Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan parapluplan parkeren ’t Vaartje

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 4 juni 2020 het bestemmingsplan “parapluplan parkeren ’t Vaartje Someren” (identificatienummer NL.IMR0.0847.BP02019021-VS01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “parapluplan parkeren ’t Vaartje Someren” voorziet in een aanvulling op het parkeren en laden en lossen op de volgende bestemmingsplannen:

  • Bestemmingsplan bedrijventerrein ’t Vaartje;
  • Bestemmingsplan ’t Vaartje 1;
  • Bestemmingsplan Someren-Eind.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020) zijn er geen zienswijzen ingediend.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 19 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 20 juni tot en met 31 juli 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan parapluplan parkeren ’t Vaartje

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Er zijn momenteel geen bestemmingsplannen vastgesteld.