Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Reststroken 2017

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 29 november 2018 het bestemmingsplan “Reststroken 2017” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018015-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Reststroken 2017” voorziet in het toekennen van een juiste bestemming aan een 85-tal verkochte, verjaarde en geruilde reststroken.
Naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen heeft de raad het bestemmingsplan op enkele onderdelen gewijzigd vastgesteld. Het gaat om een aanpassing op de verbeelding voor de locatie Groenebeemdweg 64. Daarnaast zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de plantoelichting. De regels zijn niet gewijzigd. 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 14 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 15 december 2018 tot en met vrijdag 25 januari 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018015-VS01).

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen de door raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Hoogspanningsverbinding Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 29 november 2018 het bestemmingsplan “Hoogspanningsverbinding Someren” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017010-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Hoogspanningsverbinding Someren” maakt de bestaande hoogspanningsverbinding planologisch mogelijk. In het huidige bestemmingsplan, ‘buitengebied Someren’, is een regeling opgenomen voor de bovengrondse hoogspanningsverbinding in het buitengebied van Someren. In deze regels geldt voor de hoogspanningsmasten een maximale bouwhoogte van 49 meter. Dit komt niet overeen met de vergunde en gerealiseerde situatie. Om de bestaande hoogspanningsverbinding planologisch op een juiste wijze te regelen is een bouwhoogte van maximaal 65 meter opgenomen in het vastgestelde bestemmingsplan ‘Hoogspanningsverbinding Someren’.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 14 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 15 december 2018 tot en met 25 januari 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017010-VS01.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.