Bomen kappen

Bekijk de beslisboom (pdf, 207 kB)  om na te gaan of u een vergunning nodig hebt

  • Als uw boom op de lijst beschermwaardige bomen staat vraagt u altijd een vergunning aan
  • U moet ook altijd een vergunning aanvragen als de boom in een beschermwaardig gebied staat:
  • Een vergunning vraagt u aan via het omgevingsloket
  • De leges voor een kapvergunning zijn € 186,95

Uitzonderingen kappen

De gemeente mag niet voor alle bomen buiten de bebouwde kom kapregels maken. Dit geldt voor:

  • wegbeplantingen en eenrijige beplantingen op of langs landbouwgronden die bestaan uit populieren of wilgen, tenzij deze zijn geknot
  • vruchtbomen en windschermen om boomgaarden
  • fijnsparren, niet ouder dan twaalf jaar, bestemd om te dienen als kerstbomen en geteeld op daarvoor in het bijzonder bestemde terreinen
  • kweekgoed

Het kappen van deze bomen is vergunningsvrij.

Ook mag de gemeente geen regels maken voor het kappen van:

  • bomen in bossen buiten de kom die groter zijn dan 10 are (let op: het gaat hier over de oppervlakte van het bos als geheel, niet over de oppervlakte van een perceel)
  • bomen in rijbeplanting buiten de kom met meer dan 20 bomen Voor deze bomen moet u zich houden aan de Boswet