Vastgesteld

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VII

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 12 september 2019 het bestemmingsplan “Veegplan VII” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018019-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Veegplan VII” voorziet in 3 ontwikkelingen, te weten:

  • Kerkendijk 148b, het realiseren van een Ruimte voor Ruimte woning;
  • Sluisstraat 61, het bestemmen van 200m² bedrijfsbebouwing binnen het bestemmingsvlak Wonen;
  • Heikantstraat 28, het vergroten van het bestemmingsvlak om de vergunde bebouwing binnen het bestemmingsvlak te leggen.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 11 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het bestemmingsplan “Veegplan VII” op Ruimtelijkeplannen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Kerkstraat 70

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering op 12 september 2019 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Kerkstraat 70” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019006-VST01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan 'Kerkstraat 70 Someren' voorziet in een juridisch-planologische regeling voor twaalf grondgebonden levensloopbestendige woningen en infrastructuur op de gronden gelegen achter het bedrijf Kerkstraat 70, de achterzijde van percelen aan de Kommerstraat, de straat de Dilmanshof en de achterzijde van de percelen aan de Kerkstraat. De wijziging betreffen enkele ondergeschikte verbeteringen alsmede is de mogelijkheid tot het situeren van bijbehorende bouwwerken op de toekomstige woonpercelen beperkt.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 11 oktober 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 12 oktober tot en met 22 november 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk Bestemmingsplan Kerkstraat 70 op Ruimtelijkeplannen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het plan;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 23 Someren / Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 12 september 2019 het bestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019002-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Boerenkamplaan 23 Someren” maakt de realisatie van twee aaneengebouwde woningen mogelijk, waar voorheen één vrijstaande woning toegestaan was.

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben besloten om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet geluidhinder voor de op te richten woningen. De voorwaarden die hieruit vloeien zijn als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de bestemmingsplanregels, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is geborgd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf 27 september 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 28 september 2019 tot en met 8 november 2019.

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Bekijk het Vastgesteld bestemmingsplan Boerenkamplaan 23 Someren / Besluit hogere waarden op Ruimtelijkeplannen.nl

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.