbelasting berekend van 52 respectievelijk 54 dB. Deze geluidsbelastingen zijn alle lager dan de maximale ontheffingswaarde van 63 dB. Om deze woningen planologisch te mogen toevoegen is het noodzakelijk voor beide aan twee zijden een hogere waarde vast te stellen. Overige zijden hebben een gevelbelasting minder dan 48 dB. Bij elke appartementswoning is een geluidluwe gevel mogelijk (woning 1 aan zijgevel, woning 2 aan de patio). Deze mag conform het hogere waardenbeleid van Someren bij beperkte inpassingsmogelijkheden in een bestaande situatie 53 dB bedragen. Er is ook een beperkte geluidluwe buitenruimte. Zie onderstaande figuur en tabel uit het akoestisch rapport.

 (png, 220 kB) 

 (png, 105 kB) 

Onderzoek en afweging van geluidbeperkende maatregelen

Geluidreducerende maatregelen zijn overwogen. Hierbij moet worden beoordeeld of maatregelen ter bestrijding van het verkeerslawaai aan de bron, ter beperking van verkeerslawaai in de overdracht en maatregelen aan het pand redelijk zijn. De gemeente Someren heeft ook eigen geluidbeleid voor hogere waarden, vastgesteld door de Raad op 29 mei 2013. Hierin zijn naast de hoofdcriteria ook subcriteria gesteld aan de overwegingen in de procedure voor het vaststellen van hogere waarden. 

Hoofdcriteria voor het vaststellen van een hogere waarde

Een hogere waarde kan alleen worden verleend indien toepassing van maatregelen, gericht op het terugbrengen van de geluidbelasting vanwege de weg op de gevel van de betrokken woning tot de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting onvoldoende doeltreffend zal zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoet van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art.110a lid 5 Wet geluidhinder). Bij toetsing aan deze wettelijk vastgestelde hoofdcriteria staan de maatregelen om aan de voorkeursgrenswaarden te voldoen, centraal.

Stedenbouwkundige overwegingen

Een hogere waarde kan voor dit plan worden vastgesteld, omdat kan worden aangetoond dat woningen ter plaatse wenselijk zijn en dat de bebouwing niet anders gesitueerd kan worden.  

De gemeente wil medewerking verlenen aan het omzetten van een bestaand winkelpand in 4 appartementswoningen. Een geluidscherm is daarbij stedenbouwkundig onaanvaardbaar. Een maatregel zoals het creëren van (veel) meer afstand tot de bron is uit stedenbouwkundig oogpunt ongewenst en niet doelmatig. Met het plan wordt aansluiting gezocht bij het huidige straatbeeld.

Verkeers- en vervoerskundige overwegingen

Maatregelen in de zin van verkeersmaatregelen zoals verlaging van de snelheid of verkeersintensiteiten, wijziging samenstelling verkeer of route zwaar verkeer kunnen doelmatig zijn. De Floreffestraat is een noodzakelijke doorgaande weg met een maximum snelheid van 50 km/uur. Verdergaande maatregelen zoals herinrichting of snelheidsverlaging zijn niet wenselijk. Een ontheffing kan worden verleend, omdat aanvullende verkeers- en vervoerskundige maatregelen bezwaren oproepen.

Landschappelijke overwegingen

Een ontheffing kan worden verleend, wanneer geluidreducerende voorzieningen bijvoorbeeld een doorsnijding van een waardevol open landschap zouden veroorzaken of flora en fauna zouden belemmeren.

Dit is niet aan de orde.

Financiële overwegingen

Bron- en overdrachtsmaatregelen brengen extra kosten met zich mee.

Er moet een afweging worden gemaakt tussen de kosten van de overdrachtsmaatregel en het accepteren van een hogere geluidsbelasting, waarbij de doelmatigheid van de maatregelen in het geding is. Een geluidscherm wordt niet nader beschouwd omdat deze maatregel stedenbouwkundige bezwaren ontmoet. Een andere afweegbare maatregel is een nog meer geluidreducerend wegdek dan de reeds aanwezige stille elementenverharding. De aanleg van een ander type wegdek, zoals asfalt, is uit financiële overwegingen voor dit plan niet realistisch, noch doelmatig.

