Inclusie

Gemeente Someren is een Allemansgemeente. Een gemeente die voor iedereen toegankelijk is én waar iedereen zo goed mogelijk mee kan doen. Ook mensen met een beperking, handicap of chronische ziekte.

Een inclusief Someren, dat doen we samen!

Inwoners met een beperking helpen we, zodat ze mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat mensen zelf leiding nemen over hun leven. We hebben een plan gemaakt voor een inclusiever en bereikbaar Someren. ‘Inclusie’ betekent dat iedereen mee kan doen. We werken hiervoor samen met de Klankbordgroep Inclusie: een groep van inwoners met een beperking. Zij willen van Someren een nog fijnere gemeente maken om te wonen en te leven voor mensen met een beperking. Zij nemen hun eigen ervaring mee en denken ook mee namens een bredere groep mensen met een beperking.

Mensen met een beperking

In Nederland wonen ongeveer 2 miljoen mensen met een beperking. De kans is groot dat jij iemand kent met een beperking. Soms zelfs zonder dat je het weet. Je ziet het namelijk niet altijd. Vaak denken we aan mensen in een rolstoel, maar er zijn verschillende soorten beperkingen. Zoals mensen die:

 • blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn
 • een lichamelijke beperking hebben
 • een verstandelijke beperking hebben
 • een psychische beperking hebben 
 • een chronische ziekte hebben

VN-verdrag Handicap

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Dit verdrag gaat over de mensenrechten die mensen met een beperking hebben. Hierin staat dat mensen met een beperking het recht hebben om:

 • naar school te gaan en te werken
 • goede gezondheidszorg te krijgen
 • vervoer te gebruiken
 • een fijne woning te hebben
 • hun vrije tijd te besteden zoals zij dat willen

Lokale Inclusie Agenda

In 2022 heeft de gemeente een Lokale Inclusie Agenda (LIA) gemaakt. Samen met de Klankbordgroep Inclusie. Hiermee brengen we het VN-verdrag Handicap in de praktijk. In de LIA staan 15 projecten die helpen bij een inclusiever Someren, waar de volgende 4 jaar aan gewerkt wordt. Denk aan:

 • toegankelijke publieke ruimtes, zoals gebouwen en centrum
 • inclusieve straten
 • duidelijke en makkelijke communicatie naar de inwoners
 • meer bewustwording bij inwoners van gemeente Someren
ProjectSamenvattingUitvoeringsperiode
Inclusief werkgeverschapDe gemeentelijke organisatie is een betere afspiegeling van de maatschappij2023-2025
Inclusieve verkeersplannenBij ontwerpfase verkeersplannen wordt inclusie als bouwsteen meegenomencontinue
Verbeteren allemansroutesAllemansroutes zijn wederom voor iedereen toegankelijk2022-2024
Inclusief Centrum SomerenInclusie wordt vanaf ontwerpfase meegenomen bij centrumplan Someren2022-2026
Verbeteren toegankelijkheid publieke gebouwenDe komende 4 jaar worden de publieke gebouwen in fases toegankelijker gemaakt.2023-2026
Onderhoud openbare ruimteIn najaar/winter is extra aandacht voor schoonhouden invalide parkeerplaatsen en bushaltesjaarlijks terugkerend
Promoten BuitenBeter AppInwoners weten waar zij ongewenste situaties in de openbare ruimte kunnen meldenjaarlijks terugkerend
Ondersteuningsmogelijkheden en lotgenoten contactInwoners weten welke ondersteuningsmogelijkheden op gebied van financien, zorg en sport beschikbaar zijnjaarlijks terugkerend
VervoersvoorzieningenInformatiebijeenkomsten en het gesprek aangaan om (openbaar) vervoer inclusiever te maken2023
Toegankelijke verkiezingenStreven naar toegankelijkere verkiezingenper verkiezing terugkerend
Campagne Inclusief SomerenVergroten bewustwording Inwoners, Winkeliers, Horeca en overige partners2023-2024
Bewustwording gemeentelijke organisatieVergroten bewustwording binnen gemeentelijke organisatie2023-2024
Inclusieve brieven, teksten en video’sCommunicatie vanuit de gemeente is inclusief en begrijpelijk2023-2024
Betrekken jongerenDe gemeentelijke organisatie gaat regelmatig laagdrempelig op gesprek met jongeren2023
OuderbijeenkomstOrganiseren ouderbijeenkomst voor ouders van kinderen met een beperking2023
KlankbordgroepDe klankbordgroep wordt ingezet om de voortgang van de LIA te bewaken en nieuwe knelpunten te onderkennen.2023-2026

 

Klankbordgroep Inclusie

De Klankbordgroep Inclusie wordt betrokken bij alles wat met inclusie te maken heeft. In de deze groep zitten een aantal inwoners uit Someren met een diversiteit aan beperkingen. Zij nemen hun eigen ervaring mee. En proberen ook te denken namens een bredere groep mensen met een beperking. Zij zetten zich vrijwillig in. Samen met de projectgroep Inclusie zorgen zij ervoor dat de gemeente Someren de LIA goed uitvoert.

Taken Klankbordgroep Inclusie

 • Bewaken LIA planning
 • ‘Nieuwe’ uitdagingen/problemen voor mensen met een beperking herkennen. En doorgeven wat goed gaat en wat beter kan binnen gemeente Someren.
 • 4 keer in het jaar bijeenkomst met leden van de Klankbordgroep Inclusie
 • Tussendoor meedenken en/of testen bij vragen van de gemeente. Afhankelijk van de vraag, kunnen er ook (voor een keer) andere inwoners aansluiten.

Inclusieve communicatie

Als gemeente willen we dat onze informatie en communicatie voor een zo groot mogelijke groep te begrijpen is. Dat bereiken we door:

 • Teksten in begrijpelijke taal te schrijven
 • Waar het kan, geven we uitleg in beeld (foto & video)
 • Geen standaard (voor)beelden te gebruiken
 • Informatie toegankelijk te maken voor mensen met een beperking. Online door bijvoorbeeld icoongebruik en vergroot- en voorleesfunctie op de gemeentewebsite. Offline door bijvoorbeeld informatie leesbaar te maken ter hoogte van mensen in een rolstoel.
 • Bewustwording over inclusie en inclusief handelen mee te nemen in onze communicatie

Digitale toegankelijkheid

Wist je dat bijna 15% van de Nederlandse inwoners één of meer fysieke of psychische beperkingen heeft die het gebruik van internet lastig maken? Denk aan mensen die:

 • Slechthorend of doof zijn
 • Slechtziend of blind zijn
 • Kleurenblind zijn
 • Dyslectisch zijn
 • Eén of meer lichaamsdelen niet kunnen gebruiken

Je kunt je voorstellen dat dit invloed heeft op de manier waarop zij informatie opnemen. Een deel van hen gebruikt hulpmiddelen zoals voorleessoftware of ondertiteling. Als gemeente houden wij hier rekening mee in de digitale toegankelijkheid. Iedereen moet de website van de gemeente Someren makkelijk kunnen vinden, bekijken en gebruiken.

Meedenken?

Wil je meedenken met de gemeente over inclusie en toegankelijkheid? Of wil je als inwoner van Someren met een beperking aanwezig zij bij een bijeenkomst van de Klankbordgroep Inclusie? Neem dan contact op met de gemeente Someren via communicatie@someren.nl