Coronavirus (COVID-19)

Op deze pagina vindt u informatie over het Coronavirus. 

Update:  dinsdag 4 mei 2021

Poster basisregels corona

 • Houd 1,5 meter afstand
 • Vermijd drukte
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Was vaak je handen
 • Heb je verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. Ben je ook benauwd en/of heb je koorts? Dan moeten alle huisgenoten thuisblijven
 • Draag een mondkapje in openbare binnenruimtes

Nieuwsberichten

4-5: Aanvraag ontheffing coronamaatregelen

In bijzondere gevallen kan voor een aantal coronamaatregelen ontheffing worden verleend. 

28-4: Uitgangspunten tijdelijke terrassen

De maatregelen voor het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus zijn met ingang van 28 april 2021 versoepeld. De buitenterrassen van eet- en drinkgelegenheden mogen vanaf 28 april 2021 geopend worden onder strikte voorwaarden. Ondernemers zien zelf toe op naleving van de regels en als gastvrouw/gastheer zijn zij hoofdverantwoordelijk voor hun gasten en personeel.

De regelgeving vanuit de Rijksoverheid is leidend voor de coronamaatregelen, dus ook voor de tijdelijke buitenterrassen. Dat wil zeggen dat deze uitgangspunten en regels per direct aangepast kunnen worden als de landelijke richtlijnen en/of regelgeving daartoe aanleiding geven. Onderstaande uitgangspunten zijn opgesteld op basis van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en de daarmee samenhangende Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.

Regels

 1. De buitenterrassen zijn geopend van 12.00 uur tot maximaal 18.00 uur.
 2. Er geldt een verplichte reservering van zitplaatsen vooraf. Dit kan online, telefonisch of aan de deur.
 3. Een gezondheidscheck en een verzoek om te registreren zijn verplicht. Bij twijfel wordt de bezoeker niet toegelaten tot het terras.
 4. Aan een tafel zitten maximaal 2 personen op 1,5 meter afstand. Tenzij het gaat om personen uit hetzelfde huishouden en kinderen tot en met 12 jaar.
 5. Bezoekers mogen enkel gebruik maken van zitplaatsen. Bezoekers verplaatsen zich alleen als zij naar het toilet of de garderobe gaan of als zij moeten betalen. Binnen wordt een mondkapje gedragen. 
 6. Per buitenterras geldt een maximum van 50 personen.
 7. Er wordt zoveel mogelijk contactloos betaald.
 8. Er is geen zelfbediening.
 9. Er is geen entertainment (zoals liveoptredens en videoschermen) op of rondom het terras.
 10. De basisregels blijven gelden, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van een mondkapje.
 11. Terrassen van sportaccommodaties blijven gesloten.

Wanneer er aanleiding is om de ruimte voor het reguliere terras uit te breiden, gelden hiervoor in de gemeente Someren de volgende richtlijnen:

1.    De regelgeving vanuit de Rijksoverheid is leidend. Dat wil ook zeggen dat, als daar aanleiding toe is, deze richtlijnen per direct aangepast kunnen worden. Daarnaast kunnen ongewenste omstandigheden in de praktijk, zoals het slecht naleven van de regels door zowel horecabezoekers als horecaondernemers, ertoe leiden dat de richtlijnen worden aangepast of toestemming voor terrasuitbreidingen wordt ingetrokken. Uiteraard worden ondernemers daar dan over geïnformeerd.

2.    De ondernemer of groep van ondernemers dient/dienen een plan met situatietekening in via evenementen@someren.nl. Uit dit plan blijkt hoe het gebruik zal zijn. Eventueel gaat de gemeente met de ondernemer(s) in gesprek. Het gebruik mag pas plaatsvinden na schriftelijk akkoord van de gemeente. In het geval er meerdere eet- en drinkgelegenheden in de omgeving gevestigd zijn, moet er sprake zijn van een gezamenlijk plan. De omgevingsdialoog is van belang. In het plan moet aangegeven zijn wat het resultaat hiervan is. 

3.    Het gebruik van extra ruimte is tijdelijk en vooralsnog, onder voorbehoud van eventuele noodzakelijke wijzigingen, tot 1 oktober 2021. 

4.    Terrassen zijn voorbehouden aan reguliere horeca. Ambulante tijdelijke nieuwe horeca wordt niet toegestaan. 

5.    De ondernemer moet aantonen dat hij overeenstemming heeft gehad met degenen bij wie zijn terras aan de gevel staat. Er moet schriftelijke toestemming verkregen zijn door de eigenaar van de grond.

6.    Naastgelegen panden en doorgangen moeten te allen tijde goed bereikbaar blijven voor zowel de bewoner, de bezoeker als de hulpdiensten (zie punt 10).

7.    Bij overlast, in welke vorm dan ook, kan de toestemming voor uitbreiding van het terras (per direct) weer ingetrokken worden. Het is de verantwoordelijkheid van de ondernemer om overlast te voorkomen.

