Voorontwerp

Voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Deelgebied 2”

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Deelgebied 2”, overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en op grond van de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter inzage ligt. Gelijktijdig vindt het overleg met Provincie Noord-Brabant, gemeente Asten, Nederweert, Cranendonck, Helmond, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel plaats in het kader van het verplichte vooroverleg.

Inhoud

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Deelgebied 2” is een plan dat na intensief overleg met de bewoners en eigenaren van het gebied is opgesteld. Ook ons beleid voor het buitengebied, dat medio 2018 is geëvalueerd en bijgesteld, is in het plan verwerkt.

Het gebied wordt globaal begrensd door de oostzijde van de Kerkendijk, de Nieuwendijk en de Boerenkamplaan (de Boerenkamplaan zelf maakt geen deel uit van het plangebied).

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 30 november 2018 gedurende zes weken (tot en met 10 januari 2019) inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Het voorontwerpbestemmingsplan kunt u ook buiten de openingstijden inzien. U dient hiervoor een afspraak te maken. U vindt de stukken ook op de pagina Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied Someren Deelgebied 2.

Gedurende de periode van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een reactie willen geven, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Informatiebijeenkomsten

Indien u behoefte heeft om het plan met één van onze medewerkers te bespreken, dan is dat op afspraak mogelijk tijdens een van onderstaande informatiebijeenkomsten in het gemeentehuis:

  • Vrijdag 4 januari 2019 van 9.00 tot 12.00 uur
  • Maandag 7 januari 2019 van 16.00 tot 20.00 uur
  • Woensdag 9 januari 2019 van 9.00 tot 12.00 uur

Wilt u een afspraak inplannen? Dan kunt u eveneens contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC).