Vastgesteld

Vastgesteld wijzigingsplan Heieind 10 Lierop

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Heieind 10 Lierop” ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan ziet toe op het splitsen van de woonboerderij in twee wooneenheden. De woning is aangemerkt als een cultuurhistorisch waardevol pand.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 25 mei tot en met 5 juli 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl - Heieind 10 Lierop.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
  • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Vastgesteld bestemmingsplan De Hoof 7 - Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 19 april 2018 het bestemmingsplan “De Hoof 7” gewijzigd heeft vastgesteld. In samenhang met het bestemmingsplan heeft het college van burgemeester en wethouders hogere grenswaarden vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “De Hoof 7” voorziet in een herontwikkeling van de locatie De Hoof 7. Het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf is gesaneerd en de agrarische bestemming wordt gewijzigd zodanig dat ter plaatse de mogelijkheid wordt geboden een viertal ruimte-voor-ruimtewoningen op te richten. De bestaande bedrijfswoning nummer 7 krijgt eveneens een woonbestemming.

Het bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. In de toelichting is een paragraaf opgenomen met betrekking tot de Landschapsinvesteringsregels. De bestemmingsplanverbeelding is op twee onderdelen beperkt gewijzigd (geringe vergroting van het bestemmingsvlak Wonen voor de woning De Hoof 7 en een kleine aanpassing van de bestemming Groen bij één van de geprojecteerde woningen).

Ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders hebben besloten om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de gevels van de nieuw op te richten woningen.
De geluidbelasting ten gevolge van de Hollestraat en De Hoof ligt tussen de 48 en 51 dB.
Dit is meer dan de wettelijke voorkeursgrenswaarde maar blijft onder de maximale ontheffingswaarde van 53 dB.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het besluit ontheffing Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken liggen vanaf 18 mei 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 19 mei tot en met 29 juni 2018.

U kunt het bestemmingsplan, het besluit ontheffing Wet geluidhinder en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl - De Hoof 7.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen bovenstaande besluiten bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen de door de gemeenteraad aangebrachte wijzigingen.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.