8.    De aanvraag voor extra terrasruimte is geen aanvraag om vergunning ingevolge de Drank- en Horecawet en geen aanvraag voor een horeca exploitatievergunning op grond van de APV. De tijdelijke ruimte wordt toegestaan vanwege het belang van de volksgezondheid voor de aanpak van en het bestrijden van het coronavirus. Er worden geen extra kosten in rekening gebracht door de gemeente voor de tijdelijke uitbreiding van de terrassen.
Op de voorziene uitbreiding gelden dezelfde gebruiksmogelijkheden als op het bestaande terras. 

9.    De APV en alle andere relevante wetgeving zijn altijd van toepassing op de gehele inrichting, dus ook op de tijdelijke uitbreiding. 

10.    De toegang voor veiligheidsdiensten blijft te allen tijde gegarandeerd. Hiervoor geldt dat er altijd een obstakelvrije doorgang op de rijbaan van ten minste 4,5 meter breed en met een doorrijhoogte van 4,5 meter vrij blijft. Tevens dient een vrije toegankelijkheid van brandkranen en nooduitgangen gewaarborgd te worden.

11.    Op de terrassen worden belijningen aangebracht, zodat duidelijk is binnen welke vakken de terrassen (tafels en stoelen) mogen staan, waar de tafels en stoelen moeten staan en wat de looppaden zijn voor passerende voetgangers. 

12.    De doorgang voor eenieder, en in het bijzonder mensen met een beperking, dient gewaarborgd te blijven. 

13.    Op terrassen mogen enkel zitplaatsen zijn. Indien gebruik gemaakt wordt van sta- of bartafels, dient men plaats te nemen op een barkruk. 

14.    Op de uitbreiding van horeca-terras mag geen muziek ten gehore gebracht worden. Er mag geen geluidsapparatuur staan en er mag geen levende muziek ten gehore gebracht worden zonder ontheffing. 

15.    De begrenzing van het terras en de looproutes moeten duidelijk zijn. Tafels en stoelen mogen niet buiten deze begrenzing of op looproutes geplaatst worden. 

16.    Er mogen geen bouwwerken geplaatst worden op het terras, tenzij dit in het plan is aangegeven en hiervoor ook toestemming is verleend. 

17.    Parasols en terras-headers zijn toegestaan, mits zij niet verankerd zijn in de grond. Partytenten of andersoortige overkapping zijn niet toegestaan.

18.    Er mag geen verandering aangebracht worden in de in gebruik gegeven grond en er mag geen schade worden aangebracht aan de bestrating. 

19.    Er mag geen terras worden geplaatst op fietsenstallingen, op en om reguliere parkeerplaatsen, op en om gehandicaptenparkeerplaatsen, voor in- en uitritten of in openbaar groen. 

20.    Bushaltes moeten bereikbaar blijven, fietspaden moeten openblijven en voetgangers moeten doorgang kunnen hebben, met inachtneming van 1,5 meter afstand van elkaar. Fietspaden moeten binnen puntobstakels minimaal 4,2 meter breed zijn (3,5 + 0,7 m) en buiten obstakels 4,8 meter (3,5 + 1,3 m).

21.    Op een uitbreiding van terras mogen, net zoals op het reguliere terras, enkel etens- en drinkwaren verstrekt worden voor gebruik ter plaatse. 

22.    Terrassen mogen na sluitingstijd blijven staan (behalve als in het ingediende plan anders is afgesproken). Het is de verantwoordelijkheid van de exploitant om openbare orde en veiligheid te waarborgen. Indien het voor de veiligheid noodzakelijk is, dient het terras middels verlichting of anderszins gekenmerkt te worden. De burgemeester kan opleggen dat het terras moet worden vastgeketend. 

23.    In het geval van conform bestemde vergunning ondersteunende horeca op niet-horecabestemmingen, gelden hun regels ten aanzien van de maximale afmeting van het terras tijdelijk niet. Het uitgangspunt blijft het hanteren van het bestaande aantal stoelen en tafels. Uiteraard gelden de APV en andere relevante wetgeving hier onverminderd in het kader van openbare orde en veiligheid en voor de aanpak en het bestrijden van het coronavirus.

24.    Als het terras zich volledig op eigen terrein bevindt, hoeft geen plan te worden ingediend. 

25.    De horecaondernemer is en blijft verantwoordelijk voor de uitbreiding van de terrassen en het naleven van de regels om een verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen.

26.    Op eerste aanwijzing van het college van burgemeester of wethouders, de burgemeester, een toezichthouder/buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente, politie of brandweer moet de exploitant de in gebruik genomen openbare grond vrij maken of op aanwijzing aanpassen. De exploitant moet op verzoek te allen tijde de van de gemeente ontvangen schriftelijke toestemming met eventuele bijlagen ter inzage afgeven.

27.    Daar waar deze uitgangspunten niet voorzien of er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan door het college van Burgemeester en Wethouders van deze uitgangspunten worden afgeweken.

13-4 Openingsplan: stap voor stap meer mogelijk

Als het aantal opnames van coronapatiënten in ziekenhuizen daalt en we de basisregels blijven volgen, kunnen we langzaam de coronamaatregelen loslaten. Met het openingsplan wordt stap voor stap steeds meer mogelijk.

Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

26-2: Brief van de burgemeesters uit de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Beste inwoners van Zuidoost-Brabant,

Verschillende brandbrieven, aanvragen en verzoeken bereiken ons. De laatste weken steeds meer. Ondernemers zitten in de knel en ook inwoners willen weer vooruit. We zien dat de samenleving er genoeg van heeft en snakt naar vrijheid en meer versoepelingen.

