Grote brand Someren-Heide

Nieuws

Alle informatie en de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de grote brand bij de bandenopslag aan de Groeneweg kunt u vinden op deze pagina.

Update 9-2, 20.30 uur: Gemeente en bandenbedrijf Van den Hoogen bereiken akkoord vertrek

Gemeente koopt bedrijfsterrein voor € 890.000
Gemeente en bandenbedrijf Van den Hoogen bereiken akkoord vertrek

De Gemeente Someren heeft een akkoord gesloten met Van den Hoogen Recycling BV over het vertrek van het bedrijf uit Someren-Heide. De gemeenteraad van Someren heeft op 9 februari positief gereageerd op de overeenstemming die onderhandelaars namens het college en TRC Advocaten namens van Den Hoogen eerder deze week hadden bereikt. De gemeente betaalt € 890.000 voor de aankoop van het terrein. Het kort-geding, aangespannen door Van den Hoogen en gericht op schorsing van de bestuurslast over verplichte sluiting van het bedrijf die het college had opgelegd, is daarmee van de baan. Van den Hoogen heeft aangegeven voor 1 april van het terrein te willen vertrekken, mits overeenstemming is bereikt over de voorwaarden waaronder dat zou kunnen plaatsvinden.

Rechtszitting
De gemeente had via een Last onder bestuursdwang het bedrijf een verplichte sluiting opgelegd per 26 januari. Van den Hoogen had naar zijn oordeel goede gronden zich hiertegen te verzetten: daartoe diende het kort-geding (voorzieningenrechter). Deze aangezegde sluitingsdatum was mede op last van de rechtbank doorgeschoven in afwachting van de uitspraak in het kort-geding. De zitting was gepland op 9 februari. De behandeling daarvan is nu aangehouden door Van den Hoogen in afwachting van het tot stand komen van een finaal akkoord tussen Van den Hoogen en de gemeente. Alle overige juridische procedures (zienswijzen, bezwaar) tussen partijen en mogelijke claims van het bedrijf richting gemeente in de toekomst en van de gemeente richting Van den Hoogen zijn ook van de baan wanneer de definitieve regeling tot stand is gekomen. In die definitieve regeling wordt tussen Van den Hoogen en gemeente over en weer ‘finale kwijting’ verleend.

Totaalbedrag
De onderhandelaars zijn uiteindelijk uitgekomen op een totaalbedrag van € 890.000. Van den Hoogen levert zijn terrein van 5170 m2 gesaneerd op en zonder verharding (stelconplaten, gebroken puin, bestrating). De gemeente saneert zelf het omringende gemeentelijk terrein van 6640 m2 dat vervuild is door de bluswerkzaamheden. In het bedrag zijn meegenomen de feitelijke waarde van de grond, bijkomende schade en onkosten en een deel van de herinvesteringskosten voor herstart op een andere locatie. Van den Hoogen kan tot uiterlijk 1 april 2017 van zijn terrein gebruik blijven maken. Na zijn feitelijk vertrek zal met de sanering van dit terrein een aanvang worden genomen.

Update 9-2, 16.00 uur: Inloopavond onderzoek bestuurlijke voorgeschiedenis autobandenopslag

Op woensdag 22 februari a.s. vindt er in gemeenschapshuis De Bunt in Someren-Heide een inloopavond plaats over autobandenopslag Van den Hoogen. Tijdens de inloop kunt u informatie delen met het onderzoeksteam dat een onafhankelijk onderzoek is gestart over de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving bij het bedrijf.

Onafhankelijk onderzoek
De rekenkamer van de gemeente Someren laat onafhankelijk onderzoek doen naar de voorgeschiedenis van de recente autobandenbrand bij Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide. Doel van het onderzoek is na te gaan of de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het bedrijf rechtmatig en zorgvuldig zijn geweest.

Gespecialiseerd onderzoeksbureau
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gespecialiseerde onderzoeksbureau DSP-groep. Het onderzoek bevindt zich in een gevorderd stadium. Zo zijn al veel gemeentelijke en provinciaalse stukken geanalyseerd die betrekking hebben op het bedrijf. Ook hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Onder andere met het gemeentebestuur, ambtenaren en de ondernemer.

Relevante informatie voor onderzoek
De onderzoekers willen graag in contact komen met omwonenden of anderen die beschikken over relevante informatie. Met als doel na te gaan of binnen het onderzoek alle feiten over de voorgeschiedenis van de brand zijn meegenomen. U wordt daarom uitgenodigd informatie met de onderzoekers te delen die relevant kan zijn voor het onderzoek. Uiteraard wordt de door u verstrekte informatie vertrouwelijk behandeld.

 • Doel: relevante informatie delen met onderzoeksteam over autobandenopslag Van den Hoogen
 • Wanneer: woensdag 22 februari van 19.00 tot 22.00 uur
 • Waar: Gemeenschapshuis De Bunt, Graathof 9, Someren Heide

Van te voren aanmelden is niet nodig. Aanwezig zijn de projectleider van het onderzoek (Oberon Nauta), onderzoeker Daniel Hofstra en de voorzitter van de Rekenkamer Joke Laurens Janse.

Informatie doorgeven
Indien u niet in de gelegenheid bent om de avond te bezoeken en u over relevante informatie beschikt dan kunt u via mail contact opnemen met het onderzoeksteam via: brand-someren@dsp-groep.nl

Update 9-2, 13.00 uur: Extra ingelaste openbare raadsvergadering

Donderdagavond 9 februari om 19.30 uur is er een ingelaste openbare raadsvergadering. Tijdens deze vergadering wordt de raad geinformeerd over de laatste stand van zaken van de verplaatsing van Van den Hoogen Recycling BV.

Update 9-2, 13.00 uur: Rechtszitting opgeschort

De gemeente is in gesprek met Van den Hoogen over het vertrek van zijn bedrijf. Op verzoek van Van den Hoogen en in overleg met de gemeente is daarom de rechtszitting van donderdagmiddag 9 februari opgeschort.

Update 26-1, 14.15 uur: Indiening voorlopige voorziening

De gemeente is gebeld door de rechtbank met de mededeling dat Van den Hoogen het verzoek tot een voorlopige voorziening heeft ingediend. Die voorziening zou dan moeten inhouden dat de rechter de gemeente verbiedt om het bedrijf van Van den Hoogen stil te leggen met ingang van morgen. De rechtszitting is gepland op donderdag 9 februari 2017. De gemeente heeft besloten dat Van den Hoogen zijn bedrijfsactiviteiten tot die datum mag voortzetten.

Volgens de opgelegde bestuursdwang zou de gemeente morgen Van den Hoogen kunnen dwingen zijn bedrijf stil te leggen. Als de gemeente dat nu doorzet, lopen we het risico dat de rechter ons gebiedt eerst de rechtszitting af te wachten en dat kan invloed hebben op onze positie in de rechtszaak.

Update 16-1, 15.25 uur: Gemeente verbiedt bedrijfsactiviteiten

Gemeente legt bedrijf stil en biedt schadeloosstelling beëindiging

Gemeente verbiedt hervatten alle bedrijfsactiviteiten Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide en biedt schadeloosstelling

De gemeente heeft vandaag Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide verboden zijn bedrijf aan de Groeneweg 14 weer in gebruik te nemen. Tegelijk biedt de gemeente de ondernemer een schadeloosstelling van € 802.000,--, op voorwaarde dat hij het eigendom overdraagt aan de gemeente. Bovendien moet hij afzien van planschade bij een toekomstige bestemmingsplanwijziging en hij moet bodem, gebroken puin daaronder en grondwater schoon opleveren. Uiterlijk 26 januari moet hij de bedrijfsvoering definitief beëindigd hebben.

