Bezwaar maken

 • Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen bezwaar maken
 • Richt uw bezwaar aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen (college van B&W, gemeenteraad, burgemeester of de heffingsambtenaar)

Inhoud van een bezwaar

 • Het besluit waartegen u bezwaar maakt
 • De reden waarom u het niet eens bent met het besluit

Afhandeling

 • U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw brief
 • Voor WOZ-bezwaren geldt een andere procedure dan hieronder vermeld
 • De secretaris van de bezwarencommissie bekijkt samen met u en het bestuursorgaan wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen
 • De secretaris van de bezwarencommissie informeert u over het verdere verloop van de procedure, bijvoorbeeld een hoorzitting
 • In veel gevallen houdt de bezwarencommissie een hoorzitting zodat beide partijen hun standpunt kunnen toelichten
 • Na de hoorzitting verstrekt de bezwarencommissie een advies aan het bestuursorgaan van de gemeente
 • Het bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing, hiervan krijgt u schriftelijk bericht 
 • Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank, hiervoor ontvangt u een rekening van de rechtbank

Bezwarencommissie

De gemeenten Someren en Asten hebben een gezamenlijke, onafhankelijke bezwarencommissie 
Leden van de commissie:

 • De heer mr. E.J.A.M. Bakermans (voorzitter)
 • Mevrouw mr. T.A.C.I. Luijben
 • Mevrouw mr. N. van Baalen 
 • De heer mr. P.A.J.S. Lathouwers 
 • De heer mr. F.A. van Kemenade
 • De heer mr. P.C. van Buul-Mencke
 • Mevrouw mr. G. Meulensteen (ambtelijk secretaris)
 • Mevrouw mr. P. Handels (vervangend ambtelijk secretaris) 

Alle leden kunnen ook als plaatsvervangend voorzitter fungeren

Bekijk ook