Commissies

  • Commissies brengen advies uit aan de raad over besluiten die de raad moet nemen
  • Commissies bestaan uit raadsleden en niet-raadsleden (burgerleden)
  • De voorzitter van een commissie is een raadslid, de voorzitter heeft geen stemrecht
  • De gemeenteraad van Someren heeft 2 raadscommissies: Commissie Ruimte en Commissie Burger en Bestuur

Commissievergaderingen

  • Commissievergaderingen vinden 2 weken voor de data van de raadsvergaderingen plaats
  • U kunt de commissievergaderingen bijwonen, de vergaderingen zijn openbaar
  • U kunt als inwoner gebruikmaken van het spreekrecht, over de onderwerpen die op de agenda staan
  • Bekijk de vergaderdata, agenda’s en bijbehorende stukken van de commissievergaderingen op de raadswebsite

Informatie over het spreekrecht

Spreekrecht
Informatie spreekrecht
SpreekrechtAlleen bij raadscommissies
Onderwerpen Alleen bij onderwerpen die op de agenda staan en waarvoor spreektijd is aangevraagd
Agenda en vergaderdataRaadswebsite
Voor inspreken aanmelden bij de griffierBij voorkeur tijdig, het kan tot vlak voor de vergadering, via e-mail (j.laurensjanse@someren.nl) of telefonisch
Spreekvorm 5 minuten (1 getypt A4'tje)
Eventueel reactie in 2e termijn
Bijzonderheden Uw inbreng kan worden meegenomen in de beraadslagingen. Het is ook mogelijk dat de vergadering er uitsluitend kennis van neemt.
In het verslag van de vergadering (terug te vinden bij de vergaderstukken) staat dat en door wie er gebruik is gemaakt van het spreekrecht. U ontvangt als inspreker geen nader bericht