Ontwerp

Ontwerpbestemmingsplan Haagdoornweg ong. (tussen 23 en 27a)

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat met ingang van 20 november 2020 het ontwerpbestemmingsplan “Haagdoornweg ong. (tussen 23 en 27a)” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020021-OW01 gedurende zes weken ter inzage ligt. De termijn eindigt op 31 december 2020.

Inhoud ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Haagdoornweg ong. (tussen 23 en 27a)” voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar de bestemming ‘Wonen’ op de planlocatie om hier vervolgens een Ruimte-voor-Ruimte woning te realiseren.

Inhoud ontwerpbesluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om een hogere grenswaarde vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten Ruimte-voor-Ruimte woning ter plaatse.

Uit het akoestisch rapport blijkt dat een woning binnen het bouwvlak, vanwege verkeer op de Haagdoornweg aan één zijde hoger wordt belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Het is dan ook noodzakelijk om voor deze woning een hogere waarde vast te stellen.

De op te richten woning heeft de mogelijkheid voor een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee is ook een goed aanvaardbaar woon- en leefklimaat in de woning geborgd.

Stukken ter inzage

U kunt het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Indienen zienswijzen

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen zowel mondeling als schriftelijk zienswijzen kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een zienswijze kenbaar willen maken, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.