We begrijpen dat en we voelen dat zelf ook. De afgelopen weken is dit op iedere overlegtafel, per gemeente, per bedrijfstak en zeker ook nationaal, onderwerp van gesprek geweest. We zien dat iedereen zoekt naar de grenzen van de regels en naar wat wél kan.

Het kabinet blijft oog houden voor het beschermen van mensen met een kwetsbare gezondheid en het toegankelijk houden van de zorg. De Britse variant van het virus zorgt ervoor dat het aantal besmettingen in de afgelopen weken minder daalde dan gehoopt, en de laatste week zelfs toeneemt.

We horen tot de top drie van alle regio’s waar het gaat om het aantal besmettingen per 100.000 inwoners. Een derde golf lijkt onvermijdelijk.

Landelijk is besloten iets meer risico te nemen en voorzichtig extra lucht te geven in de lockdown. Maar daar zit een grens aan, contacten moeten geleidelijk weer uitgebreid worden. Voor ons is er dan ook maar één conclusie mogelijk. We houden vast aan de landelijke maatregelen.

Eenheid en afstemming bij de uitvoering van deze maatregelen zijn belangrijk. Er zijn op dit moment geen mogelijkheden om lokaal extra ruimte te geven of uitzonderingen toe te laten.

Hopelijk leidt de weg van meer testenen vaccineren naar een lente met meer versoepelingen. Tot die tijd ligt de focus op de maatregelen waar we ons met zijn allen nog aan moeten blijven houden. Met begrip voor elkaar.

Namens de 21 burgemeesters van de gemeenten in veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,

 • Mevrouw van Extel-van Katwijk – gemeente Asten
 • Mevrouw Callewaert – gemeente Bergeijk
 • De heer Ubachs – gemeente Best
 • De heer Bosma – gemeente Bladel
 • De heer van Kessel – gemeente Cranendonck
 • Mevrouw Buter – gemeente Deurne
 • De heer Wouters – gemeente Eersel
 • De heer Jorritsma – gemeente Eindhoven
 • De heer van Bree – gemeente Geldrop-Mierlo
 • De heer van Veen – gemeente Gemert-Bakel
 • De heer Verhoeven – gemeente Heeze-Leende
 • Mevrouw Blanksma – gemeente Helmond
 • De heer van der Meijden – gemeente Laarbeek
 • De heer Houben – gemeente Nuenen
 • Mevrouw Keijzers-Verschelling – gemeente Oirschot
 • Mevrouw van de Ven – gemeente Reusel-de Mierden
 • Mevrouw Blok – gemeente Someren
 • De heer Gaillard – gemeente Son en Breugel
 • De heer Ederveen – gemeente Valkenswaard
 • De heer Delhez – gemeente Veldhoven
 • De heer Boelhouwer – gemeente Waalre

10-02: Bestellen en afhalen bij winkels

Niet-essentiële winkels zijn dicht tijdens de lockdown. Vanaf woensdag 10 februari is het wel mogelijk om producten te bestellen en af te halen bij een winkel. Meer informatie over 'Bestellen en afhalen' en de voorwaarden.

3-2: Formulieren Eigen verklaring avondklok

Als u tussen 21.00 en 4.30 uur naar buiten moet, bent u verplicht om het formulier 'Eigen verklaring avondklok' ingevuld bij u te hebben. Deze kunt u downloaden. Heeft u geen printer? Dan kunt u het formulier ook afhalen bij de informatiebalie van Jan Linders, Jumbo, AH, Spart (Someren-Eind en Lierop), De SHop en bij De Proeftuin. 

Als u voor uw werk naar buiten moet, moet u daarnaast ook de werkgeversverklaring bij u hebben.

3-2: Lockdown verlengd

De besmettingen dalen, maar nieuwe varianten van het coronavirus winnen terrein. Dat is zorgelijk, want deze varianten zijn besmettelijker en kunnen tot een nieuwe golf leiden. Daarom wordt de lockdown verlengd. Wel gaan de basisscholen en kinderopvang vanaf 8 februari weer open, onder strenge voorwaarden. Winkels mogen open voor het afhalen van bestellingen, ook onder strenge voorwaarden. 

Kijk voor de maatregelen en de versoepelingen voor basisschool, kinderopvang en winkels op Rijksoverheid.nl

 

1-2: Overzicht positief geteste mensen gemeente Someren

Door het aantal positief geteste mensen bij te houden krijgen we een duidelijk beeld van hoe snel het virus zich verspreidt voordat het de intensive care bereikt. Hierdoor blijven we voorbereid.

26-1 Bezoek in coronatijd

Veel mensen besmetten elkaar met corona als ze bij elkaar op bezoek gaan. In huis is het lastig om de regels te volgen, zoals 1,5 meter afstand houden en handen wassen. Daarom is het advies om niet meer dan 1 persoon per dag thuis te ontvangen. En zelf niet vaker dan 1 keer per dag bij iemand op bezoek te gaan.

De adviezen op een rij

 • Ontvang maximaal 1 persoon per dag
 • Ga maximaal 1 keer per dag alleen bij iemand op bezoek
 • Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee. U mag bijvoorbeeld met 1 volwassene en  kinderen tot en met 12 op bezoek bij opa en/of oma

Zeg het bezoek af als u klachten heeft die passen bij corona. Vraag bezoekers ook om af te zeggen als zij klachten hebben.

Bekijk ook

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

22-1: Forse uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet breidt het steunpakket voor banen en economie fors uit. Het vaccineren is gestart en dat zorgt voor perspectief. Tegelijkertijd is de realiteit dat dit een loodzware periode is voor ondernemers. De coronacrisis is inmiddels ook een langlopende economische crisis, waarbij veel ondernemers en werkenden hard zijn getroffen. Buffers zijn geslonken, reserves zijn opgebruikt.  Maatregelen zijn verzwaard en Nederland is in lockdown. Daarom geeft de regering het steun- en herstelpakket een flinke extra impuls.

22-1 : Vanaf 23 januari geldt een avondklok

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. De avondklok zorgt ervoor dat mensen minder vaak bij elkaar op bezoek gaan of elkaar ontmoeten, wat helpt om de verspreiding van het coronavirus af te remmen. Dat is belangrijk, want het kabinet maakt zich grote zorgen om de verspreiding van varianten van het coronavirus, die nog besmettelijker zijn dan het virus dat we al kennen. We moeten het moment dat deze nieuwe varianten van het virus de overhand krijgen zo veel mogelijk uitstellen.

Formulieren

Je mag alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. In sommige, specifieke gevallen is een formulier niet nodig. Alle noodzakelijke formulieren zijn te  vinden op rijksoverheid.nl/avondklok.

Andere maatregelen

Daarnaast zijn er nog andere aanscherpingen, zoals maximaal 1 persoon op bezoek. Lees alle aangescherpte maatregelen.

3-12: Noodverordening voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost ingetrokken

De veiligheidsregio heeft met ingang van 1 december de Noodverordening VRBZO ingetrokken.

1-12: In thuisquarantaine? Waar kunt u in Someren terecht voor hulp

Als u in (thuis)quarantaine zit loopt u tegen praktische zaken aan, zoals boodschappen doen en de kinderen naar school brengen. Het lukt niet altijd om hierbij hulp in uw omgeving te regelen. Hier leest u welke ondersteuning er in de gemeente Someren voor u is. Deze informatie kunt u ook als folder thuis ontvangen. Bel hiervoor naar (0493) 494 888. Of haal de folder op bij de meeste supermarkten. Hij zit dan in de folder van de Rijksoverheid.

Boodschappen, medicijnen en eten

U kunt online boodschappen bestellen of mensen in uw omgeving vragen boodschappen voor u te doen. Medicijnen kunt u ook thuis laten bezorgen. Lukt dit niet? Kijk dan in bijgevoegde folder voor oplossingen of neem contact op met Onis Welzijn, tel. (0493) 441 233 of via www.oniswelzijn.nl (zoek op corona). U kunt ook bellen met het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente Someren, tel. (0493) 494 888.

Als u thuis niet in quarantaine kunt

Kunt u thuis niet in quarantaine vanwege bijvoorbeeld een huisgenoot met een hoog gezondheidsrisico? Neem dan contact op met de gemeente, tel. (0493) 494 888 en kies optie ‘1’. U krijgt dan een Wmo consulent aan de lijn, die met u meedenkt.

Zorg en ondersteuning thuis

Heeft u ondersteuning nodig voor zorg? Neem dan contact op met uw huisarts en/of zorgverzekeraar of bel de gemeente Someren, tel. (0493) 494 888 en kies optie ‘1’. Dit kan natuurlijk altijd, dus ook buiten de quarantaine periode.

Inkomen

Maakt u zich zorgen over uw financiële situatie? Neem dan contact op met:

Onderhoud contacten

Blijf contact houden met vrienden, familie en collega’s via sociale media, e-mail, chat of telefoon. In bijgaande folder van Rijksoverheid staan meerdere hulp- en luisterlijnen vermeld. In Someren kunt u contact opnemen met de bellijn van Onis ‘Praatje met een Maatje’ over van alles en nog wat. Bereikbaar: maandag t/m zondag van 10.00–20.00 uur: tel. (0493) 441 233. 

Neem contact op met de Dorpsondersteuners

De dorpsondersteuners zijn er voor u. Ook nu de coronamaatregelen gelden Ze zijn heel goed bereikbaar. Neem dus gerust contact op als u een ondersteuningsvraag heeft en niet precies weet waar u moet beginnen met zoeken. Dit is geheel kosteloos.

Er zijn meerdere dorpsondersteuners actief:

Kijk voor meer informatie op www.zosomeren.nl/dorpsondersteuning.

30-11: vanaf 1 december mondkapjes verplicht

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, wil het kabinet het dragen van een mondkapje in onder andere winkels, musea, restaurants en theaters vanaf 1 december verplichten. Ook in het onderwijs (met uitzondering van de basisschool) moeten mensen dan een mondkapje gaan dragen. Voor contactberoepen geldt de regel zowel voor de klant als de professional, zoals de kapper of de rij-instructeur. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht, maar voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro.

