Inclusie

Inclusie – Gemeente Someren: een Allemansgemeente

Gemeente Someren is een Allemansgemeente. Een gemeente die voor iedereen toegankelijk is én waar iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. Een inclusief Someren, dat doen we samen! Inwoners met een beperking helpen we, zodat ze gelijkwaardig mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zelf regie nemen en houden op hun leven. Een plan voor een inclusiever en toegankelijker Someren helpt hierbij. Inclusie betekent dat iedereen mee kan doen. Wij werken samen met de klankbordgroep Inclusie. Naast hun eigen ervaring, denken zij ook mee namens een bredere groep mensen met een beperking. 

Een beperking zie je niet altijd

In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. De kans is groot dat jij iemand kent met een beperking. Soms zelfs zonder dat je het weet. Je ziet het namelijk niet altijd. Vaak denken we aan mensen in een rolstoel met een lichamelijke beperking. Maar er zijn ook mensen die:

 • blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn
 • een verstandelijke beperking hebben
 • een psycho-sociale beperking hebben 
 • een chronische ziekte hebben

VN-verdrag Handicap geldig in Nederland

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag gaat over de rechten die mensen met een beperking hebben. Hierin staat dat zij het recht hebben om op een gelijkwaardige manier:

 • naar school te gaan en te werken
 • goede gezondheidszorg te krijgen
 • vervoer te gebruiken
 • een fijne woning te hebben
 • hun vrije tijd te besteden zoals zij dat willen

Lokale Inclusie Agenda draagt bij aan een inclusiever Someren

In 2022 heeft de gemeente een Lokale Inclusie Agenda (LIA) gemaakt samen met de klankbordgroep Inclusie. Hiermee brengen we het VN-verdrag Handicap in de praktijk. In de LIA staan 15 projecten die helpen bij een inclusiever Someren. Hier wordt de volgende 4 jaar aan gewerkt: 

 • toegankelijke publieke ruimtes, zoals gebouwen en centrum
 • inclusieve straten
 • duidelijke en makkelijke communicatie naar de inwoners
 • meer bewustwording bij inwoners van gemeente Someren
ProjectSamenvattingUitvoeringsperiode
Inclusief werkgeverschapDe gemeentelijke organisatie is een betere afspiegeling van de maatschappij2023-2025
Inclusieve verkeersplannenBij ontwerpfase verkeersplannen wordt inclusie als bouwsteen meegenomencontinue
Verbeteren allemansroutesAllemansroutes zijn wederom voor iedereen toegankelijk2022-2024
Inclusief Centrum SomerenInclusie wordt vanaf ontwerpfase meegenomen bij centrumplan Someren2022-2026
Verbeteren toegankelijkheid publieke gebouwenDe komende 4 jaar worden de publieke gebouwen in fases toegankelijker gemaakt.2023-2026
Onderhoud openbare ruimteIn najaar/winter is extra aandacht voor schoonhouden invalide parkeerplaatsen en bushaltesjaarlijks terugkerend
Promoten BuitenBeter AppInwoners weten waar zij ongewenste situaties in de openbare ruimte kunnen meldenjaarlijks terugkerend
Ondersteuningsmogelijkheden en lotgenoten contactInwoners weten welke ondersteuningsmogelijkheden op gebied van financien, zorg en sport beschikbaar zijnjaarlijks terugkerend
VervoersvoorzieningenInformatiebijeenkomsten en het gesprek aangaan om (openbaar) vervoer inclusiever te maken2023
Toegankelijke verkiezingenStreven naar toegankelijkere verkiezingenper verkiezing terugkerend
Campagne Inclusief SomerenVergroten bewustwording Inwoners, Winkeliers, Horeca en overige partners2023-2024
Bewustwording gemeentelijke organisatieVergroten bewustwording binnen gemeentelijke organisatie2023-2024
Inclusieve brieven, teksten en video’sCommunicatie vanuit de gemeente is inclusief en begrijpelijk2023-2024
Betrekken jongerenDe gemeentelijke organisatie gaat regelmatig laagdrempelig op gesprek met jongeren2023
OuderbijeenkomstOrganiseren ouderbijeenkomst voor ouders van kinderen met een beperking2023
KlankbordgroepDe klankbordgroep wordt ingezet om de voortgang van de LIA te bewaken en nieuwe knelpunten te onderkennen.2023-2026

 

Klankbordgroep Inclusie: inwoners van Someren met een beperking denken mee

De klankbordgroep Inclusie wordt betrokken bij alles wat met inclusie te maken heeft. In de klankbordgroep zitten een aantal inwoners uit Someren met verschillende beperkingen. Zij nemen hun eigen ervaring mee en proberen ook te denken namens een bredere groep mensen met een beperking. Zij doen dit vrijwillig. Samen met de projectgroep Inclusie zorgen zij ervoor dat de gemeente Someren de LIA goed uitvoert. 

Taken klankbordgroep Inclusie

 • Proces LIA bewaken
 • Nieuwe uitdagingen voor mensen met een beperking herkennen
 • Doorgeven wat goed gaat en wat beter kan binnen gemeente Someren
 • Meedenken en testen van concrete vragen (vanuit de gemeente) 

Inclusieve communicatie

Als gemeente willen we dat onze informatie en communicatie voor een zo groot mogelijke groep te begrijpen is. Dat doen we door:

 • teksten in begrijpelijke taal te schrijven
 • waar het kan, uitleg te geven in beeld (foto & video)
 • geen stereotype beelden te gebruiken
 • informatie makkelijk te begrijpen te maken voor mensen met een beperking: 
  • online door bijvoorbeeld icoongebruik en vergroot- en voorleesfunctie op de gemeentewebsite. 
  • offline door bijvoorbeeld informatie leesbaar te maken op hoogte van mensen in een rolstoel.
 • bewustwording over inclusie en inclusief te werk gaan mee te nemen in onze communicatie

Informatieve toegankelijkheid van de gemeentewebsite

Wist je dat bijna 15% van de Nederlandse inwoners één of meer fysieke of psychische beperkingen heeft die het gebruik van internet lastig maken? Denk aan mensen die:

 • slechthorend of doof zijn
 • slechtziend of blind zijn
 • kleurenblind zijn
 • dyslectisch zijn
 • één of meerdere lichaamsdelen niet kunnen gebruiken

Je kunt je voorstellen dat dit invloed heeft op de manier waarop zij informatie tot zich nemen. Een deel van hen gebruikt hulpmiddelen zoals voorleessoftware of ondertiteling. Als gemeente houden wij hier rekening mee in de informatieve toegankelijkheid. Iedereen moet de website van de gemeente Someren makkelijk kunnen vinden, bekijken en gebruiken. 

Label voor fysieke toegankelijkheid in Someren

Fysieke toegankelijkheid is een voorwaarde voor een inclusieve gemeente. Daarom willen wij als gemeente dat alle gebouwen met een publieke functie toegankelijk zijn. Of dat ze aanpassingen doen om toegankelijk te worden. Denk aan openbare gebouwen, overheidsgebouwen, maar ook winkels en restaurants. Samen met de klankbordgroep Inclusie heeft de gemeente een aantal publieke gebouwen in Someren getoetst en aangepast op toegankelijkheid. Deze gebouwen hebben een eigen toegankelijkheidslabel van de gemeente gekregen. Zo kunnen mensen met een beperking zien of een gebouw voor hen toegankelijk is.

Meedenken?

Wil je meedenken met de gemeente over inclusie en toegankelijkheid? Of wil je als inwoner van Someren met een beperking aanwezig zijn bij een bijeenkomst van de klankbordgroep Inclusie? Neem dan contact op met gemeente Someren via communicatie@someren.nl.