Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Hollestraat ongenummerd

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 24 juni 2021 het bestemmingsplan “Hollestraat ongenummerd” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02021001-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan “Hollestraat ongenummerd Someren” voorziet in een herbestemming van ‘agrarisch’ naar ‘wonen’ ten behoeve van de realisatie van twee ruimte voor ruimte woningen. De locatie wordt voorzien van landschappelijke inpassing.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen zijn voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 16 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 17 juli tot en met 27 augustus 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) tijdens openingstijden van het gemeentehuis. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het vastgesteld bestemmingsplan Hollestraat ongenummerd op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat 7-11 en ong.

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 24 juni 2021 het bestemmingsplan “Heikantstraat 7-11 en ong.” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019017-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud vastgesteld bestemmingsplan

Het vastgesteld bestemmingsplan “Heikantstraat 7-11 en ong. Someren” voorziet in sanering van de bedrijfsbebouwing ten behoeve van de intensieve veehouderij in het kader van de ‘Ruimte-voor-Ruimte’ regeling dan wel de provinciale ‘Stalderingsregeling’.

In samenhang met deze sanering worden twee Ruimte-voor-Ruimte woningen gerealiseerd aan Heikantstraat ong., gelegen aan de overzijde van de locatie Heikantstraat 7-11 te Someren.

Inhoud Besluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders hebben op 18 mei 2021 het Besluit hogere grenswaarden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de twee op te richten Ruimte-voor-Ruimte woningen ter plaatse. Uit het akoestisch rapport blijkt dat beide woningen vanwege verkeer op de Heikantstraat aan de oostzijde hoger wordt belast dan de voorkeursgrenswaarde, maar lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor is een hogere waarde procedure doorlopen. De op te richten woningen hebben beide de mogelijkheid voor een geluidsluwe gevel en een buitenruimte die voldoet aan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee is ook een goed aanvaardbaar woon- en leefklimaat in beide woningen geborgd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 9 juli 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 10 juli tot en met 20 augustus 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis tijdens de openingstijden van het gemeentehuis.

Bekijk het vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat 7-11 en ong.op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.