Voorontwerp

Voorontwerpbestemmingsplan 'Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1'

Burgemeester en wethouders van Someren maken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1” inclusief concept planMER, overeenkomstig artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening en op grond van de gemeentelijke inspraakverordening voor iedereen ter inzage ligt. Gelijktijdig vindt het overleg met Provincie Noord-Brabant, gemeenten Cranendonck, Nederweert en Asten en Waterschap Aa en Maas en Waterschap De Dommel plaats in het kader van het verplichte vooroverleg.

Inhoud

Het voorontwerpbestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Deelgebied 1” is een plan dat na intensief overleg met de bewoners en eigenaren van het gebied is opgesteld. Ons nieuwe beleid voor het buitengebied, dat we begin 2016 hebben vastgesteld, als ook de sloop stimulerende maatregelen die medio 2016 zijn vastgesteld, zijn in het plan verwerkt.

Het gebied wordt globaal begrensd door de grens met de gemeente Nederweert, Cranendonck, natuurgebied de Boksenberg, de Kanaaldijk-Zuid en ten zuiden van de Nieuwendijk (de Nieuwendijk zelf maakt geen deel uit van het plangebied).

Inzage

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken met ingang van 20 januari 2017 gedurende zes weken (tot en met 3 maart 2017) inzien bij het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis in Someren, in de Einder in Someren-Eind en in De Bunt in Someren-Heide. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging wordt inspraak verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 290, 5710 AG Someren. Degenen die mondeling een reactie willen geven, nadere vragen hebben of het plan buiten de openingstijden willen in zien kunnen binnen de genoemde termijn contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.
__________________________________________________________________________________