Dat staat in de 3e Last onder bestuursdwang (PDF, 952 kB)  die vandaag aan eigenaar Van den Hoogen is overhandigd. De eerste twee Lasten onder bestuursdwang gingen over het afvoeren van de brandresten (1) en het uitvoeren van bodemonderzoek naar vervuiling van zijn terrein en het saneren van het vervuilde omliggende terrein van de gemeente (2).

Voorkomen herstart
Het college heeft steeds verklaard een herstart van het afgebrande bedrijf op de huidige locatie te willen voorkomen. Over een mogelijke overname van het terrein is al geruime tijd overleg met de ondernemer. Na het leegruimen van het bedrijfsterrein is de ondernemer sinds kort weer gestart met activiteiten op zijn terrein en dat heeft grote onrust veroorzaakt bij de omwonenden. Het college neemt de klachten van omwonenden zeer serieus en heeft daarom besloten tot deze 3e Last onder bestuursdwang (PDF, 952 kB) , gericht op het definitief beëindigen van het bedrijf op deze locatie.

Geen toekomst op deze locatie
Het bedrijf heeft, naar het oordeel van de gemeente, geen toekomst meer op deze locatie. Daar zijn verschillende oorzaken voor. In het verleden heeft de ondernemer een shredder ingezet om het rubber te verkleinen en daardoor kostenefficiënter te kunnen afvoeren. Het gebruik van deze shredder is binnen de geldende regels voor het bedrijf verboden, er is meerdere keren in het verleden tegen opgetreden en het zal ook niet meer worden getolereerd. Dat houdt een beperking in van de best mogelijke bedrijfsvoering. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 14 november jl een voorbereidingsbesluit genomen, dat het startpunt vormt voor een bestemmingsplanwijziging (in 2017). Dan zal naar alle waarschijnlijkheid de locatie niet meer voor deze bedrijfsdoeleinden kunnen worden gebruikt. Het nu wél toestaan van een herstart drijft dan uiteindelijk de schadeloosstelling voor de gemeente op omdat er bij een herstart juridische procedures zullen worden gevoerd en investeringen zullen worden gedaan. Die kosten zullen bij een latere schadeloosstelling verhaald worden op de gemeente.

Geen zienswijze
Het college doet daarbij een beroep op art 4.11 van de Algemene wet bestuursrecht in verband met het spoedeisend belang: het voorkómen van te verhalen kosten en de grote onrust bij omwonenden. Dat betekent dat de ondernemer in dit geval niet de mogelijkheid krijgt een zienswijze in te dienen. Wel zal een hoorzitting plaatsvinden, mocht er bezwaar aangetekend worden tegen dit besluit.
Als de ondernemer op uiterlijk 26 januari 2017 de bedrijfsvoering op zijn terrein niet definitief beëindigd heeft, zal de gemeente hiervoor zorgdragen, op kosten van de ondernemer.

Update 13-1, 11.00 uur: Aanmelden WhatsApp-groep

De gemeente heeft een eigen, speciale WhatsApp-groep geopend voor mededelingen over de ontwikkelingen rond het bedrijf van Van den Hoogen in Someren-Heide. In die groep plaatst de gemeente alleen daarover berichten. Als u in die groep wilt worden opgenomen, dan vragen wij u om vanaf uw smartphone een bericht te app-en naar het nummer: 06-57021689.

De WhatsApp-groep gebruikt de gemeente alleen om u (zo spoedig mogelijk) berichten te sturen, niet om vragen of reacties te beantwoorden! Als u wilt reageren, vragen hebt of contact wil met de gemeente dan kan dat natuurlijk ook: wij verzoeken u om dan (zoals gebruikelijk) contact op te nemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel 0493-494888, per e-mail gemeente@someren.nl of per brief Postbus 290, 5710 AG Someren.

Update 6-1, 15.15 uur: Bedrijfsactiviteiten bij Van den Hoogen

Van den Hoogen heeft vandaag vrachtauto's en ander materiaal zijn terrein opgereden en de indruk bestaat dat hij zijn bedrijfsactiviteiten gaat hervatten (bandenopslag). Wij begrijpen heel goed dat dat flinke onrust teweeg brengt in de buurt. We beraden ons met spoed op wat de ondernemer exact doet en voornemens is en welke juridische stappen daartegen mogelijk ondernomen kunnen worden. De gemeente blijft zich inzetten voor een oplossing, gericht op het niet hervatten van het bedrijf op deze locatie.

Update 22-12, 14.00 uur: Terrein Van den Hoogen opgeruimd

 Het terrein van Van den Hoogen is inmiddels vrij van bandenresten, sloopmateriaal e.d. Daarmee is ook een deel van de tweede bestuursdwang aan het bedrijf door de ondernemer al opgevolgd. Voor het bodemonderzoek op zijn eigen terrein en de bodemsanering van het gemeentelijk, agrarisch terrein heeft hij, op zijn verzoek, iets meer tijd gekregen: tot uiterlijk 20 januari. Dat is redelijk omdat bedrijven die dit moeten uitvoeren veelal niet werken in de periode van de feestdagen. Tot slot: de gemeente dankt alle inwoners heel hartelijk voor het uithoudingsvermogen en alle medewerking in de afgelopen moeilijke weken sinds de brand en wenst iedereen bijzonder goede feestdagen en een gezond 2017!

Update 7-12, 14.00 uur: Tweede Bestuursdwang

Gemeente stuurt tweede (voornemen) Last onder bestuursdwang

Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide verplicht tot afvoer restmateriaal, bodemonderzoek en sanering gemeentegrond

De gemeente heeft vandaag Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide verplicht om uiterlijk 16 januari 2017 het overige restmateriaal (beton, ijzer, kranen e.d.) van de brand afgevoerd te hebben. Eerder verplichtte de gemeente de ondernemer al om de bandenresten, slib en slurry uiterlijk 21 december 2016 verwijderd te hebben. In deze nieuwe aankondiging van een ‘Last onder bestuursdwang’ (PDF, 5.609 kB)  verplicht de gemeente hem daarnaast om bodemonderzoek op zijn eigen terrein uit te voeren (uiterlijk 1 februari 2017) en de bodemverontreiniging te saneren van het gemeentelijk perceel dat gebruikt is voor het blussen van de brand (uiterlijk 9 januari tot uiterlijk 1 februari 2017). Als Van den Hoogen geen gevolg geeft aan deze verplichtingen, dan neemt de gemeente zelf de werkzaamheden ter hand, op kosten van de ondernemer.

Wel zienswijze mogelijk
De gemeente heeft deze tweede brief met (formeel) het voornemen tot een Last onder bestuursdwang vandaag in handen gegeven van Van den Hoogen Recycling. In de brief wordt geconstateerd dat de ondernemer op alle genoemde punten in overtreding is en dat van legalisatie geen sprake kan zijn. Wel kan hij ditmaal een zogeheten zienswijze tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders inbrengen, tot uiterlijk 16 december 2016. Bij de eerder opgelegde verplichting was dat niet zo: deze had een spoedeisend karakter, vanwege de mogelijke milieuschade en de overlast.

