Omgevingswet

logo aan de slag met de Omgevingswet

Op 1 juli 2023 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. De minister beslist nog welke datum het precies wordt. Op deze pagina leest u o.a. wat de Omgevingswet inhoudt, wat er gaat veranderen en wat de Omgevingswet voor u als inwoner of ondernemer betekent.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur). Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen enzovoort. Met de Omgevingswet wil de overheid het systeem eenvoudig en beter maken.

Nu staan regels voor de fysieke leefomgeving in allerlei wetten, zoals de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als je een plan hebt, moet je soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd.

De Omgevingswet gaat 26 van deze wetten vervangen door 1 wet. De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels al enkele malen uitgesteld. De ingangsdatum staat nu gepland op 1 juli 2023.

Wat betekent de komst van de Omgevingswet voor de gemeente?

  • De gemeente moet net zoals andere gemeenten een omgevingsvisie opstellen. In deze visie staan onze ambities en doelstellingen voor de fysieke leefomgeving. Hoe ziet de gemeente Someren er over 20 jaar uit? Ook het rijk en de provincies moeten een omgevingsvisie maken. De omgevingsvisie van de provincie Noord-Brabant is al klaar.
  • Nu heeft de gemeente bestemmingsplannen. Straks heeft de gemeente 1 omgevingsplan waarin alle gemeentelijke regels voor de fysieke leefomgeving staan. De gemeente heeft hiervoor tot 1 januari 2029 de tijd.
  • Er zijn nu aanvragen voor vergunningen waarover de gemeente 26 weken mag doen, voordat ze een besluit neemt. Straks heeft de gemeente meestal maar 8 weken.
  • De gemeente moet leren werken met de Omgevingswet: aanvragen in 8 weken behandelen, samenwerken, integraal werken enzovoort.
  • De gemeente gaat straks werken met het landelijke Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. De gemeente moet hier haar ICT op aanpassen.

Wat gaat u als inwoner/ondernemer merken van de Omgevingswet?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Waar moet ik rekening mee houden als ik nu (ver)bouwplannen heb?

Als u (ver)bouwplannen heeft, dan is het belangrijk om te checken of deze plannen in het bestemmingsplan passen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor (ver)bouwplannen die in het bestemmingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen. Aanvragen die vóór ingang van de Omgevingswet worden ingediend, worden nog via de huidige procedures afgehandeld.

(Ver)bouwplannen die niet in het bestemmingsplan passen en waarvoor dus een bestemmingsplanwijziging nodig is, hebben een langere doorlooptijd. Daarom geldt voor deze aanvragen een andere deadline. Aanvragen (concept wijziging bestemmingsplan met bijbehorende onderzoeken) die vóór 31 december 2022 zijn ingediend, kunnen zeer waarschijnlijk nog voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet worden afgehandeld. Aanvragen die na deze datum worden ingediend, kunnen niet meer als aanpassing van het bestemmingsplan in behandeling worden genomen.

Meer informatie