Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Hoevenstraat 4

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 22 april 2021 het bestemmingsplan “Hoevenstraat 4” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020023-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Hoevenstraat 4” voorziet in de bestemming Wonen ten behoeve van 5 levensloopbestendige woningen.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (24 december t/m 5 februari 2021) zijn geen zienswijzen ingediend. Wel zijn er enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd wat heeft geleid tot aanpassing (en daarmee de gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan. De ‘Nota van ambtshalve aanpassingen bestemmingsplan Hoevenstraat 4’ maakt integraal onderdeel uit van de planstukken.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 6 mei 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 6 mei 2021 tot en met 18 juni 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC,  tel. (0493) 494 888.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. Een overzicht van alle aanpassingen is opgenomen in het vaststellingsbesluit.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Somerenseweg 23/23a Lierop

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering donderdag 25 maart 2021 het bestemmingsplan “Somerenseweg 23/23a Lierop” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP2020019-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan Somerenseweg 23/23a Lierop voorziet in een planologisch-juridisch regeling dat de oprichting van drie levensloopbestendige gestapelde woningen en een kantoorruimte mogelijk maakt. Het bouwplan kent twee bouwlagen en voorziet in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein. Tevens wordt het regenwater op eigen terrein geïnfiltreerd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 9 april 2021 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 10 april tot en met vrijdag 21 mei 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. In verband met de huidige maatregelen om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, verzoeken we u om hiervoor een afspraak te maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.