Verzoek om handhaving

Een handhavingsverzoek dient u in wanneer u vermoedt dat iemand handelt in strijd met de wet- en regelgeving en u vindt dat dit moet stoppen. Een handhavingsverzoek is een aanvraag waarop wij een formeel besluit nemen. U kunt alleen een verzoek indienen als u een rechtstreeks, persoonlijk en actueel belang heeft bij de handhaving van de regels. Tegen een besluit kan door de betrokken partijen bezwaar en beroep worden ingediend.

Ga zelf het gesprek aan

Een verzoek tot handhaving leidt meestal tot een langdurige procedure. Daarom raden wij u aan om eerst zelf het gesprek aan te gaan met de overtreder, voordat u de gemeente benadert met een formeel handhavingsverzoek. Samen kunt u de situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. Komt u er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven of kunt u een melding doen.

Wat is het verschil tussen een melding en een handhavingsverzoek?

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, vernielingen, losliggende stoeptegels of overlast, maar ook over bouwwerken. Ernstige problemen worden zoveel mogelijk snel opgelost, minder dringende zaken worden ingepland. De gemeente neemt daarover echter geen formeel besluit. U kunt een melding anoniem doen. Als u een handhavingsverzoek indient, dan neemt de gemeente een formeel besluit over uw verzoek. U start dan een handhavingsprocedure. Er geldt dan een redelijke beslistermijn die over het algemeen 8 weken bedraagt. U kunt een handhavingsverzoek dus niet anoniem doen. De inhoud van het handhavingsverzoek en uw identiteit worden bekendgemaakt aan degene die volgens u in overtreding is. Om een besluit zorgvuldig voor te bereiden moet er sprake zijn van hoor- en wederhoor.

Publiekrecht of privaatrecht?

Voordat u een verzoek om handhaving indient, is het belangrijk te weten of dit onder het publiekrecht valt of onder het privaatrecht. Een privaatrechtelijk geschil gaat tussen inwoners onderling. Het gaat bijvoorbeeld over uw privé-eigendom. Bij een publiekrechtelijk geschil is ook de overheid partij. Dat is bijvoorbeeld als iemand iets bouwt of gebruikt zonder een omgevingsvergunning. Alleen een publiekrechtelijk geschil kunt u via een verzoek om handhaving voorleggen bij de gemeente.

Aanvragen

Uw verzoek tot handhaving moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • kan schriftelijk of digitaal ingediend worden ter attentie van het college van burgemeester & wethouders;
  • moet voorzien zijn van uw naam, adres en uw (digitale) handtekening en kan dus niet anoniem worden ingediend;
  • moet voorzien zijn van een datum;
  • moet voorzien zijn van een omschrijving van de situatie;
  • het moet in zeker mate duidelijk zijn waar de ‘overtreding’ uit bestaat. Is er bijvoorbeeld geen vergunning of houdt men zich niet aan bepaalde regels?

Voldoet uw verzoek niet aan deze voorwaarden, dan wordt het verzoek niet in behandeling genomen. U krijgt hiervan dan bericht met eventueel een mogelijkheid het handhavingsverzoek aan te vullen