Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan 'Slievenstraat 68 te Someren'

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 9 mei 2019 het bestemmingsplan “Slievenstraat 68 te Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018008-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Slievenstraat 68 te Someren” voorziet in een herontwikkeling van de locatie Slievenstraat 68. Het ter plaatse gevestigde agrarische bedrijf wordt gesaneerd en de agrarische bestemming wordt gewijzigd zodanig dat ter plaatse de mogelijkheid wordt geboden voor de bouw van een tweetal Ruimte-voor-Ruimte woningen. De bestaande bedrijfswoning krijgt eveneens een woonbestemming.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn mede op basis van ingekomen zienswijzen enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit behorende zienswijzenverslag. Belangrijke veranderingen zijn:

  • De benodigde Ruimte voor Ruimte titels zijn aangekocht bij de Ontwikkelmaatschappij Ruimte-voor-Ruimte en toegevoegd als bijlage bij het bestemmingsplan.
  • In de verbeelding is inzichtelijk gemaakt hoeveel m2 aan bijgebouwen maximaal is toegestaan, zodat nu duidelijk is dat de maximale oppervlakte voor bijgebouwen 150 m2 betreft.
  • De wijzigingsbevoegdheid van 'Wonen' naar de bestemming 'Bedrijf' ten behoeve van de vestiging van een kleinschalig bedrijf in de milieucategorieën 1 of 2 is verwijderd uit de bestemmingsregels van het bestemmingsplan.
  • Aangezien het plan niet enkel voorziet op de bouw van woningen maar tevens op gewijzigde bestemmingen, is de landschappelijke inpassing eveneens geregeld binnen de specifieke gebruiksregels van de van toepassing zijnde bestemming en gerelateerd aan het gebruik van de gronden. Verder is er een gedetailleerd landschappelijk inpassingsplan opgenomen als bijlage van het bestemmingsplan.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 7 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 8 juni 2019 tot en met 19 juli 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde wijzigingsplan Slievenstraat 68 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld Bestemmingsplan St. Antoniushof Someren-Eind

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 9 mei 2019 het bestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018018-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “St. Antoniushof Someren-Eind” betreft de gronden van de voormalige Mariaschool, Nieuwendijk 28 in Someren-Eind. Het perceel is kadastraal bekend als sectie T nummer 1520. Het bestemmingsplan voorziet in de oprichting van twee half vrijstaande woningen en een vrijstaande woning met een oriëntatie op de Nieuwendijk. Georiënteerd op een nieuw te vormen open ruimte, gelegen tussen de achterzijde van bovenvermelde woningen en het complex Peeljuweel, biedt het bestemmingsplan de planologisch-juridische mogelijkheid tot de bouw van een kleinschalige appartementencomplex bestaande uit vijf appartementen, vormgegeven in twee lagen met een kap. Tevens voorziet het bestemmingsplan in de borging van de realisatie van voldoende parkeerplaatsen.

De door de gemeenteraad aangepaste wijzigingen betreft primair een gewijzigde regeling voor bijbehorende bouwwerken en enkele verbeteringen van ondergeschikte aard. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant heeft geen bezwaren geuit tegen vervroegde publicatie.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 7 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 8 juni 2019 tot en met vrijdag 19 juli 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde wijzigingsplan St. Antoniushof 1 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
  • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
  • een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist