Informatie voor politieke partijen

Registratie aanduiding

Een politieke partij waarvan de aanduiding niet is geregistreerd voor de Tweede Kamerverkiezing of provinciale statenverkiezing, kan deze naam bij het centraal stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezing laten registreren. Verzoeken moeten uiterlijk de 42e dag voor de kandidaatstelling ontvangen zijn, dat is in dit geval 22-12-2021

Geregistreerde aanduidingen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer of provinciale staten hebben in principe ‘doorwerking’ naar Gemeenteraadsverkiezingen. Dit betekent dat deze aanduidingen niet opnieuw hoeven te worden geregistreerd in de verschillende gemeenten voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Bij het registratieverzoek moeten partijen het volgende toevoegen:

 • de statuten (vastgelegd in een notariële akte)
 • een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 • een bewijs van betaling van de waarborgsom

Het registratieverzoek moet worden ingediend door de hiertoe bevoegde bestuurders. Wie dat zijn, blijkt uit de statuten en het gewaarmerkt bewijs van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

Partijen moeten bij het registratieverzoek een waarborgsom betalen aan het centraal stembureau van de gemeente. Deze bedraagt € 112,50. De waarborgsom wordt teruggegeven als de partij bij de eerstvolgende verkiezing een geldige kandidatenlijst inlevert.

Bij het registratieverzoek worden een gemachtigde en een plaatsvervangend gemachtigde geregistreerd. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht. Een politieke partij kan er ook voor kiezen om deel te nemen aan de verkiezing met een zogenoemde blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij en op het stembiljet en geen naam.

Overigens kunnen plaatselijke afdelingen van landelijke partijen de plaatsnaam laten toevoegen aan de landelijk geregistreerde aanduiding. In dat geval is er echter geen sprake meer van doorwerking van de landelijke aanduiding en moet de lokale afdeling een verzoek bij de gemeente indienen tot registratie van deze nieuwe aanduiding. Hiervoor gelden de vereisten genoemd in artikel G 3 van de Kieswet. Ook moet blijken dat de landelijke partij geen bezwaar heeft tegen registratie op lokaal niveau, bijvoorbeeld door een verklaring van geen bezwaar af te geven of door een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan.

Dag van de kandidaatstelling

31-01-2022 is de dag van de kandidaatstelling. Dat betekend dat dat de dag is dat de politieke partijen hun kandidatenlijst inleveren bij het centraal stembureau van de gemeente Someren. Op deze lijst(en) staan namen van personen die zich kandidaat stellen voor de Gemeenteraadsverkiezing.

Politieke partijen kunnen hun kandidatenlijst en de bijbehorende stukken vóór de dag van kandidaatstelling laten controleren door het centraal stembureau van de gemeente. Dit wordt voorinlevering genoemd, hiervoor kan een afspraak gemaakt worden bij de Gemeente Someren. Stukken die partijen naast de kandidatenlijst ook moeten inleveren zijn (indien van toepassing): 

 • instemmingsverklaringen van kandidaten
 • kopieën identiteitsbewijzen van kandidaten
 • ondersteuningsverklaringen 
 • een bewijs betaling waarborgsom, 
 • verklaringen van voorgenomen vestiging
 • een machtiging van de partij aan de indiener van de lijst om de naam van de partij boven de lijst te zetten.

Ook als bij deze voorinlevering blijkt dat alle stukken in orde zijn, moeten partijen de stukken alsnog op de dag van  kandidaatstelling inleveren.

Het centraal stembureau van de gemeente Someren controleert één dag na de dag van kandidaatstelling in een besloten zitting om 16.00 uur de geldigheid van de kandidatenlijsten, de daarop voorkomende kandidaten en de naam van de partijen boven de lijst. Als blijkt dat er bijvoorbeeld stukken ontbreken, dan wordt een partij (inleveraar) hierover geïnformeerd. Partijen kunnen dergelijke ‘herstelbare verzuimen’ binnen 3 dagen in orde maken.

Direct na het onderzoek van de ingeleverde kandidatenlijsten, legt het centraal stembureau van de gemeente de lijsten en eventuele ondersteuningsverklaringen ter inzage. Ook het proces-verbaal (papieren verslag) van de besloten zitting wordt ter inzage gelegd. Na de terinzagelegging worden de ingeleverde kandidatenlijsten en, indien van toepassing, ondersteuningsverklaringen vernietigd. Hiermee wordt voorkomen dat in de toekomst nog persoonlijke gegevens die op de originele kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen stonden, achterhaald kunnen worden.

Vier dagen na de dag van kandidaatstelling, 04-02-2022, beslist het centraal stembureau van de gemeente in een openbare zitting om 16.00 uur over de geldigheid van de kandidatenlijsten. Ook worden in deze zitting de lijsten genummerd. Het proces-verbaal van deze zitting legt het centraal stembureau ter inzage tot het moment dat de kandidatenlijsten definitief zijn.

De kandidatenlijsten zijn definitief als er niet binnen vier dagen beroep is ingesteld bij de Raad van State, of als deze uitspraak heeft gedaan in eventuele ingeleverde beroepszaken. Op deze definitieve lijsten staan geen geboortedata van kandidaten meer. Vervolgens vernietigt het centraal stembureau de kandidatenlijsten en ondersteuningsverklaringen.

Publicatieborden

Deelnemende partijen kunnen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezing weer publicatieborden plaatsen. Deze mag u vanaf 02-02-2022 plaatsen op de volgende locaties:

 • Lierop tegenover kerk
 • Gemeentehuis links in plantsoen nabij “Uncle Buck”
 • Ter Hofstadlaan/Avennelaan
 • Amer (tegenover Hoge Ekker)
 • Kerkstraat / zijkant “de Ruchte”
 • Werf (Loovebaan)
 • Brink
 • Kampstraat/Nieuwendijk
 • Brustraat/Boerkamplaan

Wilt u posters plakken op de aanplakborden? Let dan op de maximale grootte van de poster: 118 x 84 cm. 

U mag ook flyeren, let hierbij op het volgende:

 • het flyeren mag in geen geval als orde verstorend of op enige andere wijze als opdringerig dan wel hinderlijk worden ervaren
 • laat de gebruikte locatie na afloop van het flyeren schoon en in de oorspronkelijke staat achter
 • eventuele aanwijzingen van met opsporing en/of toezicht belaste personen volgt u stipt en onmiddellijk op

Let ook op de nadere regels voor het plaatsen van voorwerpen