Privacystatement

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Wet Politiegegevens maar ook in de Wet basisregistratie persoonsgegevens en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer is vastgelegd dat u recht heeft op een zorgvuldige en vertrouwelijk behandeling van uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen. Wij raden u aan om deze verklaring zorgvuldig te lezen. 

Ons privacybeleid

Wij zijn een publieke instelling. Via onze website kan u gebruik maken van onze publiekrechtelijk diensten, zoals het aanvragen van een vergunning, het doen van een melding openbare ruimte of het doorgeven van een verhuizing. Daarbij verwerken wij privacygevoelige informatie, de zogenaamde persoonsgegevens. In voorkomende gevallen werken wij daarbij samen met externe partijen. Dat wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens staat hierbij voorop! Wij verwerken deze persoonsgegevens zo zorgvuldig mogelijk en beveiligen deze gegevens naar ons beste kunnen. Leidend hierbij is de privacywetgeving. Kort samengevat betekent dit dat:

 • het doel van de verwerking van persoonsgegevens duidelijk is vermeld via deze privacyverklaring;
 • wij alleen die informatie verzamelen die nodig is voor de doeleinden waarvoor deze worden verwerkt;
 • uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of als de wet dit vereist;
 • wanneer wij uw gegevens delen met externe partijen, dat hiermee afspraken zijn vastgelegd om ervoor te waken dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
 • door passende beveiligingsmaatregelen te nemen uw persoonsgegevens worden beschermd. Deze eis stellen wij ook aan derde partijen als zij in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken. Hiervoor gebruiken wij de zogenaamde verwerkingsovereenkomsten. 
 • Wij respecteren de rechten waar u op grond van de AVG een beroep op kunt doen. Zo kunt u bij ons een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, deze te laten corrigeren, aanvullen of te verwijderen.  

Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Neem contact met ons op. Vraag naar de Functionaris Gegevensbescherming. Of vul een van onderstaande formulieren in:

Verwerking van persoonsgegevens

Als u onze gemeentelijke diensten en producten gebruikt worden er (persoons)gegevens van u verwerkt. Afhankelijk van de dienst of het product dat u wenst kunnen we de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Naam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • IBAN
 • Bedrijfsgegevens
 • CV
 • Motivatiebrief
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier

Aanvragen en ondersteuning op valk van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg en veiligheid kan de gemeente bijzondere en gevoelige persoonsgegevens van u, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. 

Doel/rechtmatige grondslag van de verwerking

Wij verwerken deze (bijzonder/gevoelige) persoonsgegevens als hiervoor een wettelijke grondslag is. De wettelijke grondslagen zijn:

 • toestemming
 • overeenkomst
 • wettelijke verplichting
 • vitaal belang
 • publiekrechtelijke taak

Verstrekking aan externe partijen

Wij verstrekken alleen persoonsgegevens van u aan externe partijen als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wanneer wij uw gegevens verstrekken aan derden dan zorgen wij er voor dat die gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Dit leggen wij onder meer vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst die wij steeds aangaan met partijen die in onze opdracht uw gegevens verwerken. Wij borgen via zo’n overeenkomst dat uw gegevens zorgvuldig en veilig worden verwerkt, en dat uw gegevens worden verwijderd zodra die niet meer nodig zijn. Bovendien dragen wij ook dan nog de verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen. 

Bewaartermijn

Uw gegevens worden niet langer bewaart dan strikt noodzakelijk om de doelen te behalen waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Dit is doorgaans overeenkomstig de wettelijke regels hiervoor maar in bepaalde gevallen kan een langere bewaartermijn dan in de Archiefwet is vermeld, nodig zijn. 

Beveiliging van uw gegevens

De beveiliging van uw persoonsgegevens hebben wij hoog in het vaandel staan. Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Dit doen wij door maatregelen toe te passen overeenkomstig de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals beschreven in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) en ons informatiebeveiligingsbeleid. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. In dat geval informeren wij u hierover via onze website. Uw gegevens gebruiken wij echter niet zonder uw toestemming voor andere doeleinden!

Rechten van betrokkenen

Op grond van de AVG heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. U kunt hiertoe een verzoek indienen digitaal via DigiD of schriftelijk. De reguliere route via de e-mail is voor de gemeente Someren uitgesloten. Wij reageren binnen 4 weken op dit verzoek. Bij een dergelijk verzoek dient u een kopie van uw legitimatiebewijs te voegen welke wij ter controle van de aanvrager nodig hebben. Dit is noodzakelijk omdat enkel de persoon zelf een aanvraag kan indienen omtrent diens persoonsgegevens. Werkt u met een gemachtigde, zorg dan dat de gemachtigde een volmacht en een kopie van uw legitimatiebewijs bij zijn verzoek meelevert.

Cookies

Wij maken gebruik van technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kan zich afmelden voor cookies door internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Autoriteit Persoonsgegevens

De toezichthouder op vlak van privacy is de Autoriteit Persoonsgegevens. Hier kan u ook terecht als u een klacht over ons heeft ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens, als wij er onverhoopt samen niet uitkomen. 

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als we er desondanks samen niet uitkomen dan heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Documenten

Privacybeleid Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten

Gemeente Someren werkt voor de uitvoering van de Wmo, Jeugdzorg en Bijzondere Bijstand, Minimabeleid en Schulddienstverlening samen met de gemeenten Deurne, Asten, Gemert-Bakel en Laarbeek in de organisatie Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten. Voor de taakuitvoering worden door de GR Peelgemeenten persoonsgegevens verwerkt. In het privacybeleid is opgenomen hoe de GR Peelgemeenten omgaat met uw persoonsgegevens.