Gemeenteraadsverkiezing 2022

Op woensdag 16 maart 2022 wordt de Gemeenteraadsverkiezing gehouden. De laatste Gemeenteraadsverkiezing vond plaats op 21 maart 2018. De Gemeenteraadsverkiezing vindt om de 4 jaar plaats. Bij de Gemeenteraadsverkiezingen kiest u de leden van de gemeenteraad. Hierdoor kunt u invloed uitoefenen op de keuzes die er binnen uw gemeente worden gemaakt. De kandidaten met de meeste stemmen komen als raadslid in de gemeenteraad.

De raadsleden bepalen het beleid van de gemeente op de belangrijkste punten. Bijvoorbeeld onderwijs, nieuwbouw of de hoogte van de belastingen. Andere taken van de raadsleden zijn:

  • controleren of het college van burgemeester en wethouders het beleid goed uitvoert
  • de begroting maken en het financiële jaarverslag van de gemeente controleren
  • contact houden met inwoners van de gemeente

Informatie voor politieke partijen

 Informatie voor politieke partijen over registratie aanduiding, dag van de kandidaatstelling en publicatieborden vindt u op de pagina voor politieke partijen.

Praktische informatie

Wanneer mag ik stemmen?

  • U moet op 16 maart 2022 minimaal 18 jaar zijn
  • U mag niet uitgesloten zijn van kiesrecht
  • U woont op de dag van de kandidaatstelling in de Gemeente Someren
  • Ook burgers met een andere nationaliteit mogen hun stem uitbrengen (mits ze voldoen aan bovenstaande voorwaarden)
  • Niet-EU-burgers moeten 5 jaar aaneengesloten in NL hebben gewoond

Waar mag ik stemmen?

U mag in elk openbaar stembureau in de gemeente Someren stemmen. De locaties volgen nog.

Tellen van de stemmen en uitslagen

Na afloop van de stemming tellen de leden van elk stembureau (handmatig) de in dat stembureau uitgebrachte stemmen. Deze zogeheten stemopneming is vrij bij te wonen door kiezers.

De voorlopige en definitieve uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing vindt u na de stemming op deze pagina. Ook zullen hier de processen verbaal van ieder stembureau gepubliceerd worden.

Machtigingen (schriftelijk en onderhands)

Als u tijdens de Gemeenteraadsverkiezing niet zelf kunt stemmen (bijvoorbeeld door andere verplichtingen of ziekte) kunt u iemand anders machtigen. Hij of zij mag dan namens u stemmen. De persoon die uw stem uitbrengt moet zelf ook mogen stemmen voor de Gemeenteraadsverkiezing. Naast de eigen stem, mag hij of zij dan maximaal 2 machtigingen meenemen.

Er zijn twee verschillende machtigingen: een onderhandse volmacht en schriftelijke volmacht.

Onderhandse volmacht

Door het invullen en ondertekenen van de achterkant van uw stempas geeft u de onderhandse volmacht. Dit kan tot en met de dag van de verkiezingen. Deze volmachtstem kan de gemachtigde alleen tegelijkertijd met zijn/haar eigen stem uitbrengen. Hij of zij moet dus zelf ook mogen stemmen. Let op: de gemachtigde heeft uw stempas en (een kopie van) uw identiteitsbewijs nodig! Voor de verkiezingen geldt dat uw identiteitsbewijs maximaal 5 jaar verlopen mag zijn.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook schriftelijke volmacht aanvragen. Deze aanvraag dient uiterlijk 5 dagen voor de verkiezing bij de Gemeente Someren ontvangen zijn. 
In aanloop naar de verkiezingen toe, kunt u hier meer informatie vinden over de werkwijze.