Een mondkapje moet de neus en mond volledig bedekken en het moet ontworpen zijn om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Medische mondneusmaskers zijn bedoeld voor de zorg; mondkapjes zijn geschikt voor gebruik in winkels, op school, in het OV en bij de kapper. Gebruik daarom bij voorkeur mondkapjes die te koop zijn bij de drogist of de supermarkt. Een spatscherm (faceshield) bedekt de neus en mond niet volledig, en mag daarom niet worden gebruikt als alternatief voor een mondkapje. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld een sjaal of bandana. Tot het moment van de definitieve ingangsdatum is het mondkapje niet verplicht en kunnen mensen dus ook geen boete krijgen. Wel geldt er ook nu al een dringend advies.

Publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens

De mondkapjesplicht geldt in alle publieke binnenruimten, stationsgebouwen en luchthavens. Voorbeelden van publieke binnenruimten zijn winkels, musea, benzinestations, restaurants, cafés, theaters en concertzalen. Een mondkapje is niet verplicht als mensen een vaste zitplaats hebben. Concreet betekent dit dat in bijvoorbeeld restaurants of theaters het mondkapje af mag wanneer mensen aan tafel of in de zaal plaatsnemen. Wanneer vervolgens wordt opgestaan om naar het toilet of naar buiten te gaan, moet het mondkapje weer worden gedragen. In gebouwen die bedoeld zijn voor het belijden van godsdienst, zoals kerken, moskeeën, tempels en synagogen, is een mondkapje niet verplicht.

Onderwijs

In het voortgezet onderwijs, het voortgezet speciaal onderwijs, het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs moeten leerlingen, studenten, leraren en ander personeel een mondkapje dragen als zij zich door het schoolgebouw bewegen. Het mondkapje kan af tijdens de les, wanneer iedereen een vaste zit- of staanplaats heeft. Een docent hoeft dus geen mondkapje te dragen op het moment dat hij of zij voor de groep staat, maar wel bij een ronde door het klaslokaal. Gym, zang, toneel, dans en bepaalde vormen van praktijkonderwijs zijn uitgezonderd van de mondkapjesplicht.

Contactberoepen en zorgverleners

Bij contactberoepen is de 1,5 metermaatregel vaak niet realistisch. Daarom wordt ook bij onder andere de kapper, tijdens de rijles en bij de nagelstylist het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt zowel voor de klant als voor de beoefenaar van het contactberoep. Zorgverleners zoals huisartsen en fysiotherapeuten zijn uitgezonderd van de plicht. Toch zal het vaak zo zijn dat ook daar gevraagd wordt een mondkapje te dragen. Op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) hanteren ziekenhuizen en zorginstellingen eigen regels ten aanzien van mondkapjes of andere persoonlijke beschermingsmiddelen. Patiënten, bezoekers en zorgverleners dienen deze te volgen.

Uitzonderingen

De verplichting tot het dragen van een mondkapje geldt niet voor mensen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen of opzetten. De politie en boa’s kunnen mensen vragen zelf aannemelijk te maken dat deze uitzondering voor hen geldt. Mondkapjes zijn ook niet verplicht tijdens het sporten, acteren, muzikale repetities of optredens en het geven van interviews op radio en tv.

De mondkapjesplicht is vastgelegd in een ministeriële regeling, die door de ministers De Jonge (VWS), Grapperhaus (J&V) en Ollongren (BZK) naar de Tweede en Eerste Kamer is gestuurd, tegelijk met de ministeriële regeling met de maatregelen die in de huidige noodverordening staan. Op basis van de tijdelijke coronawet heeft het Parlement zeven dagen om zich over deze regelingen te buigen. De regelingen, en dus ook de mondkapplicht, gelden in eerste instantie voor 3 maanden. Na die periode is verlenging mogelijk. Zodra er geen medische noodzaak meer is worden de regelingen weer ingetrokken.

16-10: Wanneer laat je je testen bij de GGD?

Bekijk de folder van de GGD: "Corona stopt bij jou". Hierin vind je o.a. informatie wanneer je je het beste kunt laten testen en hoe de uitslag verder verloopt.

 • Folder Corona stopt bij jou

7-10: Gewijzigde openingstijden vanaf maandag 12 oktober

Vanwege de coronacrisis is het gemeentehuis vanaf maandag 12 oktober in de middag gesloten.

De openingstijden zijn:

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur
 • Maandagavond van 17.00-20.00 uur

Telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd

 • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Vaccineren

Informatie over vaccineren

Op de website van de Rijksoverheid kunt u terecht voor al uw vragen over het coronavaccin. U kunt ook bellen naar 0800-1305.

Of bekijk direct op de website van de Rijksoverheid de vragen en antwoorden over vaccinatie tegen het coronavirus .

Uitrol vaccins

De Rijksoverheid heeft afbeeldingen gemaakt om inzichtelijk te maken hoe de uitrol van de vaccins de komende maanden verloopt. Bekijk de roadmap (pdf, 131 kB)  en flowchart (pdf, 68 kB) .