Verschillende wettelijke bepalingen
Het bedrijf is in overtreding op grond van verschillende wetsartikelen: art 1a van de Woningwet, art 4.4 van het huidige bestemmingsplan, art 17.1 en 17.2 van de Wet milieubeheer en art 13 van de Wet bodembescherming. Deze artikelen bepalen kortgezegd: de verplichtingen van de ondernemer om bij calamiteiten de milieuschade en verontreiniging van de bodem te beperken, daarnaar onderzoek uit te voeren en dit aan de gemeente te verstrekken, ervoor te zorgen dat een bouwwerk of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid oplevert en het verbod om het terrein te gebruiken als opslagplaats van afgedankte voorwerpen.

Plan van aanpak
De gemeente adviseert Van den Hoogen om op korte termijn een plan van aanpak te overleggen hoe hij aan de verplichtingen denkt uitvoering te gaan geven. Daarnaast zal de gemeente voorbereidingen treffen voor het geval de ondernemer niet zal kunnen of willen voldoen aan de bestuursdwang.

Update 7-12, 14.00 uur: Uitslagen bodemmonsters bekend

Op verzoek van bewoners zijn er monsters genomen. Ook heeft de gemeente op nog enkele andere locaties rond Van den Hoogen monsters genomen, in totaal 8. Er is gelukkig geen vervuiling aangetroffen die toe te schrijven is aan de brand. De gemeten waarden komen overeen met de normale grondsamenstelling in deze omgeving.

Update 7-12, 12.30 uur: Verslag bijeenkomst De Bunt

Update 6-12, 17.15 uur: Start afvoeren bandenresten

Woensdag 7 december begint het afvoeren van de bandenresten en overige materialen van het terrein van Van den Hoogen. Tijdens het inladen in vrachtwagens en het afvoeren is geuroverlast in de buurt mogelijk. De vrachtwagens zullen het terrein verlaten via de route Groeneweg-Nieuwendijk-Kerkendijk richting de A2.

Update 30-11, 10.30 uur: Gemeentegrond ernstig verontreinigd

Rapportage bodemonderzoek na de brand wijst uit:
Gemeentegrond naast Van den Hoogen Recycling BV ernstig verontreinigd

Het gemeentelijk perceel grond (6640 m2) dat direct grenst aan het door brand geteisterde bedrijf Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide is ernstig verontreinigd. De grond is gelegen aan de zuidoostelijke en zuidwestelijke kant van het bedrijf en is gebruikt tijdens de bluswerkzaamheden.

Grond gebruikt voor brandbestrijding
In opdracht van de gemeente heeft Archimil BV onlangs grondmonsters genomen en vergeleken met de grondmonsters die op 7 november zijn genomen vlak voordat de grond gebruikt werd in verband met de brandbestrijding. Tijdens de brand is de grond direct na die nulmeting belast om het vuur te kunnen bestrijden: containers met koelwater, kranen en bluswagens hebben er gestaan en gereden.
De bodem van het perceel met zichtbare brandresten blijkt sterk verontreinigd met minerale olie, zink en/of PAK’s. In de eerste 10 tot 20 cm is de verontreiniging aangetroffen.

Grondwater
Het grondwater is dinsdag bemonsterd en de resultaten daarvan worden volgende week verwacht.

Pacht
De gemeentelijke grond is in pacht gegeven aan een agrarisch ondernemer. Ten tijde van de brand stond er geen gewas op het terrein.

Update 29-11, 16.30 uur: Bestuursdwang

Afgebrand bedrijf Van den Hoogen Recycling BV in Someren-Heide moet bandenresten, slib en slurry nog voor Kerst afvoeren

De gemeente heeft vandaag Van den Hoogen Recycling in Someren-Heide verplicht om bandenresten, slib en slurry af te voeren, met als start uiterlijk 6 december, 12.00 uur. Op 21 december 12.00 uur moet de operatie voltooid zijn. Als dat niet het geval is, dan neemt de gemeente zelf de werkzaamheden ter hand, op kosten van Van den Hoogen. Deze zogeheten ‘bestuursdwang (PDF, 683 kB) ’ betreft alleen de afvalstoffen van de banden, het verontreinigd slib en slurry en het verontreinigd bluswater.

Verontreiniging en stank
De gemeente heeft de brief met zogeheten Last onder bestuursdwang vandaag in handen gegeven van Van den Hoogen Recycling. In de brief wordt geconstateerd dat de aanwezige afvalstoffen, de slib en slurry en het bluswater op het bedrijf een bedreiging voor het milieu vormen. Bij regenval zet de verontreiniging van de bodem, grondwater en sloten zich mogelijk voort en kan die ook naar de verdere omgeving uitstromen. Bovendien vormt de indringende en penetrante stank een zware belasting voor de omwonenden. Dat is de reden waarom de gemeente zich beroept op art 4.11 van de Algemene wet bestuursrecht waardoor de bestuursdwang onmiddellijk kan worden opgelegd, zonder periode van zienswijze door het bedrijf. Wel kan het bedrijf bezwaar aantekenen maar dit schorst het besluit niet. En uiteraard staat een gang naar de kortgedingrechter voor hem open om een schorsing van het collegebesluit te vragen.

Ander materieel
Op het terrein is ook ander materieel aanwezig dat afgevoerd zal moeten worden, zoals de uitgebrande loods, vrachtauto’s, betonblokken e.d. Dit materieel valt echter buiten de bestuursdwang zoals die hem nu is aangezegd, aangezien daarbij momenteel geen directe verdere aantasting van het milieu aan de orde is. Maar ook hiervoor blijft gelden dat Van den Hoogen verplicht is per direct ervoor te zorgen dat die schade niet zal ontstaan.

Verschillende wettelijke bepalingen
Het bedrijf is in overtreding op grond van verschillende wetsartikelen: art 17.1 (en andere) van de Wet milieubeheer, art 13 van de Wet bodembescherming, art 1a van de Woningwet en art 4.4 van het huidige bestemmingsplan. Deze artikelen bepalen kortgezegd: de verplichtingen van de ondernemer om bij calamiteiten de milieuschade en verontreiniging van de bodem te beperken, ervoor te zorgen dat een bouwwerk of terrein geen gevaar voor de gezondheid of veiligheid oplevert en het verbod om het terrein te gebruiken als opslagplaats van afgedankte voorwerpen.

Plan van aanpak
De gemeente adviseert Van den Hoogen om op korte termijn een plan van aanpak te overleggen hoe hij de verwijdering van de afvalstoffen, van 6 tot 21 december denkt te gaan realiseren. Daarnaast zal de gemeente zelf eigen voorbereidingen treffen voor het geval de ondernemer niet zal kunnen of willen voldoen aan de bestuursdwang.

Update 27-11, 21.00 uur: Oorzaak broei bekend

Een lekkende accu onder het puin is de oorzaak gebleken van de damp en broei die deze zondagochtend is ontstaan in de loods. Het puin is op de plek van de lekkende accu uit elkaar getrokken en hierdoor is de broei tot stilstand gekomen. Het bleek niet nodig te zijn het puin extra te koelen met water. Voor de zekerheid is ook een deel van de berg puin afgegraven en is diep in de berg de temperatuur gecontroleerd. Er is geen verhoging van de temperatuur geconstateerd in de berg puin.

