Vastgesteld

Vastgesteld wijzigingsplan Boerenkamplaan ongenummerd

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikelen 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Boerenkamplaan ongenummerd ” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020002-VS01, is vastgesteld en ter inzage ligt vanaf 26 juni 2020.

Inhoud wijzigingsplan

De bestemming wijzigen van agrarisch naar wonen ten behoeve van het oprichten van 1 ruimte voor ruimte woning.

Besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB in het kader van de Wet geluidhinder wordt op drie zijden van het bouwplan overschreden vanwege het wegverkeer op de Boerenkamplaan. De gevel aan noordoostelijke zijde wordt hoger belast dan de maximale ontheffingswaarde van 53 dB, daarom moet deze gevel als dove gevel worden uitgevoerd. Voor de andere twee zijdes wordt een hogere waarde verleend. Er kan gesproken worden van een voldoende tot goed aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 juni tot en met 7 augustus 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Boerenkamplaan ongenummerd

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Houtbroekdijk 29 en ongenummerd

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 4 juni 2020 het bestemmingsplan “Houtbroekdijk 29 en ongenummerd Someren” gewijzigd (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020011-VS01) heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Met het bestemmingsplan “Houtbroekdijk 29 en ongenummerd Someren” wordt de bestemming gewijzigd van 'agrarisch – agrarisch bedrijf' naar 'wonen' met de functie-aanduiding 'specifieke vorm van wonen – wonen plus'. Binnen de aanduiding wonen plus is kleinschalige bedrijvigheid toegestaan. Daarnaast voorziet het plan in de realisatie van twee ruimte voor ruimte woningen.

Besluit toestaan hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere grenswaarden vastgesteld als bedoeld in artikel 83 van de Wet Geluidhinder voor de op te richten ruimte voor ruimte woningen aan de Houtbroekdijk. De gevelbelasting voldoet voor beide woningen niet aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar is wel lager dan de maximale ontheffingswaarde. Hiervoor is een hogere waarde procedure doorgelopen. Beide woningen hebben  de mogelijkheid tot minimaal een zijde met een gevelbelasting van minder dan 48 dB en hebben daarmee een geluidluwe gevel en een geluidluwe buitenruimte.

Ontwerp onderdeel Veegplan VIII

Dit plan maakte voorheen onderdeel uit van bestemmingsplan ‘Veegplan VIII, gemeente Someren 2019’. Deze locatie was opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan en heeft als zodanig 6 weken ter inzage geleden (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018022-OW01).

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf vrijdag 26 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van zaterdag 27 juni tot en met vrijdag 7 augustus 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Door de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te beperken, kent het gemeentehuis op dit moment specifieke bezoekregels. Kijkt u op www.someren.nl voor de actuele bezoekmogelijkheden. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Houtbroekdijk 29 en ongenummerd

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende die bezwaren heeft tegen de door raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.


 

Vastgesteld bestemmingsplan Heikantstraat 32

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in haar vergadering van 4 juni 2020 het bestemmingsplan “Heikantstraat 32 Someren” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019008-VS01 heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan “Heikantstraat 32 Someren” voorziet in de sanering van enkele agrarische bouwwerken en het oprichten van een aantal voorzieningen voor de recreatieve (hobbymatige) paardensport.

Stukken ter inzage

U kunt het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis voor een periode van zes weken van vrijdag 26 juni tot en met 7 augustus 2020. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. De stukken kunt u op afspraak ook buiten de openingstijden inzien. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Heikantstraat 32

Instellen beroep

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende die niet kan instemmen met de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist


 

Vastgesteld bestemmingsplan parapluplan parkeren ’t Vaartje

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 4 juni 2020 het bestemmingsplan “parapluplan parkeren ’t Vaartje Someren” (identificatienummer NL.IMR0.0847.BP02019021-VS01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan “parapluplan parkeren ’t Vaartje Someren” voorziet in een aanvulling op het parkeren en laden en lossen op de volgende bestemmingsplannen:

 • Bestemmingsplan bedrijventerrein ’t Vaartje;
 • Bestemmingsplan ’t Vaartje 1;
 • Bestemmingsplan Someren-Eind.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (van 20 december 2019 tot en met 31 januari 2020) zijn er geen zienswijzen ingediend.

