Vastgesteld

Vastgesteld wijzigingsplan Heikantstraat ong.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Heikantstraat ong te Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019009-VS01, is vastgesteld en ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigen van de bestemming "Agrarisch met waarden" in de bestemming "Wonen" ten behoeve van de realisatie van twee Ruimte voor Ruimte-woningen.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27 maart tot en met 7 mei 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgesteld wijzigingsplan Heikantstraat ong. op Ruimtelijkeplannen.nl

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
  • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Bekendmaking

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.