Update 27-11, 20.00 uur: Broei in de puinresten

In de loop van zondagochtend 27 november is broei geconstateerd in de bandenresten op het terrein van Van den Hoogen. De brandweer heeft geconstateerd dat er (water)damp uit de loods en uit de berg bandenresten komt, geen rook meer. De gemeente neemt zondagavond preventieve maatregelen, nadat zondagmiddag eerst Van den Hoogen daartoe in de gelegenheid is gesteld. De resten van de loods waaruit damp komt, worden gekoeld in water. De berg bandenresten wordt uiteen getrokken om te kijken wat de oorzaak is van de broei. Dat kan enige overlast geven door de bedrijvigheid en mogelijk stankoverlast. Een apart bedrijf is daarvoor in de arm genomen.

Update 25-11, 16.30 uur: Voorbereidingsbesluit

Op 24 november heeft de gemeenteraad onderstaand voorbereidingsbesluit genomen. Dit voorbereidingsbesluit geldt voor een jaar. Alle activiteiten op het perceel, behalve het opruimen en verdere (milieu) schade te beperken, zijn feitelijk bevroren voor een jaar.

 • Voorbereidingsbesluit Groeneweg 14 te Someren en omliggende percelen

Burgemeester en wethouders van Someren maken op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend.

De gemeenteraad van Someren heeft in zijn vergadering van 24 november 2016 een voorbereidingsbesluit genomen voor het perceel, plaatselijk bekend als, Groeneweg 14 te Someren evenals voor de daar omliggende percelen.

Het voorbereidingsbesluit ligt ter inzage in het gemeentehuis bij het klantcontactcentrum (KCC), Wilhelminaplein 1 te Someren. Het KCC is geopend maandag tot en met vrijdag 09.00 tot 12.00 uur. Het besluit kan ook worden ingezien op deze website en www.ruimtelijkeplannen.nl (via identificatienummer NL.IMRO.0847.VBB2016003-VS01).

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking met ingang van 25 november 2016 en geldt voor een periode van maximaal één jaar.

Tegen dit besluit staan geen bezwaar- en beroepsmogelijkheden open.

Someren, 22 november 2016

Burgemeester en wethouders van Someren

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888.

Update 22-11, 17.30 uur: Definitief rapport metingen

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op zondag 6 november en dinsdag 8 november metingen verricht bij de brand. Inmiddels is er een definitief rapport (PDF, 1.035 kB)  opgemaakt.

Update 21-11, 17.00 uur: Schade door brand

Er zijn de afgelopen dagen verschillende vragen gesteld over de verhaalsmogelijkheden voor de schade. De schades zijn uiteenlopend, van roet op en in de woning, tot kosten voor opvang (van kinderen) en mogelijke schade aan dieren. Wij adviseren u om bij schade in contact te treden met uw eigen auto- of opstalverzekeraar, dan wel uw rechtsbijstandsverzekeraar. Zij kunnen, naast het beoordelen of er dekking is op uw eigen verzekering voor uw schade, bekijken of en zo ja, welke partij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw schade.
Voor het aannemen van aansprakelijkheid is in de eerste plaats vereist dat jegens u onrechtmatig is gehandeld. Nu de oorzaak van de brand nog in onderzoek is, is nog onduidelijk of er sprake is van een onrechtmatig handelen dat de brand heeft veroorzaakt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor dient de uitkomst van het onderzoek te worden afgewacht.

Update 21-11, 16.00 uur: Saneren waterbodem

Maandag 21 november is Aannemingsbedrijf Vissers Ploegmakers b.v. in opdracht van Waterschap De Dommel, gestart met saneringswerkzaamheden in Someren-Heide. Het gaat hier om de watergangen rond en in de buurt van het bedrijfsterrein van Van den Hoogen Recycling. De watergangen zijn verontreinigd geraakt door de instroom van vervuild bluswater tijdens en na de recente brand op het bedrijfsterrein. We verwachten dat de werkzaamheden tot halverwege week 48 duren.

Vervuild bluswater
Het bluswater dat gebruikt is bij het blussen van de brand was dusdanig vervuild dat het niet in de sloten kon blijven. Ook kon het bluswater niet afgevoerd worden naar een rioolwaterzuivering. Afvoer naar een speciaal verwerkingsbedrijf was noodzakelijk. Deze afvoer heeft de afgelopen twee weken plaatsgevonden.

Werken aan herstel
Door het schoonmaken van de waterbodems, kan de natuurlijke situatie zich herstellen en kan grond –en regenwater weer afgevoerd worden.

Update 16-11, 20.45 uur: Afvoeren materiaal

De eigenaar is verantwoordelijk voor het afvoeren van het materiaal. De gemeente heeft hierover overleg met de eigenaar.

Update 16-11, 20.30 uur: Stankoverlast

De stoffen hebben geen negatief effect op de volksgezondheid.

Update 15-11, 16.45 uur: Vegen van de wegen

Vanaf woensdag 16 november wordt gestart met het vegen van de wegen in de kom van Someren-Heide en Someren-Eind.

Update 15-11, 16.45 uur: Schoonmaken toestellen openbaar gebied

Vanaf woensdag 16 november worden de speeltoestellen, zandbakken, bankjes en kunstwerken in het openbaar gebied schoongemaakt in Someren-Heide en Someren-Eind.

Update 14-11, 13.30 uur: Advies voor uitlaten van honden

Het vervuilde water in de omgeving van de brand wordt momenteel afgevoerd en gesaneerd. Het advies van Waterschap De Dommel en de gemeente Someren is ervoor te zorgen dat honden niet in contact komen met het vervuilde water.

Update 11-11, 15.55 uur Brief voor bewoners

Vanaf 17.00 uur wordt een brief met de laatste informatie  (PDF, 33 kB) verspreid in de kernen van Someren-Heide, Someren-Eind en een deel van het buitengebied.

Update 11-11, 15.45 uur Persbericht Brandweer geeft sein Brand Meester

Persbericht (PDF, 185 kB) 

Update 11-11, 12.30 uur: Koffie-uurtje Someren-Heide

De brand in Someren-Heide heeft de gemoederen de afgelopen dagen goed bezig gehouden.

Reden voor Ennie van den Boer, dorpsondersteuner Someren-Heide, het reguliere koffie-uurtje op de zaterdagochtend anders in te vullen. Inwoners van Someren-Heide zijn van harte welkom van 9.30 tot 11.30 uur in gemeenschapshuis De Bunt. Tijdens het samenzijn is er voor inwoners van Someren-Heide gelegenheid een praatje te maken met elkaar en ervaringen te delen over de brand.

De gemeente Someren ondersteunt dit initiatief van harte. Voor wie daar behoefte aan heeft, is er professionele hulpverlening aanwezig.

Update 11-11, 10.10 uur: Sein brand meester

Om 10.10 uur is het sein brand meester gegeven.

Update 10-11, 17.30 uur: Verwachting dat brand aankomend weekend uit is

Waar we er eerder nog vanuit gingen dat het lang kon duren voordat de brand gedoofd kon zijn, passen we nu een effectievere blusmethode toe. De verwachting is dat de brand aankomend weekend uit is. Wel kan er nog sprake zijn van overlast door rook en stank. Daarom adviseer ik u de ramen en deuren gesloten te houden, de mechanische ventilatie uit te zetten en de rook zo min mogelijk te betreden.

