Jaarrekening 2021

Geplaatst op vrijdag 3 juni 2022

De gemeente Someren sluit het jaar 2021 financieel af met een positief resultaat van € 2.108.000,-. Dit wil zeggen dat de gemeente minder kosten gemaakt heeft, dan wel meer opbrengsten gerealiseerd heeft, dan geschat was in de programmabegroting. Het positieve verschil wil niet zeggen dat er werkzaamheden zijn blijven liggen. Integendeel, er zijn in 2021 juist mooie resultaten behaald. De positieve cijfers zijn met name te verklaren door factoren waar we geen invloed op hebben (zoals lagere lasten voor samenwerking Peelgemeenten en extra ontvangen bouwleges) en door het feit dat we gegevens te laat ontvangen hebben (zoals decembercirculaire van het Rijk) om nog te kunnen verwerken in een begrotingswijziging.

Bekijk de jaarrekening.

Op donderdag 9 juni vindt in de commissievergadering Burger en Bestuur de behandeling van de jaarstukken plaats. Op donderdag 23 juni a.s. worden de jaarstukken behandeld in de gemeenteraadsvergadering. U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen. De raadsvergadering kunt u ook beluisteren via radio Siris.