Vastgesteld

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan NAF-beleid Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 28 juni 2018 het bestemmingsplan “Parapluplan NAF-beleid Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017004-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Parapluplan NAF-beleid Someren” voorziet in de vertaling van beleidsregels uit de nota ‘Niet-agrarische functies in het buitengebied en maatregelen ter stimulering van sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen’, de structuurvisie arbeidsmigranten 2008 inclusief de evaluatie 2013, een regeling voor het toestaan van carnavals- en corsowagens en de regels voor parkeernormen in de regels van de diverse vigerende bestemmingsplanen in het buitengebied van Someren. Het plangebied van dit parapluplan omvat het buitengebied van Someren behoudens het gebied dat valt binnen de contouren van het bestemmingsplan "Buitengebied Someren Deelgebied 1" met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02017002-VS01.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 20 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 21 juli tot en met 31 augustus 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Parapluplan NAF-beleid.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld wijzigingsplan Drievennestraat ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Drievennestraat” ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan Drievennestraat voorziet in het oprichten van maximaal twee woningen (een tweekapper of één vrijstaande woning) op het perceel ten zuiden van het adres Drievennestraat 22.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 20 juli tot en met 30 augustus 2018 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via tel. (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Drievennestraat.

Beroep

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.
Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Vastgesteld bestemmingsplan voormalige Paulusschoollocatie

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 28 juni 2018 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Voormalige Paulusschoollocatie” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018004-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Voormalige Paulusschoollocatie” voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een woonzorgcomplex in twee bouwlagen inclusief parkeren en bijbehorende voorzieningen met een oriëntatie op de Dr. Eijnattenlaan alsmede de oprichting van woningen met een oriëntatie op de Wevelsdaal. De wijziging betreft een verlaging van de maximale goothoogte van de nieuw op te richting woning langs de bestaande woning Wevelsdaal 3.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 13 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 14 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Paulusschoollocatie.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan voormalige Pauluskerklocatie

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 28 juni 2018 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Voormalige Pauluskerklocatie” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018003-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het vastgestelde Bestemmingsplan Voormalige Pauluskerklocatie voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van een woonzorgcomplex in twee bouwlagen inclusief parkeren en bijbehorende voorzieningen aan de Kerkweijerstraat / Dr. Eijnattenlaan alsmede de oprichting van levensloopbestendige grondgebonden woningen met een oriëntatie op de Avennelaan.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 13 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 14 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Pauluskerklocatie.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Esdoornstraat 66, 68, 70 en 72

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 28 juni 2018 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Esdoornstraat 66, 68, 70 en 72” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018010-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan “Esdoornstraat 66, 68, 70, 72” voorziet in het planologisch-juridisch mogelijk maken van vier levensloopbestendige woningen op de achterzijde van het perceel Kampstraat 58 in Someren-Eind. Deze woningen gaan een oriëntatie krijgen op de Esdoornstraat. De wijziging betreft een geringe vergroting van het plangebied richting de woning Kampstraat 58.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 13 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 14 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Esdoornstraat.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Parapluplan parkeren bebouwde kommen Someren

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 28 juni 2018 het bestemmingsplan “Parapluplan Parkeren bebouwde kommen Someren” ongewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018001-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het vastgestelde bestemmingsplan Parapluplan parkeren bebouwde kommen Someren voorziet in het overhevelen van de huidige parkeernormen uit de gemeentelijke Bouwverordening naar een bestemmingsplan. De gemeente dient dit te doen op basis van wetgeving. Van deze wettelijke verplichting wordt gebruik gemaakt om de toetsing transparanter te maken. Hiertoe is een Nota Parkeernormen opgesteld. Deze beleidsnota is gelijktijdig met het bestemmingsplan door de gemeenteraad vastgesteld.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 13 juli 2018 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 14 juli tot en met vrijdag 24 augustus 2018.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888. Het plan is daarnaast digitaal in te zien via de website Ruimtelijkeplannen.nl - Parapluplan parkeren.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.