De afgelopen dagen is met veel mankracht en materiaal gewerkt om de gevolgen en impact van de brand te beperken. Al snel werd duidelijk dat het een complexe situatie is. Water en andere blusmiddelen hebben op autobanden vaak niet het gewenste effect. Op dit moment wordt een methode toegepast waarbij gekoeld wordt met water en steeds een gedeelte van het brandende materiaal wordt verwijderd. Inmiddels blijkt dat deze methode het beste werkt. Gezien het belang de brand zo snel mogelijk volledig te doven, heb ik op advies van de brandweer besloten deze methode door te zetten, óók als de wind over Someren-Heide staat. Ik ben mij ervan bewust dat dit haaks staat op eerdere toezeggingen. Echter: tijdelijk stoppen met de bestrijding zou een nieuwe impuls aan het vuur geven. In het belang van u en andere omwonenden vind ik dat zeer ongewenst.

Update 9-11, 23.30 uur Experts aan het woord tijdens de commissieavond

Vanavond tijdens de commissieavond in het gemeentehuis hebben twee experts gesproken.

Rob Brons, directeur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), heeft de aanpak van de brand toegelicht en Henk Jans, milieuarts - gezondheidskundig adviseur gevaarlijke stoffen (GAGS), ging in op de gezondheidsaspecten. Voorafgaand heeft de burgemeester nog een inleidend woordje gedaan.

Update 9-11, 23.30 uur Onafhankelijk onderzoek

Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 9 november is gevraagd naar een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rondom het dossier Van den Hoogen recycling. De fractievoorzitters gaan vanuit hun rekenkamerfunctie aan de slag met het formuleren van de onderzoeksopdracht met bijbehorende vragen. Wanneer de raad hiermee akkoord gaat, voert een onafhankelijke, externe onderzoeker deze opdracht uit.

Update 9-11, 20.30 uur St. Jozef school donderdag en vrijdag gesloten

Basisschool St. Jozef in Someren-Heide is donderdag en vrijdag gesloten. De school neemt hiermee het advies van de GGD over omdat er bij kinderen sprake is van minder zelfredzaamheid;  kinderen kunnen niet zo goed zelf aangeven dat ze last van hun ogen hebben, hoofdpijn hebben of andere mogelijke klachten ervaren die volwassenen wel kunnen herkennen/benoemen.

Elke basisschool beslist dit zelf. Scholen krijgen het advies de kinderen binnen te houden. Indien de school geopend is, dan kunt u uw kinderen gewoon naar school brengen, maar zorg ervoor dat u zo kort mogelijk in de rook blijft.

Update 9-11, 20.00 uur Metingen RIVM

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 9 november een zogenaamde duurmeting gedaan op de volgende stoffen: PAK's,  aldehyde's  en zware metalen in de roetdeeltjes (door middel van veegmonsters).  De volledige resultaten vindt u in het rapport (PDF, 85 kB) .

De toelichting van het RIVM luidt:
"De concentraties van de verschillende stoffen in de rook en de veegmonsters zijn verhoogd. In sommige gevallen zijn deze sterk verhoogd ten opzichte van de achtergrondconcentratie die gemiddeld in Nederland wordt aangetroffen. Er worden ook hogere concentraties aangetroffen dan bij vergelijkbare branden. Er zullen bij blootstelling aan deze stoffen gedurende enkele dagen geen blijvende effecten op de gezondheid van omwonenden ontstaan. Met name de rookgassen en het fijn stof in de rook kunnen echter wel prikkeling van de luchtwegen veroorzaken. Dit zijn geen blijvende effecten, maar effecten die verdwijnen als men een plek opzoekt waar geen sprake is van blootstelling.
De resultaten bevestigen het feit dat rook en depositie ten gevolge van branden altijd schadelijke stoffen bevatten en het blijft daarom raadzaam blootstelling aan rook en depositie zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer mensen in het gebied blijven, dienen zij dus rekening te houden met het feit dat ze last kunnen hebben van prikkeling van luchtwegen en stankoverlast. Bij risicogroepen zullen deze klachten zich eerder en langer manifesteren."

Update 9-11, 19.15 uur Hoe gaat de brandweer de brand bestrijden?

De oppervlakte van de brand bedraagt ongeveer 4.200 m2. Uit ervaring blijkt dat een brand in een autobandenopslag zeer moeilijk (eigenlijk niet) te blussen is en grote nevenschade (milieueffecten) met zich meebrengt. Er vormt zich een ondoordringbare korst op de gesmolten rubber. Daardoor is het lastig om met water of andere blusmiddelen bij de kern van de brand te komen.
Er zijn diverse opties afgewogen om alsnog te bekijken of we de brand kunnen bestrijden:

 • De brandende autobanden afdekken met zand. Dit heeft echter zeer ernstige, nadelige gevolgen voor de bodem en voor het milieu. Hierdoor is deze optie afgevallen. Daarbij komt dat er ongeveer 500 tot 1500 vrachtwagens zand nodig zouden zijn om deze brand te bedekken.
 • Het toepassen van innovatieve foam. Dit is geen optie. Het schuim heeft niet het gewenste en verwachte effect op de brand.
 • De brandende autobanden met een kleine kraan uit elkaar trekken en vervolgens delen blussen. Dit werkte niet, omdat dergelijke kleine kranen niet hittebestendig bleken te zijn.
 • De korst bovenop de brandende autobanden in delen (maximaal ongeveer 100 m² per keer) koelen. Hierbij is het brandbare materiaal met een grote hittebestendige kraan verplaatst naar veilige plekken. Daar zijn brandende delen geblust in een dompelbad met water en vervolgens uitgespreid. Deze methode gaf te veel rookontwikkeling.

Na verschillende blusmethoden onderzocht en getest te hebben is er nu een blustechniek die effectief is. Op dit moment wordt een methode toegepast waarbij gekoeld wordt met water en steeds een gedeelte van het brandende materiaal wordt verwijderd. Inmiddels blijkt dat deze methode het beste werkt. Gezien het belang de brand zo snel mogelijk volledig te doven,  is er op advies van de brandweer besloten deze methode door te zetten, óók als de wind over Someren-Heide staat. Dit staat haaks op eerdere toezeggingen. Echter: tijdelijk stoppen met de bestrijding zou een nieuwe impuls aan het vuur kunnen geven. In het belang van alle inwoners is dat niet wenselijk.Weersverwachting en windrichting

De wind is bepalend voor de mate van de rookoverlast. 
Wij adviseren u om zelf ook de weersverwachting en de verwachte windrichting in de gaten te houden via www.knmi.nl. Zo kunt u rekening houden met de richting waarin de rook van de brand waait.