Dienstverlening

Milieustraat open en aangescherpte richtlijnen

Door de nieuwe lockdown die op 15 december is ingegaan gelden ook op de milieustraat scherpere richtlijnen:

 • maximaal 8 voertuigen tegelijk op het terrein. De beheerder kan naar eigen inzicht minder voertuigen toelaten
 • maximaal 2 personen per voertuig
 • Houd 1,5 meter afstand
 • Medewerkers helpen niet mee bij het lossen
 • Gegeven instructies strikt opvolgen
 • Vermijd fysiek contact met de medewerkers
 • De beheerder beoordeelt op afstand de aangeleverde afvalstromen

Het is belangrijk dat u zo kort mogelijk op de milieustraat bent. Daarom vragen wij u om het afval thuis goed te scheiden en te sorteren in de afvalstromen van de milieustraat.

Gewijzigde openingingstijden

Vanwege de coronacrisis is het gemeentehuis in de middag gesloten.

De openingstijden zijn:

 • Maandag tot en met vrijdag van 8.30-12.30 uur
 • Maandagavond van 17.00-20.00 uur

Telefonische bereikbaarheid blijft ongewijzigd

 • maandag t/m donderdag van 8.30 tot 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Afspraak maken kan online

 • U kunt alleen op afspraak terecht in het gemeentehuis
 • U kunt online een afspraak maken of per telefoon (0493) 494 888. Stel uw aanvraag uit, als dat kan.
 • Kom op tijd op uw afspraak, maar niet te vroeg

Beperkte dienstverlening

 • In verband met het coronavirus werken de meeste werknemers van de gemeente thuis
 • Ga alleen naar het gemeentehuis als dat echt noodzakelijk is. Stel uw aanvraag uit, als dat kan
 • Regel indien mogelijk uw zaken digitaal via onze website of telefonisch
 • Het kan zijn dat u langer moet wachten voordat u aan de beurt bent vanwege beperkte bezetting van het personeel. Wij vragen u hiervoor begrip
 • Betaal indien mogelijk met pin in plaats van contant. Wilt u toch contant betalen dan vragen we u om het geld op de balie te leggen

Bent u verkouden, hoest u of heeft u koorts en heeft u een afspraak bij de gemeente? Verzet dan uw afspraak

Afvalinzameling gaat gewoon door

De huis-aan-huis afvalinzameling gaat gewoon door. Wilt u weten wanneer welk afval bij u wordt opgehaald? Voer dan uw postcode en huisnummer in op mijnblink.nl. U kunt mijnblink ook als app downloaden voor op uw smartphone of tablet.

Ook de verenigingen halen uw oud papier op volgens schema.

Informatie voor ondernemers

Subsidieregeling evenementen

Ondernemers kunnen weer aan de slag met het organiseren van evenementen die vanaf 1 juli 2021 plaatsvinden. De subsidieregeling voor evenementen bij annulering maakt dit mogelijk. Kijk op https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/03/19/kabinet-presenteert-subsidieregeling-voor-evenementen-bij-annulering

Aanvragen derde periode NOW weer mogelijk

Met de nieuwe lockdown kunnen ondernemers ook weer een nieuwe aanvraag doen voor de NOW-regeling. Lees er alles over op uwv.nl

Ik heb vragen over het coronavirus en de gevolgen voor mijn bedrijf of instelling. Waar kan ik informatie vinden?

Het Rijk heeft een pakket aan noodmaatregelen gepresenteerd. Dit betekent dat u bij verschillende ‘loketten’ terecht kunt voor informatie of hulp:

MKB-Nederland, VNO-NCW en PZO-ZZP hebben samen met de Kamer van Koophandel een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via 0800 2117 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Let op: het is erg druk aan de telefoon.

Ik ben zelfstandig ondernemer / ZZP’er en heb het financieel moeilijk. Wat kan de gemeente voor mij doen?

Zelfstandige ondernemers en zzp-ers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen ter ondersteuning een beroep doen op een tijdelijke voorziening. Ondersteuning kan bij Senzer worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

Meer informatie

Scholen, opvang en sport

Scholen, kinderopvang en noodopvang

De kinderopvang en basisscholen mogen open, onder strenge voorwaarden. Alle regels voor scholen en opvang leest u op de website van de Rijksoverheid.

Binensport gesloten

Met ingang van 15 december is alle binnensport gesloten. Lees hier meer over op Rijksoverheid.nl

Financiële maatregelen

12-3-21: Uitbreiding steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft uitbreiding in steun- en herstelpakket. Kijk voor meer informatie op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/03/12/informatieoverzicht-uitbreiding-steun--en-herstelpakket

Regeling: Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen en ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK.

Wat is de TONK?

TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het is een eenmalig bedrag  voor mensen die als gevolg van de coronamaatregelen een stuk minder inkomen hebben dan vorig jaar. En hierdoor problemen hebben met het betalen van de woonkosten. Het gaat dan om de huur of de hypotheek. Het is een eenmalig bedrag tussen de 750 en 1250 euro. Het bedrag hangt bijvoorbeeld af van hoe hoog de woonlasten zijn. Bent u ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Voor wie is de TONK?

 • voor inwoners die door de coronamaatregelen in januari 2021 meer dan 25% minder netto inkomen hebben dan in januari 2020.
 • met als gevolg problemen met het betalen van de woonkosten. 

