Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 23 september 2021 het bestemmingsplan “Kerkendijk 50 Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019010-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Op het adres Kerkendijk 50 is reeds een bedrijfsbestemming aanwezig. Op dit moment mag hier enkel een agrarisch verwant bedrijf in de vorm van een fouragehandel aanwezig zijn. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het mogelijk maken van de vestiging van een bedrijf in milieu categorie 1 of 2. Het bestemmingsvlak wordt verkleind, verharding buiten het bouwvlak wordt verwijderd en het perceel wordt voorzien van landschappelijke inpassing.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 15 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 16 oktober tot en met 26 november 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het Vastgesteld bestemmingsplan Kerkendijk 50 Someren op www.ruimtelijkeplannnen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Verhagenstraat 13/13a Lierop

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 23 september 2021 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Verhagenstraat 13/13a te Lierop” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019018-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Verhagenstraat 13/13a” voorziet in het herbestemmen van een agrarisch bedrijf met twee bedrijfswoningen naar 1 woonbestemming en 1 bedrijfsbestemming.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 8 oktober 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 8 oktober 2021 tot en met 18 november 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). 
Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.\

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.