Pandmaatregelen

Maatregelen aan de appartementswoningen 1 en 2 worden beoordeeld op de karakteristieke gevelwering in het kader van de toetsing aan het Bouwbesluit. Er wordt voldaan aan een binnenwaarde bij gesloten ramen van 33 dB bij een gevelbelasting excl. artikel 110, lid g van de Wet geluidhinder. Met het akoestisch onderzoek Rm200409aaAO.wesi_01 van 2 juli 2020 is aangetoond dat de karakteristieke geluidwering van de uitwendige scheidingsconstructie, die de scheiding vormt tussen een verblijfsgebied en de buitenlucht, tenminste gelijk is aan het verschil van de geluidsbelasting (cumulatieve geluidsbelasting van 63 dB en 33dB.

Subcriteria voor het vaststellen van een hogere waarde

Naast het kunnen voldoen aan de hoofdcriteria is de locatie van de geprojecteerde geluidgevoelige bestemming van belang. Wanneer de plannen voldoen aan een van deze subcriteria komen ze in aanmerking voor een hogere grenswaarde.

Het plan voldoet aan subcriterium onder 6: De woningen vervangen bestaande bebouwing die geen geluidgevoelige bestemming heeft door geluidgevoelige bestemmingen.

Cumulatie art 110f

Als er sprake is van een samenloop van verschillende geluidsbronnen op basis van art. 110f Wgh kan pas een hogere waarde (voor de desbetreffende geluidsbron) worden vastgesteld indien de gecumuleerde geluidsbelasting niet zal leiden tot een naar oordeel van bevoegd gezag onaanvaardbare geluidsbelasting. Op grond van art 110f Wgh wordt bij het vaststellen van hogere waarden onderzoek gedaan naar de effecten van de samenloop van de verschillende geluidsbronnen. De gecumuleerde geluidbelasting wordt bepaald conform art. 110f Wgh, bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012. In onderhavige situatie hoeft de cumulatieve geluidbelasting ingevolge art. 110f niet bepaald te worden omdat slechts voor een bronsoort (Floreffestraat) een hogere waarde wordt verleend.

Woon- en leefklimaat

Er bestaat geen algemene norm waarbij er sprake is van een nog aanvaardbaar woon- en leefklimaat. De Wet geluidhinder kent geen grenswaarden voor de gecumuleerde geluidbelasting, en omdat hierbij de aftrek art. 110g niet wordt toegepast is de vergelijking van deze waarden met de toetswaarden ingevolge de Wet geluidhinder niet voor de hand liggend voor een uitspraak voor de aanvaardbaarheid. Daarom is aansluiting gezocht bij de aanvullende eisen van het hogere waarde beleid, en worden de geluidwerende gevelmaatregelen (Bouwbesluit) afgestemd op de gecumuleerde geluidsbelastingen, zonder toepassing van aftrek art 110g. Deze gecumuleerde geluidsbelasting bedraagt ten hoogste 63 dB.

Aanvullende eisen uit het geluidbeleid Hogere Waarden Someren

Aan een ontheffing wordt de voorwaarde verbonden dat er een geluidluwe gevel, met een lager geluidniveau, aanwezig is. Aan die zijde van de woning kan er dan een raam open gezet worden zonder dat daarbij sprake is van een hinderlijke situatie. Achter/aan deze geluidluwe gevel kunnen verblijfsgebieden, en een buitenruimte waar men verblijft, worden gesitueerd. Bij vervangende nieuwbouw zijn de inpassingmogelijkheden van de woningen in de bestaande geluidsituatie vaak beperkter dan voor een nieuwe situatie. Daarom wordt hier voor een geluidluwe gevel een ruimere marge aangehouden: 5 dB boven de voorkeursgrenswaarde.

