Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Goede Vaart

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van donderdag 5 november 2020 het bestemmingsplan “Goede Vaart” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020001-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Goede Vaart” voorziet in een nieuwe uitbreidingslocatie voor woningbouw voor de kern Someren-Eind. Het plangebied is globaal gelegen tussen de achterzijde van de percelen aan de Boerenkamplaan/Sluisstraat en de straat 't Vaartje en wordt stedenbouwkundig gevormd door drie woonbuurtjes met een directe bouwmogelijkheid. Het plan sluit aan bij de bestaande kwaliteiten van het gebied, waaronder de groenstructuren en het aanwezige landelijke karakter. Volkshuisvestelijk wenselijke starterswoningen worden in het plan mogelijk gemaakt.

De ontvangen zienswijzen zijn beantwoord in het als bijlage bij de toelichting opgenomen zienswijzenverslag en hebben geleid tot diverse wijzigingen ten opzichte van het eerder ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan. Grootste wijziging betreft het niet meer opnemen van een wijzigingsbevoegdheid om een voorziend vierde woonbuurtje aan de noordzijde van de Lierweg planologisch-juridisch mogelijk te maken. Dit perceel houdt zijn vigerend bestemming.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden, ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 20 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 21 november 2020 tot en met vrijdag 1 januari 2021.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. In verband met de huidige maatregelen om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, verzoeken we u om hiervoor een afspraak te maken met het KCC tel. (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres, via de naam ‘Goede Vaart’ of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020001-VS01.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.

Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Laan ten Boomen 30, Lierop

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 17 september 2020 het bestemmingsplan “Laan ten Boomen 30, Lierop” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020003-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Laan ten Boomen 30, Lierop” voorziet in een planologisch-juridische wijziging van de dubbele woonfunctie naar een maatschappelijke functie voor de huisvesting van maximaal 12 personen met een verstandelijke of lichamelijke beperking en/of autisme spectrum stoornis in het Rijksmonumentale pand Laan ten Boomen 30 te Lierop. Tevens is er de mogelijkheid tot dagbesteding. Op eigen terrein wordt voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Naar aanleiding van ontvangen zienswijzen heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere grenswaarden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor het nieuwe gebruik van het pand Laan ten Boomen 30. Hiervoor is een hogere waarde procedure doorgelopen. Uit het verrichte akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidsbelasting op de gevels hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Hogere grenswaarden zijn vastgesteld onder de voorwaarden dat een binnenniveau van maximaal 33 dB in het pand is gegarandeerd en bij de indeling van het pand voldoende verblijfsruimte(n) aan de zijde van de geluidsluwe gevel zijn gelegen. Op het eerder ter inzage gelegde ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden, ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 6 november 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 7 november tot en met vrijdag 18 december 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. In verband met de huidige maatregelen om de verspreiding van het COVID19-virus tegen te gaan, verzoeken we u om hiervoor een afspraak te maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020003-VS01.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit en het Besluit vaststelling hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende voor zover het beroep is gericht tegen wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn aangebracht ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarden heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 110c Wet geluidhinder en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht inzake het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor geluid.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking.

Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Nieuwendijk 84

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 17 september 2020 het bestemmingsplan “Nieuwendijk 84” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019013-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Nieuwendijk 84” voorziet in een uitbreiding van de bedrijfsbestemming.

Op de planlocatie is een aannemersbedrijf c.q. houthandel gelegen, de ontwikkeling van de markt heeft ertoe geleid dat uitbreiden noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Met voorliggend plan wil initiatiefnemer de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden binnen de huidige bedrijfsbestemming uitbreiden. Het aantal toegestane vierkante meters bedrijfsbebouwing wordt uitgebreid en daarnaast wordt de bestaande buitenopslag, op het achtergelegen terrein, positief bestemd. De totale ontwikkeling voorziet in een ruimtelijke kwaliteitsverbetering, hiervoor wordt onder andere het perceel landschappelijk ingepast conform het gemeentelijk beeldkwaliteitsplan.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn mede op basis van ingekomen zienswijzen op het ontwerp en een amendement vanuit de gemeenteraad enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit behorende zienswijzenverslag en het besluit zelf. Belangrijke veranderingen zijn:

 • In de plantoelichting is een verantwoording opgenomen dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening en waarom ervoor gekozen is om het bedrijf op deze locatie te bestendigen en niet naar een bedrijventerrein te verhuizen.
 • Het plan is zowel ambtelijk als bestuurlijk afgestemd en akkoord bevonden in het subregionaal overleg van 28 mei 2020.
 • Naar aanleiding van een amendement wat is ingebracht tijdens de gemeenteraadsvergadering is het landschappelijke inpassingsplan, en hier opvolgend ook de verbeelding, gewijzigd. Het aanbrengen van landschappelijke inpassing rondom het gehele perceel is aangepast naar het aanbrengen van landschappelijke inpassing direct rondom de nieuwe bedrijfsbestemming. Hierdoor wordt de geschetste openheid van het landschap bevorderd en wordt het gebruik van het overige (agrarische) perceel gedeelte voor buitenopslag belemmerd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 30 oktober 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 31 oktober tot en met 11 december 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019013-VS01. Op www.someren.nl wordt een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl geplaatst waarmee het bestemmingsplan rechtstreeks kan worden geopend.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Besluit vaststellen hogere grenswaarden Wet geluidhinder locatie Floreffestraat 11

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat hogere grenswaarden Wet geluidhinder zijn vastgesteld voor locatie Floreffestraat 11 Someren. Het vaststellingbesluit ligt gedurende 6 weken ter inzage. De termijn eindigt op 27 november 2020.

Inhoud besluit hogere grenswaarden

In het kader van de Wet geluidhinder zijn hogere waarden vastgesteld voor Floreffestraat 11. Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd naar de geluidsbelasting op de toekomstige woningen vanwege geluidzoneplichtige wegen in de nabijheid van het plangebied. Op twee zijden van de appartementswoningen 1 en 2 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden vanwege het wegverkeer op de Floreffestraat. De geluidsbelasting vanwege overige zoneplichtige wegen is lager dan de voorkeursgrenswaarde. Daarmee kunnen hogere grenswaarden verleend worden. Een aanvaardbaar leefklimaat wordt geborgd doordat de gevelwering van de woningen een binnenniveau garandeert van maximaal 33 dB.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 16 oktober tot en met 27 november 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van de hogere waarden schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpbesluit;
 • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpbesluit naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van de hogere waarden treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van de hogere waarden bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.