Test pdf's

Bestuur en dienstverlening

 • Responsible Disclosure (pdf, 180 kB) 
 • Participatiebeleid 2020 (pdf, 388 kB) 
 • Toekomstvisie Someren 2030 (pdf, 1.307 kB) 
 • Communicatienota (pdf, 256 kB)  en samenvatting communicatienota (pdf, 49 kB) 
 • Inkoopbeleid (pdf, 236 kB) 
  • Algemene inkoopvoorwaarden 2013 voor leveringen en diensten (pdf, 352 kB) 
  • Gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) (pdf, 155 kB) 
  • Nagekeken en klaar Aanvullende voorwaarden bij 'De Nieuwe Regeling 2011' (pdf, 76 kB) 

Economische zaken en toerisme

Maatschappelijke zorg en jeugd

Milieu en water

 • Nota geluidbeleid 2021 (pdf, 1.767 kB) 
 • Gemeentelijk rioleringsplan 2021-2025 (pdf, 43.621 kB) 
 • Geluidbeleid Wet geluidhinder Hogere waarden (pdf, 620 kB) 
 • Bodemkwaliteitskaart PFAS Noord-Brabant (pdf, 39.503 kB) 
 • Nota bodembeheer PFAS (pdf, 532 kB) 
  • Nota bodembeheer 2022
 • Bodemkwaliteitskaart (pdf, 81.823 kB) 
 • Afvalstoffenbeleidsplan 2016-2020 (pdf, 1.028 kB) 
 • Mestbeleid gemeente Someren (pdf, 1.765 kB) 
 • Evaluatie geurgebiedsvisie Someren 2017 (pdf, 2.173 kB) 
 • Notitie handelingsperspectieven veehouderij en volksgezondheid (pdf, 754 kB) 
  • Kaart Endoxtine Conoturen 2021 (pdf, 910 kB) 
  • Kaart fijnstof PM 2.5 (pdf, 536 kB) 
  • Kaart fijnstof PM 10 concentratie (pdf, 552 kB) 
  • Kaart fijnstof PM 10 overschrijdingsdagen (pdf, 569 kB) 
  • Kaart achtergrondbelasting geur 2021 (pdf, 690 kB) 
 • Raadsnotitie geitenmoratorium (pdf, 280 kB) 
 • Handreiking toepassing PFAS houdende grond en baggerspecie Noord-Brabant (pdf, 645 kB) 

Onderwijs

 • Beleidsplan Jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016 (pdf, 2.036 kB) 
 • Beleidskader jeugdhulp in de Peelregio 2015-2016 (pdf, 451 kB) 
 • Nota integraal jeugdbeleid Someren 2014-2017 (pdf, 485 kB) 
 • Speelruimtebeleid gemeente Someren 2012-2014 (pdf, 2.292 kB) 

Openbare orde en veiligheid / integrale handhaving

 • Kadernota Integraal Veiligheidsbeleid 2023-2026 (pdf, 476 kB) 
 • Visie externe veiligheid 2013 gemeente Someren (pdf, 2.422 kB) 
 • Regionaal Risicoprofiel 2019
 • Regionaal beleidskader toezicht en handhaving kinderopvang 2018 Brabant-Zuidoost (pdf, 298 kB) 
 • Evenementenbeleid 2023 (pdf, 938 kB) 
 • Preventie en handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet (pdf, 269 kB) 
 • Integraal horecabeleid (pdf, 656 kB) 
 • Beleidsplan Wet Veiligheidsregio's - uitwerking van artikel 14 Wvr (pdf, 459 kB) 
 • Regionaal Crisisplan 2016-2019 (pdf, 514 kB) 
 • Beleidsplan Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving gemeente Someren 2019-2022  (pdf, 709 kB)
 • Beleidsregels Bereikbaarheid en Bluswatervoorziening Brabant (pdf, 3.139 kB) 

Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

 • Landschapsinvesteringsregeling Buitengebied Someren 2023 (pdf, 2.092 kB)  (klaar)
 • Evaluatie project actualisatie Bestemmingsplan Buitengebied (pdf, 2.663 kB) 
 • Woonvisie gemeente Someren (pdf, 1.733 kB) 
 • Nota grondbeleid 2018-2022 (pdf, 934 kB) 
 • Nota archeologiebeleid 2012 (pdf, 1.300 kB) 
 • Topografische kaart 1:50000 (pdf, 18.371 kB) 
 • AHN-Kaart 1:50000 (pdf, 1.559 kB) 
 • Geomorfologische kaart 1:50000 (pdf, 19.920 kB) 
 • De bodemkaart 1:50000 (pdf, 10.826 kB) 
 • De grondwatertrappenkaart 1:50000 (pdf, 4.518 kB) 
 • De historische topografische kaart (bonnekaart circa 1920) 1:50000 (pdf, 3.309 kB) 
 • De historische topografische kaart (bonnekaart circa 1920) legenda (pdf, 354 kB) 
 • Landschappenkaart 7a vindplaatsen 1:50000 (pdf, 7.518 kB) 
 • Landschappenkaart 7b vindplaatsen 1:50000 (pdf, 7.501 kB) 
 • Archeologiekaart van Someren (pdf, 7.025 kB) 
 • Bijlagen in de archeologiekaart gemeente Someren (pdf, 2.101 kB) 
 • Actualisering archeologiekaart gemeente Someren (pdf, 8.725 kB) 
 • Archeologische basiskaart gemeente Someren (pdf, 4.041 kB) 
 • Archeologische verwachtingen en waardenkaart 2015 (pdf, 7.053 kB) 
 • Inventariseren veldonderzoek (pdf, 9.977 kB) 
 • Structuurvisie 2028 (pdf, 7.171 kB) 
 • Algemene structuurvisiekaart Someren 2028 (pdf, 12.727 kB) 
 • Structuurvisiekaarten dorpskernen Someren 2028 (pdf, 26.051 kB) 
 • Zienswijzeverslag algemene structuurvisie Someren 2028 (pdf, 2.961 kB) 
 • Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2011 (pdf, 19.075 kB) 
 • Beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2022 (pdf, 40.963 kB) 
 • Nota ruimtelijke kwaliteit 2012 (pdf, 1.410 kB) 
 • Beleid plattelandswoning (pdf, 308 kB) 
 • Notitie evaluatie beleid plattelandswoningen (pdf, 730 kB) 
 • Mestbeleid gemeente Someren (pdf, 1.765 kB) 
 • Evaluatie geurgebiedsvisie Someren 2017 (pdf, 2.173 kB) 
 • Beleid voor niet-agrarische functies in het buitengebied en maatregelen ter stimulering van de sloop van voormalige agrarische bedrijfsgebouwen (pdf, 1.352 kB) 
 • Invoeren slooplening en sloopbanken 2016 (pdf, 762 kB) 
 • Notitie handelingsperspectieven veehouderij en volksgezondheid (pdf, 754 kB) 
 • Beleid zonneparken in het buitengebied 2017 (pdf, 1.323 kB) 
 • Evaluatie beleid zonneparken en windmolen 2018 (pdf, 882 kB) 
 • Stroomschema (pdf, 37 kB) 
 • Evaluatie beleid zonneparken en windmolens 2020 (pdf, 2.793 kB) 
 • Nota van inlichtingen - tender zonneparken 2020 (pdf, 259 kB) 
 • Beleidsnota Noodwoningen 2018 (pdf, 258 kB) 
 • Beleid teeltondersteunende voorzieningen 2018 (pdf, 2.314 kB) 
 • Beleid teeltondersteunende voorzieningen 2018- bijlage 1 (pdf, 1.249 kB) 
 • Landschapsinvesteringsregeling gemeente Someren 2020 (pdf, 714 kB) 
 • Rapport evaluatie Landschapsinvesteringsregeling 2020 (pdf, 997 kB) 
 • Taxatie normbedragen buitengebied Someren (pdf, 487 kB) 
 • Format beplantingsplannen (pdf, 296 kB) 
 • Raadsnotitie geitenmoratorium Someren (pdf, 280 kB) 
 • Beleid huisvesting arbeidsmigranten 2020 (pdf, 860 kB) 
 • Kosten SNF (pdf, 65 kB) 
 • SNF norm met toelichting bouwbesluit (pdf, 127 kB) 
 • Ruimtelijk afwegingskader De Peel (pdf, 8.912 kB)
 • Toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021 (pdf, 126 kB) 
  • Bijlage toepassingsregels Ruimte voor Ruimte woningen 2021 (pdf, 4.404 kB) 