Advies

Houd deuren en ramen zoveel mogelijk gesloten en zet ventilatiesystemen uit. Verblijf niet onnodig in de rook buiten. Uit de metingen die zijn verricht, blijkt dat de waarden die bij de brand vrijkomen niet verontrustend of alarmerend zijn.
U kunt naar uw werk gaan en uw kinderen naar school brengen. Zorg er wel voor dat u zo kort mogelijk in de rook blijft. De roet die door de brand ontstaat, kan met water worden afgespoeld.
Heeft u problemen met uw luchtwegen (COPD, astma) of bent u longpatiënt, hartpatiënt, of wonen er kinderen of ouderen bij u ? En u voelt zich niet prettig met de voorspelde weersverandering? Dan kunt u overwegen om tijdelijk ergens anders onderdak te zoeken.
U kunt zelf een alternatief onderdak zoeken, bijvoorbeeld bij familie of vrienden. Indien het voor u onmogelijk is om dit te regelen, kunt u contact opnemen met het Klant Contact Centrum: (0493) 494 888.

Metingen gevaarlijke stoffen

Door de warmte van een brand worden de meeste gevaarlijk stoffen omhooggestuwd en dan door de wind meegenomen en tegelijkertijd verdund. Op het moment dat de rookpluim weer op straatniveau komt, zijn de concentraties gevaarlijke stoffen meestal zo laag (omdat ze verdund worden), dat ze niet meer gemeten kunnen worden.

Metingen brandweer

Bij de brand in Someren-Heide heeft de brandweer metingen gedaan op verzoek van de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). De brandweer heeft gemeten op koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2) en blauwzuur (HCN). Dat zijn stoffen die vrijkomen bij de verbranding van autobanden. Deze stoffen zijn door de brandweer redelijk te meten. De resultaten vindt u in onderstaand schema (PDF, 24 kB)  (PDF, 24 kB).

Veelgestelde vragen en antwoorden

Algemeen brand

Wat is er aan de hand?

De grote brand bij de bandenopslag aan de Groeneweg is zeer moeilijk te blussen. Er wordt met man én macht, zichtbaar en onzichtbaar, gewerkt om de gevolgen en de impact te beperken van de brand.

Naar verwachting is de brand in de loop van het weekend gedoofd.

Wat moet ik doen?

U moet ramen en deuren sluiten en ventilatiesystemen uit schakelen. Daaruit blijkt dat de waarden die bij de brand vrijkomen niet verontrustend of alarmerend zijn. Maar verblijf niet onnodig buiten in de rook.

of bent u longpatiënt, hartpatiënt, of wonen er kinderen of ouderen bij u ? En u voelt zich niet prettig met de voorspelde weersverandering? Dan kunt u overwegen om tijdelijk ergens anders onderdak te zoeken.

Waar kan ik overnachten als ik niet thuis wil blijven?

U dient eerst zelf in uw omgeving naar onderdak te zoeken bij familie of bekenden. Heeft u vragen of lukt dit niet dan kunt u contact leggen met het Klant Contact Centrum: (0493) 494 888.

Is er asbest vrijgekomen?

Er is geen asbest vrijgekomen.

Wat is de oorzaak van de brand?

De oorzaak is nog niet bekend. Onderzoek kan pas starten als het vuur uit is en de temperatuur gedaald is.

Hoe gaat de brandweer de brand bestrijden?

De oppervlakte van de brand bedraagt ongeveer 4.200 m2. Uit ervaring blijkt dat een brand in een autobandenopslag zeer moeilijk (eigenlijk niet) te blussen is en grote nevenschade (milieueffecten) met zich meebrengt. Er vormt zich een ondoordringbare korst op de gesmolten rubber. Daardoor is het lastig om met water of andere blusmiddelen bij de kern van de brand te komen.
Er zijn diverse opties afgewogen om alsnog te bekijken of we de brand kunnen bestrijden:

 • De brandende autobanden afdekken met zand. Dit heeft echter zeer ernstige, nadelige gevolgen voor de bodem en voor het milieu. Hierdoor is deze optie afgevallen. Daarbij komt dat er ongeveer 500 tot 1500 vrachtwagens zand nodig zouden zijn om deze brand te bedekken.
 • Het toepassen van innovatieve foam. Dit is geen optie. Het schuim heeft niet het gewenste en verwachte effect op de brand.
 • De brandende autobanden met een kleine kraan uit elkaar trekken en vervolgens delen blussen. Dit werkte niet, omdat dergelijke kleine kranen niet hittebestendig bleken te zijn.
 • De korst bovenop de brandende autobanden in delen (maximaal ongeveer 100 m² per keer) koelen. Hierbij is het brandbare materiaal met een grote hittebestendige kraan verplaatst naar veilige plekken. Daar zijn brandende delen geblust in een dompelbad met water en vervolgens uitgespreid. Deze methode gaf te veel rookontwikkeling.

 

Na verschillende blusmethoden onderzocht en getest te hebben is er nu een blustechniek die effectief is. Op dit moment wordt een methode toegepast waarbij gekoeld wordt met water en steeds een gedeelte van het brandende materiaal wordt verwijderd. Inmiddels blijkt dat deze methode het beste werkt. Gezien het belang de brand zo snel mogelijk volledig te doven,  is er op advies van de brandweer besloten deze methode door te zetten, óók als de wind over Someren-Heide staat. Dit staat haaks op eerdere toezeggingen. Echter: tijdelijk stoppen met de bestrijding zou een nieuwe impuls aan het vuur kunnen geven. In het belang van alle inwoners is dat niet wenselijk.

 

 

Waarom wisten we niet dat het bedrijf een onbeperkte hoeveelheid banden mocht opslaan?

De gemeente communiceert normaal gesproken niet over aanpassingen in landelijke regelgeving. In deze situatie, waarbij de buurt de bezorgdheid al eerder heeft geuit, was het beter geweest dit wel te doen.

Waarom ligt er geen actieplan op de plank voor blussen bij dit soort branden?

Uit ervaring blijkt dat een brand in een autobandenopslag zeer moeilijk (eigenlijk niet) te blussen is en grote nevenschade (milieueffecten) met zich meebrengt. Er vormt zich een ondoordringbare korst op de gesmolten rubber. Daardoor is het lastig om met water of andere blusmiddelen bij de kern van de brand te komen.

Is het oppervlaktewater verontreinigd?

Op dit moment wordt het vervuild bluswater gebufferd in perceelsloten rondom het terrein waar de brand is en in een sloot langs de Groeneweg in Someren-Heide. Afhankelijk van het verloop van de brand de komende dagen worden er aanvullende maatregelen getroffen. Hierover is contact met Waterschap De Dommel.

Hoe reageert het watermilieu op de roetdeeltjes?

Het waterschap monitort dit voor oppervlaktewater.

Gezondheidsrisico's

Kan er rook via de afzuigkap naar binnen?

Wanneer u de afzuigkap en eventuele mechanische ventilatie uitzet komt er in principe geen rook binnen via deze weg.

Wat moet ik doen bij rook rond mijn woning of als ik in de rook heb gestaan?

 • Staat uw woning in de rook: sluit ramen en deuren en zet de ventilatie uit.
 • Staat uw woning in de rook en bent u longpatiënt, hartpatiënt, heeft u problemen met uw luchtwegen (COPD, astma), wonen er kinderen of ouderen bij u, dan adviseren we u om te overwegen tijdelijk ergens anders onderdak te zoeken. Ondanks dat de brand is geblust, blijven de brandresten nog enige tijd naroken.
 • Bent u blootgesteld aan de rook, lees dan onderstaande informatie om te bepalen of u actie moet ondernemen:

Bent u in de rook (geweest)? 