Voor alle 4 appartementswoningen is er een geluidluwe gevel (< 53 dB) aanwezig, en is er tevens een mogelijkheid tot het creëren van een buitenruimte aan een geluidsluwe gevel. In dit plan kunnen 50% van de geluidgevoelige ruimten aan de geluidsluwe zijden worden gesitueerd, en is er een geluidsluwe gevel en een beperkte mogelijkheid tot een geluidluwe buitenruimte. Er kan gesproken worden van een voldoende aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Conclusie

Financiële, stedenbouwkundige en/of verkeerskundige maatregelen en afwegingen van de hoofd- en subcriteria zijn doorslaggevend in het besluit over te gaan tot het vaststellen van hogere grenswaarden voor de woning.

Uit de resultaten van het akoestisch rapport blijkt dat

  • appartement 1 op de voorgevel en linkerzijgevel (t02 en t03) een gevelbelasting heeft van maximaal Lden 58 respectievelijk 52 dB (inclusief aftrek op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012, in samenhang met artikel 110g van de Wgh);
  • appartement 2 op de voorgevel en rechterzijgevel (t01 en t07/t08) een gevelbelasting heeft van maximaal Lden 58 respectievelijk 54 dB (inclusief aftrek op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012, in samenhang met artikel 110g van de Wgh;
  • voor deze zijden een hogere waarde mag worden verleend;
  • de woningen over minimaal één geluidsluwe gevel en buitenruimte beschikken met een gevelbelasting van maximaal 53 dB;
  • er voldoende verblijfsruimten of oppervlakte van het verblijfsgebied aan de geluidsluwe gevel zijn gesitueerd;
  • om de waarden terug te brengen naar de voorkeursgrenswaarden,  geluidbeperkende maatregelen in de vorm van maatregelen aan de bron, financieel en verkeerstechnisch zijn beschouwd maar niet realistisch noch doelmatig blijken. Ingrijpende maatregelen in het overdrachtsgebied (zoals hoge schermen of andere wegdek) zijn stedenbouwkundig, verkeerstechnisch en/of financieel niet aanvaardbaar, wenselijk of doelmatig.  

Aan een omgevingsvergunning bouwen moet de verplichting worden verbonden dat de karakteristieke gevelwering van de appartementswoningen 1 en 2 een binnenniveau garandeert van maximaal 33 dB. Deze is berekend in rapport Rm200409aaAO.wesi­01 van 2 juli 2020. Hiermee is een aanvaardbaar leefklimaat in de woning geborgd.

Op grond van art. 110a, lid 5 Wet geluidhinder kunnen derhalve hogere waarden worden vastgesteld;

Procedure

Op grond van het bepaalde in artikel 110c, lid 1 Wet geluidhinder ligt het ontwerpbesluit tot het vaststellen van hogere grenswaarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken vanaf 14 augustus gedurende 6 weken ter inzage. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen;

gelet op de Wet Geluidhinder, de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; besluiten

  • Tot vaststelling van hogere grenswaarde Lden krachtens artikel 83 van de Wgh op de toetspunten op de voor- en zijgevels vanwege Floreffestraat op het perceel kadastraal aangeduid als Someren, S 1654 volgens bijgaande tabel, en deze in de regels te borgen;
Gevels met waarde
Gevels met waarneempunt Hogere waarde (in dB)
t1 en t2 op 1,5 meter 58

t3 op 1,5 meter

52
t07 en t08 op 1,5 meter 54
  • voor de locatie van de gevels wordt verwezen naar akoestisch rapport van Rm200409aaA2.wesi, 11-07-2020 van K+Adviesgroep;
  • hieraan de voorwaarde te verbinden dat bij de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen de woningindeling en de karakteristieke gevelwering (Ga;k) wordt uitgevoerd overeenkomstig rapport Rm200409aaAO.wesi­01 van 2 juli 2020;
  • het besluit laten inschrijven in de openbare registers van het kadaster (Wgh, art. 110i).

Bekijk ook