Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkendijk-Molenbrugweg

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 21 april 2022 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Kerkendijk-Molenbrugweg”  (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020025-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Kerkendijk-Molenbrugweg” ziet toe op de realisatie van een woning aan de Kerkendijk ten zuiden van Kerkendijk 140, waar als tegenprestatie gebruik wordt gemaakt van de provinciale regeling ‘kwaliteitsverbetering van de bebouwingsconcentraties’.  Deze kwaliteitsverbetering is gelegen aan de Molenbrugweg waar wordt voorzien in het vergroten van de reeds aanwezige Ecologische Verbindingszone ‘De hutten-Boksenberg’.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 24 september 2021 ter inzage gelegen voor een periode van zes weken. Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is geen gebruik gemaakt.

Wel is er door het Waterschap de Dommel opgemerkt dat er een andere tekening dient te worden toegevoegd. Dit betreft bijlage 5 van de toelichting. Ook de AERIUS-berekening is opnieuw uitgevoerd, dit naar aanleiding van de nieuwe rekenmethode per 1 januari 2022. Het resultaat is hetzelfde gebleven. Wel heeft dit geleid tot aanpassing (en daarmee de gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van een tweetal ambthalve wijzigingen. Deze betreffen de aanpassing van bijlage 5 van de toelichting en een nieuwe berekening van de AERIUS-berekening is toegevoegd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 20 mei 2022 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 20 mei tot en met 30 juni 2022.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Bekijk het vastgesteld bestemmingsplan Bestemmingsplan Kerkendijk-Molenbrugweg op www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.