Vastgesteld

Vastgesteld wijzigingsplan Limburglaan 16 Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Limburglaan 16 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019001-VS01, is vastgesteld en ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan ziet toe op het omzetten van de agrarische bestemming naar de bestemming agrarisch verwant bedrijf, ten behoeve van de vestiging van een hoveniersbedrijf. De bedrijfswoning binnen het plangebied wordt hiermee een bedrijfswoning bij deze bedrijfsbestemming.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 5 april 2019 tot en met 16 mei 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde wijzigingsplan Limburglaan 16 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Vastgesteld wijzigingsplan Smulderslaan 38

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Smulderslaan 38” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018017-VS01, heeft vastgesteld en ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Dit wijzigingsplan ‘Plattelandswoning Smulderslaan 38’ voorziet in het aanduiden van de agrarische bedrijfswoning als plattelandswoning.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 maart tot en met 2 mei 2019 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde wijzigingsplan Smulderslaan 38 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Vastgesteld bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren/besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 24 januari 2019 het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017011-VS01) heeft vastgesteld. In samenhang met het bestemmingsplan is door het college van burgemeester en wethouders op 18 december 2018 voor dertien woningen op basis van artikel 45 en 55 een beschikking hogere waarde Wet geluidhinder genomen.

Inhoud bestemmingsplan

Plangebied
Het bestemmingsplan "Bedrijventerrein Someren" is een nieuw bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen aan de oostzijde van de kern Someren. Het gebied wordt globaal begrensd door de Witvrouwenbergweg/Randweg/Ambachten en de Kanaaldijk-Noord.

Het nieuwe bestemmingsplan vervangt de onderstaande plannen:

 1. Beheersverordening gemeente Someren
 2. Bestemmingsplan Buitengebied 1976
 3. Bestemmingsplan Bedrijventerrein Broekstraat 9

Het vastgestelde bestemmingsplan bevat een actueel kader voor bouw- en gebruiksmogelijkheden binnen het plangebied. Het gebied is hoofdzakelijk bestemd voor bedrijfsactiviteiten maar er zijn ook enkele burgerwoningen in het gebied aanwezig.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn bij de vaststelling door de gemeenteraad verschillende aanpassingen doorgevoerd, mede op basis van de ontvangen zienswijzen. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit behorende zienswijzenverslag/overzicht van ambtshalve aanpassingen. 

Belangrijke aanpassingen

 • Het perceel Randweg 1/1a is verwijderd uit het plangebied.
 • Begrippen tuincentrum en bouwmarkt zijn toegevoegd aan de begrippenlijst.
 • In het plan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het perceel Broekstraat 12, waarmee de bestemmingen "Agrarisch" en "Agrarisch-Bedrijf" kunnen worden omgezet naar de bestemming "Bedrijf".

Inhoud beschikking hogere waarden Wet geluidhinder

Bij de actualisatie van het bestemmingsplan is ook de grens van het gezoneerd industrieterrein en de bijbehorende geluidzone gewijzigd. Eerder is geconstateerd dat binnen de geluidszone niet eerder een hogere waarden is vastgesteld voor de aanwezige bedrijfswoningen aan de Brouwer en aan de Ambachten. Bij besluit van 18 december 2018 is alsnog voor de bedrijfswoningen op de percelen Brouwer 7,9, 10, 11, 12, 14a en Ambachten 6, 7, 8, 9 en 10 een hogere waarde van 55 dB(A) vastgesteld en voor de woningen op de percelen Kanaaldijk-Noord 15 en 17 is de eerder vastgestelde hogere waarde verhoogd naar 58 dB(A). Tegen de gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegde ontwerpbeschikking hogere waarden zijn geen zienswijzen ingediend.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en de beschikking hogere waarden Wet geluidhinder liggen met de bijbehorende stukken vanaf 8 maart 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 9 maart tot en met 19 april 2019.
U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC tel. (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Bedrijventerrein Someren op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit / beschikking hogere waarden Wet geluidhinder bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad of een zienswijze tegen de ontwerpbeschikking hogere waarden Wet geluidhinder bij het college van burgemeester en wethouders heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad / college van burgermeester en wethouders tegen het ontwerpbestemmingsplan / ontwerpbeschikking hogere waarden wet Geluidhinder.  
 • Tegen de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.