 •  Nee > Dan loopt u geen risico/heeft u geen risico gelopen en hoeft u geen maatregelen te          
             nemen.
 • Ja   > Heeft u last van uw luchtwegen?
  • Nee > Dan loopt u geen risico/heeft u geen risico gelopen en hoeft u geen maatregelen te
             nemen.
  • Ja    > Verdwijnen de klachten als u uit de rook gaat en frisse lucht inademt?

                      Ja    > Dan loopt u geen risico/heeft u geen risico gelopen
                      Nee > Neem contact op met uw huisarts en overweeg om tijdelijk
                                ergens anders onderdak te zoeken.

De roetdeeltjes die tot nu toe zijn waargenomen zijn ongevaarlijk zo lang u ze niet inneemt. U kunt ze afwassen met water en eventueel met groene zeep of schoonmaakmiddel/schuurmiddel (let op schuurmiddel kan krassen veroorzaken).

Er liggen roetdeeltjes in de straat. Worden deze opgeruimd?

Er zijn roetdeeltjes neergekomen. Deze zijn vrijgekomen aan het begin van de brand in de nacht van zaterdag op zondag of zondagochtend vroeg. De roetdeeltjes die tot nu toe zijn waargenomen zijn ongevaarlijk zo lang u ze niet inneemt. U kunt ze afwassen of wegspoelen met water en eventueel met groene zeep of schoonmaakmiddel/schuurmiddel.

Wat komt er uit de metingen en zijn ze wel betrouwbaar?

We hebben continu gemeten en geen waarden (concentraties) gemeten die verontrustend of alarmerend zijn. Op ons verzoek en ter controle van onze eigen metingen is het RIVM aanwezig geweest om verdiepende metingen te verrichten. Ook zij hebben geen waarden (concentraties) gemeten die verontrustend of alarmerend zijn. We hebben bij het incident en in de nabije omgeving gemeten. De roetdeeltjes die op de grond zijn neergekomen zijn ook gemeten. Deze zijn ongevaarlijk, en kunnen met water worden weggespoeld.

Metingen gevaarlijke stoffen
Door de warmte van een brand worden de meeste gevaarlijk stoffen omhooggestuwd en dan door de wind meegenomen en tegelijkertijd verdund. Op het moment dat de rookpluim weer op straatniveau komt, zijn de concentraties gevaarlijke stoffen meestal zo laag (omdat ze verdund worden), dat ze niet meer gemeten kunnen worden.

Metingen brandweer
Bij de brand in Someren-Heide heeft de brandweer metingen gedaan op verzoek van de Geneeskundig Adviseur Gevaarlijke Stoffen (GAGS). De brandweer heeft gemeten op koolmonoxide (CO), zwaveldioxide (SO2) en blauwzuur (HCN). Dat zijn stoffen die vrijkomen bij de verbranding van autobanden. Deze stoffen zijn door de brandweer redelijk te meten. De resultaten vindt u in onderstaand schema.

Metingen RIVM
Het RIVM (milieu ongevallendienst) heeft een zogenaamde duurmeting gedaan op de volgende stoffen: PAK´s, aldehyde´s en zware metalen in de roetdeeltjes (d.m.v. veegmonsters). 

Hierbij vindt u de resultaten (PDF, 85 kB)  van de metingen die het RIVM woensdag 9 november heeft verricht.

Zijn de roetdelen ook onderzocht door het RIVM?

Ja, hierbij vindt u de resultaten (PDF, 278 kB)  van de metingen die het RIVM woensdag 9 november heeft verricht. De toelichting van het RIVM luidt:

“De concentraties van de verschillende stoffen in de rook en de veegmonsters zijn verhoogd. In sommige gevallen zijn deze sterk verhoogd ten opzichte van de achtergrondconcentratie die gemiddeld in Nederland wordt aangetroffen. Er worden ook hogere concentraties aangetroffen dan bij vergelijkbare branden. Er zullen bij blootstelling aan deze stoffen gedurende enkele dagen geen blijvende effecten op de gezondheid van omwonenden ontstaan. Met name de rookgassen en het fijn stof in de rook kunnen echter wel prikkeling van de luchtwegen veroorzaken. Dit zijn geen blijvende effecten, maar effecten die verdwijnen als men een plek opzoekt waar geen sprake is van blootstelling.
De resultaten bevestigen het feit dat rook en depositie ten gevolge van branden altijd schadelijke stoffen bevatten en het blijft daarom raadzaam blootstelling aan rook en depositie zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer mensen in het gebied blijven, dienen zij dus rekening te houden met het feit dat ze last kunnen hebben van prikkeling van luchtwegen en stankoverlast. Bij risicogroepen zullen deze klachten zich eerder en langer manifesteren.”

Heeft u last van spanningen, slapeloosheid en/of stress?

Blijf hier niet te lang mee rondlopen, maar ga tijdig naar uw huisarts. U kunt bij de huisarts terecht met allerlei soorten gezondheidsproblemen, of het nu gaat om lichamelijke of om emotionele problemen. De huisarts luistert naar u en praat met u. Hij kijkt naar uw medische gegevens en voert mogelijk lichamelijk onderzoek uit. Zo kan de huisarts een juiste diagnose stellen. Zo nodig verwijst de huisarts u door naar een gespecialiseerde hulpverlener, bijvoorbeeld een therapeut.

Blootstelling tijdens brand

Ik ben naar de brand gaan kijken, wat moet ik nu doen?

Als u in de rook heeft gestaan, adviseren wij u uw kleding te wassen, om zo brandlucht en roetdeeltjes uit de kleding te verwijderen.

Lees ook de informatie bij de vraag ‘Wat moet ik doen bij rook rond mijn woning of als ik in de rook heb gestaan?’ om te bepalen of u verder nog actie moet ondernemen.

Ik heb groenten/fruit in mijn tuin, kan ik die eten?

We adviseren u zichtbare roet van de gewassen te wassen. Vervolgens kunt u de gewassen gewoon eten. Indien het niet lukt om het roet eraf te wassen, wordt geadviseerd de gewassen niet op te eten.

Bent u professioneel teler van gewassen? Neem dan contact op met uw eigen verzekeraar en met ZLTO.

Er liggen verbrandingsresten en roetdeeltjes in mijn tuin; wat moet ik doen?

De roetdeeltjes die tot nu toe zijn waargenomen zijn ongevaarlijk zo lang u ze niet inneemt. U kunt ze afwassen met water en eventueel met groene zeep of schoonmaakmiddel/schuurmiddel (let op schuurmiddel kan krassen veroorzaken).

Hoe krijg ik de brandgeur/stank uit mijn huis?

Zodra u geen hinder meer ondervindt van de rook, kunt u uw huis ventileren (ramen en deuren openzetten). Tot dat moment kunt u uw ramen en deuren beter gesloten houden. Wanneer de brandlucht in de gordijnen en/of kleding zit kunt u deze wassen.

Moet ik binnen blijven?

Nee, u kunt gewoon naar buiten. De brand is geblust. Er zal de komende tijd wel nog rook of waterdamp zichtbaar zijn. Hebt u daar last van, blijf dan binnen en sluit ramen en deuren.

Kan ik mijn hond uitlaten?

Het vervuilde water in de omgeving van de brand wordt momenteel afgevoerd en gesaneerd. Het advies van Waterschap De Dommel en de gemeente Someren is ervoor te zorgen dat honden niet in contact komen met het vervuilde water.