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 19 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 20 juni tot en met 31 juli 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC, tel. (0493) 494 888.

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan parapluplan parkeren ’t Vaartje

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

Vastgesteld bestemmingsplan Veegplan IX

Burgemeester en wethouders van Someren maken ter voldoening aan artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Someren in de vergadering van 7 mei 2020 het bestemmingsplan “Veegplan IX” (identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019011-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud bestemmingsplan

Het plangebied van bestemmingsplan “Veegplan IX” voorziet in de volgende locaties:

 • Vaarsehoef 3 en 5:  uitbreiding van bebouwing ten behoeve van maatschappelijke functie (activiteitenhal);
 • Floreffestraat 68: aanpassing bouwvlak in verband met eerder verleende omgevingsvergunning voor gewijzigde situering woning;
 • Pasakker 58: toevoegen bouwvlak in verband met eerder verleende omgevingsvergunning voor oprichten woning.
 • Meervensedijk 7 was ook opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan, maar is door middel van een ingediend amendement uit het bestemmingplan gehaald. 

Naar aanleiding van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan (11 oktober t/m 1 november) zijn in totaal 4 zienswijzen ingediend. Deze reacties zijn voorzien van een beantwoording en hebben in sommige gevallen geleid tot aanpassing (en daarmee de gewijzigde vaststelling) van het bestemmingsplan. De ‘Nota van zienswijzen bestemmingsplan Veegplan IX’ maakt integraal onderdeel uit van de planstukken.

Geen reactieve aanwijzing provincie Noord-Brabant

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Daarom is het plan conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening na vaststelling onverwijld toegezonden aan de provincie. De doorgevoerde wijzigingen vormen voor de provincie echter geen aanleiding om een reactieve aanwijzing te geven, zodat het vastgestelde bestemmingsplan kan worden gepubliceerd. 

Stukken ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met de bijbehorende stukken vanaf 5 juni 2020 gedurende 6 weken ter inzage. De beroepstermijn loopt met ingang van 6 juni tot en met 18 juli 2020.

U kunt het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken inzien bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het KCC (tel. 0493 494888). 

Bekijk het vastgestelde bestemmingsplan Veegplan IX

Het plan is daarnaast digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02019011-VS01.

Gewijzigde vaststelling

Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van een ingediend amendement. Een overzicht van alle aanpassingen is opgenomen in het vaststellingsbesluit.

Beroep aantekenen

Tijdens de genoemde beroepstermijn van zes weken kan schriftelijk beroep worden aangetekend tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

 • een belanghebbende die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad heeft ingediend;
 • een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat hij of zij niet overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze naar voren heeft gebracht bij de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • een belanghebbende die niet kan instemmen met de wijzigingen die de gemeenteraad heeft aangebracht bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. In dat laatste geval treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist

Vastgesteld wijzigingsplan Hollestraat 21

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan “Hollestraat 21” met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020004-VS01 is vastgesteld en ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het wijzigingsplan voorziet in de wijziging van de bestemming van het perceel Hollestraat  21 van “Agrarisch – Agrarisch Bedrijf” naar “Wonen”.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het wijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 mei tot en met 9 juli 2020 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Bekijk het vastgesteld wijzigingsplan Hollestraat 21op Ruimtelijkeplannen.nl

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt via het tabblad ‘bestemmingsplannen’ zoeken op adres of via het identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020004-VS01.

Beroep

De beroepstermijn duurt 6 weken en vangt de dag na de ter inzage legging aan. Gedurende deze termijn kan tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan schriftelijk beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

 • Een belanghebbende, die tijdig zienswijzen naar voren heeft gebracht tegen het ontwerpwijzigingsplan;
 • Een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren te hebben gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien gedurende de beroepstermijn met betrekking tot het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, wordt de werking van het besluit opgeschort tenminste totdat op het verzoek om voorlopige voorziening is beslist.

 Voor nadere vragen over dit wijzigingsplan en/of deze procedure kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.