Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2021

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 28 januari 2021 het bestemmingsplan “Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2021” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020010-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2021” voorziet in de vertaling van het beleid “Huisvesting arbeidsmigranten 2020” in de regels van de diverse bestemmingsplannen van de gemeente Someren. Door dit parapluplan zijn de voorwaarden voor de huisvesting van arbeidsmigranten binnen de gemeente Someren eensluidend.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 19 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 20 februari tot en met 2 april 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan X, gemeente Someren 2020

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 28 januari 2021 het bestemmingsplan “Veegplan X, gemeente Someren 2020” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020007-VS01 ) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Veegplan X, gemeente Someren 2021” voorziet in het toekennen van een nieuwe of aangepaste bestemming voor een drietal locaties in de gemeente. 

  • Winkelstraat ongenummerd: Agrarische bestemming omzetten naar woonbestemming t.b.v. realisatie Ruimte voor Ruimte woning;
  • De Schans 2, 3 en 3a: Afsplitsen en omzetten van een bedrijfswoning naar een reguliere woning en aanpassen bestemmingsvlak;
  • Ravelweg 4: Agrarische bedrijfsbestemming omzetten naar een woonbestemming met aanduiding Wonen-Plus

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (20 augustus t/m 10 september 2020) zijn in totaal 3 zienswijzen ingediend. Deze reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing (en daarmee de gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan. De ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Veegplan X’ maakt integraal onderdeel uit van de planstukken.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 11 februari 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 11 februari tot en met 26 maart 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). 

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020007-VS01. Of volg deze link naar Ruimtelijkeplannen.nl voor Veegplan X

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Een overzicht van alle aanpassingen is opgenomen in het vaststellingsbesluit.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.