Kan het vee buiten blijven?

Op basis van de indicatieve gemeten concentraties in de lucht (de definitieve resultaten van de analyses zijn nog niet binnen) worden geen gezondheidsrisico’s verwacht bij vee dat buiten heeft gestaan in een straal van 1 km rond brand. Vee hoeft dus ook niet naar binnen. Er is geen invloed op melk en vlees.

Zijn de basisscholen in Someren-Heide en Someren-Eind open?

Basisschool St. Jozef in Someren-Heide is donderdag en vrijdag gesloten geweest. De school neemt hiermee het advies van de GGD over omdat er bij kinderen sprake is van minder zelfredzaamheid;  kinderen kunnen niet zo goed zelf aangeven dat ze last van hun ogen hebben, hoofdpijn hebben of andere mogelijke klachten ervaren die volwassenen wel kunnen herkennen/benoemen.

Elke basisschool beslist dit zelf. Scholen krijgen het advies de kinderen binnen te houden.

Basisschool St. Jozef in Someren-Heide en Basisschool De Vonder in Someren-Eind zijn bezocht door een adviseur gevaarlijke stoffen van de brandweer en de specialist Gezondheid van de Veiligheidsregio. Zij hebben metingen verricht. Op basisschool St. Jozef is niets gevonden. Op basisschool De Vonder zijn roetdeeltjes op het speelterrein aangetroffen. Het komend weekend worden de grote speelplaats, speeltoestellen en de ramen op de begane grond met een hoge druk spuit afgespoten. Maandagochtend gebeurt dit op de peuterspeelplaats en de toestellen die daar staan.

 

 

Waarom zijn de scholen gewoon open terwijl de kinderen daar binnen moeten blijven, is dat wel veilig, lopen die de roetdeeltjes niet mee naar binnen?

Zo lang de roetdeeltjes niet worden ingenomen is er geen sprake van gevaar voor de gezondheid wat betreft de roetdeeltjes.

Buitenactiviteiten

Hoe veilig is sporten op velden waar roet ligt en waar geen rook meer is? Wanneer en hoe verdwijnt de roet?

Roet en roetdeeltjes zijn ongevaarlijk zo lang je ze niet inneemt. Regen zorgt ervoor dat roetdeeltjes wegspoelen en/of verzwaren en daardoor niet opdwarrelen in de lucht. De roetdeeltjes die tot nu toe zijn waargenomen zijn ongevaarlijk zo lang u ze niet inneemt.

Sportwedstrijden komende week/weken: gaan die door?

Sportverenigingen zijn de gehele week door de gemeente voorzien van de meest actuele informatie en advies. Het is aan de sportclubs zelf om te bepalen of wedstrijden dit weekend doorgang kunnen vinden. Als u hierover meer informatie wilt, kunt u het beste zelf contact opnemen met de vereniging.

Schade, verzekering en aansprakelijkheid

Wat moet ik doen als ik schade heb door de brand?

Er zijn de afgelopen dagen verschillende vragen gesteld over de verhaalsmogelijkheden van schade. De schades zijn uiteenlopend, van roet op en in de woning, tot kosten voor opvang (van kinderen) en mogelijke schade aan dieren. Wij adviseren u om bij schade in contact te treden met uw eigen auto- of opstalverzekeraar, dan wel uw rechtsbijstandsverzekeraar. Zij kunnen, naast het beoordelen of er dekking is op uw eigen verzekering voor uw schade, bekijken of en zo ja, welke partij aansprakelijk gesteld kan worden voor uw schade.
Voor het aannemen van aansprakelijkheid is in de eerste plaats vereist dat jegens u onrechtmatig is gehandeld. Nu de oorzaak van de brand nog in onderzoek is, is nog onduidelijk of er sprake is van een onrechtmatig handelen dat de brand heeft veroorzaakt en wie daarvoor verantwoordelijk is. Hiervoor dient de uitkomst van het onderzoek te worden afgewacht.

Waar kan ik het eigen risico van de verzekering verhalen?

U dient bij uw eigen verzekering te vragen naar de mogelijkheden.

Kan ik een partij aansprakelijk stellen voor schade?

Als u schade heeft, bijvoorbeeld door roet op uw auto of woning, kunt u contact opnemen met uw eigen verzekeringsmaatschappij. Zij bekijken of zij een partij aansprakelijk kunnen stellen.

Overig

Zijn er gewonden gevallen?

Er zijn geen gewonden gevallen.

Welk wegen zijn afgesloten?

De Groeneweg is afgesloten voor al het verkeer.

Ik kan mijn inrit niet af omdat er een brandslang ligt. Wat kan ik doen?

Plaats zand of planken om over de brandslang heen te kunnen rijden. Help als het nodig is uw buren.

Nu de brand is geblust, zal het gebruikte blusmateriaal zoveel mogelijk worden opgeruimd.

Waarom was opgeschaald naar GRIP3?

In een zogenaamde GRIP3-situatie wordt het incident niet alleen ter plaatse bestreden, maar komt er ook een beleidsteam van de gemeente bij elkaar. In dit beleidsteam worden bestuurlijke keuzes gemaakt die de gevolgen van het incident zoveel mogelijk beperken. In het geval van de brand in Someren-Heide werd opgeschaald naar GRIP3, zodat ook bestuurlijk de voorbereidingen konden worden getroffen op een eventuele omslag van het weer en/of het draaien van de wind.

Is er gevaar in verband met nabijgelegen gasleidingen?

Gasunie is eerder ter plaatse geweest en hebben de situatie beoordeeld en aangegeven dat er geen risico is omdat de leiding diep ligt.

Waarom zijn de sirenes maandag niet getest?

Normaal gesproken worden elke eerste maandag van de maand om 12.00 uur de sirenes getest. In verband met de brand is besloten dit niet door te laten gaan. Dit om verwarring te voorkomen.

Waarom wisten we niet dat het bedrijf een onbeperkte hoeveelheid banden mocht opslaan?

De gemeente communiceert normaal gesproken niet over aanpassingen in landelijke regelgeving. In deze situatie, waarbij de buurt de bezorgdheid al eerder heeft geuit, was het beter geweest dit wel te doen.

Welke partijen worden er betrokken bij een evaluatie? Over proces, communicatie en vergunning.

Dit soort incidenten wordt altijd geëvalueerd. De manier waarop en de thema’s die aan bod komen worden op een later moment bepaald.

Waarom is er pas om zondag 5.45 uur een NL-alert uitgegeven?

Eerder was er geen aanleiding om een NL-alert uit te doen. De rookpluim ging bij het begin van de brand bijna recht omhoog, er was een lage windsnelheid en uit diverse metingen bleek dat de pluim nergens de grond raakte. Ondanks dat er enige tijd later nog steeds geen waarden (concentraties) werden gemeten die verontrustend of alarmerend waren, is toch besloten om uit voorzorg een NL-alert uit te geven. De wind begon toen namelijk toe te nemen en de rookpluim daalde.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op 9 november een zogenaamde duurmeeting gedaan op de volgende stoffen. PAK's, aldehyde's en zware metalen in de roetdeeltjes (door middel van veegmonsters). De volledige resultaten vindt u in het rapport (PDF, 85 kB) .