Sport en cultuur

 • Sportnota 2008-2014 (pdf, 89 kB) 

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

 • Beleidsplan Openbare Verlichting 2021-2025 (pdf, 1.858 kB) 
 • Bomenbeleidsvisie (pdf, 2.216 kB) 
 • Aanhangsel bomenbeleidsvisie (pdf, 47 kB) 
 • Bomenstructuurplan (pdf, 30.032 kB) 
 • Lijst van beschermwaardige bomen en gebieden (pdf, 60 kB) 
 • Someren
 • Someren-Eind
 • Someren-Heide
 • Lierop
 • Inrittenbeleid (pdf, 303 kB) 
 • Groenvisie 2017 (pdf, 11.213 kB) 
 • Omgang met overlast groen 2017 (pdf, 44.781 kB) 
 • Beleidskaders stedelijk groen 2017 (pdf, 474 kB)  en toelichting beleidskaders stedelijk groen (pdf, 2.002 kB) 
 • Verkeersbeleidsplan 2013 (pdf, 3.364 kB) 
 • Nota parkeernormen 2018 (pdf, 7.433 kB) 
 • Mobiliteitsplan (pdf, 2.597 kB)
 • Eindrapport LOP De Peel (pdf, 18.618 kB) 
 • Beeldkwaliteitsplan Buitengebied (pdf, 40.963 kB) 
 • Beheerplan landschappelijke elementen (pdf, 1.558 kB) 
 • Ontwikkelingsplan Landschappelijke elementen (pdf, 2.081 kB) 
  • Project: 1 Beekdal van de kleine Aa (pdf, 848 kB) 
  • Project 2: Beekdal van de Aa ten westen van de Zuid-Willemsvaart (pdf, 2.432 kB) 
  • Project 3: Beekdal van de Aa ten oosten van de Zuid-Willemsvaart (pdf, 1.168 kB) 
  • Project 4: Beekdal van de Vleutloop (pdf, 2.270 kB) 
  • Project 5: Peelrijt (pdf, 2.249 kB) 
  • Project 6: Beekdal Sterkselse Aa (pdf, 1.469 kB) 
  • Project 7: Meerven (pdf, 1.063 kB) 
  • Project 8: Weidevogelgebied Diepenhoek (pdf, 1.855 kB) 
  • Project 9: Weidevogelgebied In het Broek (pdf, 1.752 kB) 
  • Project 10: Kleine particulieren bosjes (pdf, 1.163 kB) 
 • GGOR Strabrechtse Heide (pdf, 35.864 kB) 
 • Integrale beheervisie bos, natuur en landschap 2013-2023 (pdf, 1.733 kB) 
  • Huidige beheertypenkaart (pdf, 4.330 kB) 
  • Toekomstige beheertypenkaart (pdf, 4.446 kB) 
  • Archeologische beleidskaart (pdf, 9.709 kB) 
  • Kaart beheervisie (pdf, 3.072 kB) 

Werk en inkomen

 • Strategische kadernotitie Participatiewet Peelregio (pdf, 511 kB) 
 • Beleid Schuldhulpverlening Someren 2019-2022 (pdf, 745 kB)