Hoe vraag ik de TONK aan?

Voor inwoners van Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren wordt de aanvraag gedaan bij Senzer. U kunt een TONK-uitkering aanvragen van medio maart tot uiterlijk 1 augustus 2021. Kijk voor meer informatie op de webiste van Senzer. Daar leest u ook meer over de voorwaarden en de gegevens die u nodig heeft voor de aanvraag.

Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA)

Doel: faillissement voorkomen, door een akkoord te bekrachtigen dat onderhands is afgestemd 

Voor wie?

Alle bedrijven die onvoldoende financiële middelen hebben om hun schulden te betalen, maar in de basis een gezond/winstgevend bedrijf zijn, aantoonbaar met een goede boekhouding.

Er moet een haalbaar plan worden voorgelegd, eerlijk en gelijkwaardig naar alle schuldeisers.

Meer informatie

www.khn.nl/kennis/whoa-goedkeuren-door-rechter-van-onderhandse-schuldakkoorden-vanaf-2021

Time Out Arrangement (TOA)

 • Time out arrangement kan los van de WHOA of onderliggend aan de WHOA worden gebruikt
 • Schulden kunnen stopgezet worden en de ondernemer krijgt tijd om de voorbereidingen te plegen
 • Wat is zo gunstig? Bevorderd totstandkoming van akkoord. Versoepeld de houding van de schuldeisers
 • Tijdens de TOA kan gebruik gemaakt worden van de TVL

Waarom doet overheid dit?

Voor behoud arbeidsplaatsen en ondernemer doorstart bieden.

Meer informatie

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/time-out-arrangement-toa
 

Compensatieregelingen voor organisaties tijdens coronacrisis

Veel Somerense ondernemers, bedrijven en maatschappelijk organisaties lijden (economische) schade door de coronacrisis. Op landelijk niveau zijn er tal van maatregelen genomen. Veel ondernemers en organisaties hebben daar intussen al gebruik van gemaakt.

We krijgen vaak de vraag of de gemeente Someren ook lokale regelingen heeft bovenop de landelijke regelingen. In dit artikel meer informatie hierover.

Compensatiemaatregelen

Rijksoverheid

Gemeente Someren

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID 19 (TOGS) en Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) regeling

Met het oog op de liquiditeit van bedrijven/organisaties uitstel van betalingen van gemeentelijke belastingen (inning via de BSOB). Voorlopig tot 1 september.

- geen terrasvergoeding voor de periode dat er geen gebruik van kon worden gemaakt;

- mogelijkheid op het terras te vergroten na heropening horeca;

- betalingsregelingen voor toeristenbelasting;

- terugbetaling leges voor afgelaste evenementen (markten, kermissen etc.).

€ 70 miljoen voor gemeenten voor compensatie van eventuele “niet in rekening gebrachte” huren bij erkende (NOC*NSF) sportverenigingen. Dit over de periode maart t/m mei. Hoe deze regeling er uit gaat zien is nog onbekend.

Een omzetgarantieregeling voor aanbieders in de zorg om liquiditeitsproblemen te voorkomen.

Een compensatieregeling (met voorlopige compensatie) voor contractanten van o.a. leerlingenvervoer.

 

Lokaal kunnen we helaas verder weinig doen. Dit komt omdat compensatieregelingen door de (lokale) overheid bijna altijd worden gezien als staatssteun en dat is verboden.

Is er toch sprake van mogelijke, lokale compensatie, dan gelden voor ondernemers/bedrijven en gemeente de volgende algemene uitgangspunten/randvoorwaarden:

 • De besluiten die worden genomen zijn rechtmatig;
 • Er komen geen aanvullende financiële regelingen bovenop de TOGS en NOW;
 • Er is sprake van aantoonbare schade/kosten ontstaan op lokaal niveau door een schadeveroorzakend besluit van de gemeente;
 • Als er sprake is van aantoonbare schade/kosten moet eerst gekeken worden naar alternatieve regelingen om dit te compenseren;
 • Er wordt geen vergoeding gevraagd voor een dienst/voorziening waar geen gebruik van kon worden gemaakt.

In de praktijk betekent dit dat lokale compensatiemaatregelen bijna niet mogelijk zijn.

Huur sportverenigingen verder uitgelegd

In de tabel staat dat er een landelijke regeling in de maak is om gemeenten te compenseren voor gemiste huurinkomsten van erkende sportverenigingen in maart t/m mei.

Binnensportverenigingen hebben per maart geen huur meer betaald voor de sportzalen omdat de huurovereenkomsten konden worden opgezegd door die verenigingen. De huren voor de buitensportverenigingen voor 2020 zijn nog niet in rekening gebracht.

Zodra de regeling bekend is, vertalen we deze naar lokaal compensatiebeleid voor de erkende sportverenigingen.

