Vastgesteld

Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan VI

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 19 december 2018 het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Veegplan VI” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018006-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Veegplan VI” voorziet in het aanpassen van het bestemmingsplan voor een vijftal ontwikkelingen. Het gaat daarbij om de volgende locaties:

 • Bennenbroekstraat (ong): legalisatie ontsluitingspad
 • Maarhezerdijk 10 / Kuilerstraat (nabij 25a): creëren mogelijkheid voor het verplaatsen van de bedrijfswoning van de golfbaan.
 • Molenbrugweg 15-15a: opnemen aanduiding plattelandswoning/aanpassing bestemmingsvlak i.v.m. in gebruik name agrarische gronden als tuin.
 • Hugterweg 10, veranderen van de bestemming ‘Agrarisch-Agrarisch Bedrijf’ naar ‘Wonen’.
 • Lieropsedijk ong. (naast 20) / Lieropsedijk 21, verplaatsen bouwmogelijkheid voor oprichten van een woning.

Wijzigingen

Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn mede op basis van een ingekomen zienswijze enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze aanpassingen zijn opgenomen in het bij het vaststellingsbesluit behorende zienswijzenverslag en overzicht van ambtshalve aanpassingen. Belangrijke veranderingen zijn:

 • Het nieuwe bouwvlak voor het oprichten van een woning op het perceel Lieropsedijk (ong.), is vijf meter naar achteren verplaatst.
 • Afstand van bijgebouwen tot woningen (binnen bestemming Wonen) wordt aangepast naar 20 meter, in de regels van het ontwerpbestemmingsplan was hiervoor een verkeerde maat opgenomen (5 meter).

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 1 februari 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 2 februari 2019 tot en met 15 maart 2019.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018006-VS01. Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Veegplan VI op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • iedere belanghebbende ten aanzien van de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Lieropsedijk 11 Someren / Besluit hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering 29 november 2018 het bestemmingsplan “Lieropsedijk 11 Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018009-VS01) heeft vastgesteld. In samenhang met het bestemmingsplan is voor de op te richten bedrijfswoningen een hogere grenswaarde vastgesteld vanwege het wegverkeerslawaai.

Inhoud bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan “Lieropsedijk 11 Someren” wordt de bestemming ‘Kantoor’ veranderd in de bestemming ‘Bedrijf’.   Hierbij ontstaat de mogelijkheid om maximaal 2 woonwerkkavels te realiseren. De bedrijfskavels zijn bedoeld voor ambachtelijke en dienstverlenende bedrijfsmatige activiteiten in maximaal milieucategorie 2.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn enkele aanpassingen doorgevoerd, mede op basis van een ingekomen zienswijze. Belangrijke aanpassing is het opnemen van de verplichting om bij het realiseren van een bedrijfspand ook een bedrijfswoning te realiseren. Verder zijn de regels en verbeelding aangepast om de gewenste ruimtelijke kwaliteit en het toegelaten gebruik van het perceel bij deze dorpsentree beter te kunnen borgen.

Besluit vaststelling hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders hebben besloten om hogere grenswaarden vast te stellen als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten bedrijfswoning(en). De voorwaarden die hieruit voortvloeien zijn als voorwaardelijke verplichting opgenomen in de bestemmingsplanregels, zodat een aanvaardbaar woon- en leefklimaat is geborgd.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met de bijbehorende stukken en het besluit hogere grenswaarden liggen vanaf 11 januari 2019 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 12 januari 2019 tot en met 22 februari 2019.

U kunt het bestemmingsplan en het besluit vaststelling hogere grenswaarden inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888).

Het bestemmingsplan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018009-VS01. Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Lieropsedijk 11 op Ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend of een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde bij het college van burgemeester en wethouders;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan / of een zienswijze heeft ingediend bij het college tegen het ontwerpbesluit hogere grenswaarde;
 • tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen kan door iedere belanghebbende beroep worden ingesteld;

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.