Voorwaarden voor maatschappelijke organisaties

Wilt u als maatschappelijke organisatie beroep doen op lokale compensatie? Dan zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden van toepassing:

1. De maatschappelijke organisatie hoort bij de vitale sociale infrastructuur en is onmisbaar voor de lokale leefbaarheid;

2. De organisatie is levensvatbaar qua inhoud en financieel, ook na de coronacrisis;

3. U maakt aantoonbaar gebruik van alle bestaande en nieuwe nationale of andere compensatieregelingen;

4. De organisatie blijft voldoen aan onderlinge verplichtingen zoals het betalen van de huur van ruimtes in bijvoorbeeld gemeenschapshuizen. (Vaak krijgt u subsidie voor een gedeelte van die huren);

5. Leden blijven hun bijdragen/contributies betalen;

6. Er wordt voor de eerste nood een verantwoord deel van de vrij aanwenbare reserve gebruikt, als deze er is. Pas daarna kan eventueel aanspraak gemaakt worden op gemeentelijke financiële ondersteuning.

Wilt u als maatschappelijke organisatie een verzoek indienen?

Houd dan rekening met het volgende:

1. Breng in beeld welke (incidentele) financiële gevolgen de coronacrisis heeft voor de exploitatie 2020 en de volgende jaren. Baseer dit op een gedegen inhoudelijke en financiële onderbouwing en houd rekening met de gemeentelijke uitgangspunten;

2. Geef aan welke structurele wijzigingen van activiteiten u verwacht. En welke organisatorische en financiële gevolgen dit heeft als alle beperkingen zijn opgeheven;

3. Beschrijf welke maatregelen u neemt om zowel de incidentele als de eventuele structurele nadelige gevolgen op te vangen.

Nog vragen?

Kijk eens op de site van de Rijksoverheid. U kunt ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente, tel. (0493) 494 888.

 

Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Vanuit de Rijksoverheid komt een breed pakket aan maatregelen om ondernemers en zelfstandigen te helpen. Door deze maatregelen:

 • kunnen bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen
 • bieden zelfstandigen een overbrugging
 • blijft geld in bedrijven door versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden

Lees het hele bericht van de Rijksoverheid over het noodfonds en de overige maatregelen

Maatschappelijk

Onis brengt vraag en aanbod samen

 • Heeft u hulp nodig?
 • Wilt u iemand helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen?
 • Neem dan contact op met Onis, telefoonnummer (0493) 441 233. Bereikbaar maandag tot en met vrijdag van 10.00-13.00 uur
 • Onis gaat vragers en aanbieders samenbrengen

Bellijn ‘Praatje met een maatje’

 • Onis roept tijdelijk de ‘Bellijn Praatje met een maatje’ in het leven
 • Deze bellijn is bedoeld voor mensen die tijdelijk in een isolement komen door het coronavirus
 • Het nummer is niet bedoeld voor vragen over het virus maar voor een praatje over alledaagse zaken
 • Bereikbaar: maandag tot en met zondag van 10.00 – 20.00 uur: tel. (0493) 441 233

Steffie legt corona uit

Dinsdag 31 maart is de website corona.steffie.nl gestart. Op deze website vertelt Steffie op een makkelijke manier over het nieuwe coronavirus. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking.

Steffie beantwoordt vragen als: Wat gebeurt er als je het virus krijgt? Hoe zorg je ervoor dat je zelf en anderen niet ziek worden? Hoe moet ik mijn handen goed wassen? Hoe deel ik mijn dag in?

De website is gemaakt in opdracht van de Rijksoverheid. Op de website geeft de bekende webhulp Steffie betrouwbare en begrijpelijke informatie over het coronavirus aan kwetsbare doelgroepen, zoals mensen met een licht verstandelijke beperking en laaggeletterden.

Informatie voor ouders, opvoeders en kinderen

Het Nederlands Jeugdinstituut biedt informatie voor ouders, opvoeders en kinderen over de nieuwe thuissituatie als gevolg van het corornavirus. 

Algemene informatie

Vragen en informatie

Protocol RIVM en GGD

 • Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) blijven alert op nieuwe besmettingen en passen hetzelfde protocol toe als nieuwe patiënten gevonden worden: isolatie, contactonderzoek en doorlopende monitoring van de contacten van een patiënt.
 • Door deze maatregelen verkleinen we de kans dat de ziekte zich in Nederland kan verspreiden.

Wat kunt u zelf doen?

 • Hebt u koorts met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid)? En bent u de afgelopen twee weken in een land of regio geweest met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus? Of hebt u de afgelopen twee weken contact gehad met iemand bij wie het nieuwe coronavirus is aangetoond?
  • Het advies van het RIVM is om in dat geval telefonisch contact op te nemen met uw huisarts.
 • Hebt u geen koorts maar voel u zich wel ziek, dan kunt u het beste thuis uitzieken en zo min mogelijk contact hebben met andere mensen.
  • Verreweg de meeste mensen zullen vanzelf opknappen en hoeven daarom niet de dokter te bellen.
  • Bel de huisarts alleen als de klachten verergeren met koorts boven de 38 graden in combinatie met hoesten en/of kortademigheid.

Hebt u nog vragen?

 • Bel de landelijke informatielijn van de overheid: 0800 1351.
 • Bel de GGD op 088 0031 111.
  • De GGD krijgt veel vragen.
  • Om wachttijden te voorkomen vragen wij u eerst op de website van het RIVM te kijken of uw vraag hier beantwoord wordt.
  • Vragen van artsen krijgen voorrang.

Information in English on COVID-19