Geluidsscherm A67

Gemeente Someren wil een geluidsscherm plaatsen langs de A67, ter hoogte van Lierop. 

Een stukje geschiedenis vooraf

In 2013 stelde het ministerie van Infrastructuur en Milieu een definitief saneringsprogramma vast, waardoor procedures gestart en ontwerpen gemaakt konden worden voor de komst van een geluidsscherm. Het voornemen was om het scherm in 2015 te realiseren, totdat Rijkswaterstaat een jaar later de capaciteitsverhoging van de A67 wilde verkennen. Dat betekende dat er extra rijstroken op de plaats van het geplande scherm zouden komen. Uiteindelijk kwam in 2020 het definitieve besluit dat de verbreding ter hoogte van Lierop niet doorgaat. Daarmee is de weg vrij om het geluidsscherm te realiseren. 

Hoe komt het scherm eruit te zien?

Het geluidsscherm komt langs de snelweg aan de zijde van de dorpskern Lierop te staan met een lengte van 1.250 meter en een hoogte van 4 meter. Het krijgt transparante delen langs het autobedrijf aan de Hogeweg en langs het viaduct Steemertseweg. Er is destijds gekozen voor een zo lang mogelijk scherm, zodat een groot deel van de noordelijke kom van Lierop ook profiteert van een verlaging van de geluidsbelasting. 

Wat voor effect heeft het scherm op het geluid?

Het scherm absorbeert het geluid voor een deel door panelen die ervoor zorgen dat geluidsgolven in sterkte afnemen. Dichtbij bij het scherm, aan de zuidzijde, is de geluidsvermindering het grootst, maar ook op grotere afstand is een afname van geluid in het zuiden hoorbaar.
Het geluidseffect van het scherm op de woningen aan de noordzijde van de A67 is meegenomen in de onderzoeken, die ten grondslag liggen aan het besluit van het ministerie op het saneringsprogramma. Berekeningen wijzen uit dat het effect van het absorberend scherm inclusief de geluidsreflecterende transparante schermdelen voldoet aan de vastgestelde waarden.
Deze waarden zijn vastgesteld in theoretische modellen, meet- en rekenvoorschriften en jaargemiddelden die Rijkswaterstaat hanteert. In heel Nederland moeten berekeningen hier dan ook aan voldoen. In die rekenprogramma’s wordt gekeken naar het effect van een scherm en daarin wordt uitgegaan van allerlei omstandigheden die invloed hebben, zoals het weer. Bij de windrichting bijvoorbeeld gaan ze uit van omstandigheden die het meest effect sorteren, zoals meewindcondities. 
Op 4 juli 2013 besloot het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat het toekomstig geluidsscherm voldoet aan de eisen die het saneringsprogramma oplegt. 
Tijdens de bewonersavond in 2021 werd gevraagd naar het uitvoeren van een nulmeting voor het geluid aan de noordzijde van de A67. Een nulmeting brengt de huidige geluidstoestand in kaart die kan worden meegenomen als uitgangspunt voor toekomstig vergelijkend onderzoek. Lokale metingen leiden echter niet tot een betrouwbare vergelijking, omdat metingen door wisselende en tijdelijke omgevingsfactoren (weeromstandigheden, verkeersdrukte, tijdstip, verkeersomleidingen, etc.) nooit hetzelfde zijn. Er kan nooit met zekerheid worden gezegd of een verschil in beide metingen wordt veroorzaakt door het scherm óf door een of meerdere omstandigheden. Daarom worden door Rijkswaterstaat, Bureau Sanering Verkeerslawaai en de gemeente Someren geen nulmetingen uitgevoerd.

Wat betekent het scherm voor de flora en fauna? 

De flora en fauna zijn belangrijke aspecten om bij het plan te betrekken. Daarom is een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd en daaruit is gebleken dat er vooralsnog geen belemmeringen zijn vanuit de Wet natuurbescherming. Uiteraard wordt tijdens de uitvoeringsfase rekening gehouden met de (mogelijke) aanwezigheid van broedvogels. Ook is de algemene zorgplicht op alle soorten van toepassing. Binnen het plangebied is namelijk de aanwezigheid van de egel, vos en konijn te verwachten. Tot slot zijn de transparante delen van het scherm zó ontworpen dat de kans klein is dat er vogels tegenaan vliegen. 
Bestaande bomen langs de A67 moeten helaas grotendeels verwijderd worden. In overleg met grondeigenaar Rijkswaterstaat wordt vanuit een herplantingsplicht bepaald op welke plekken jonge bomen daarvoor in de plaats terugkomen.  

Hoe zit het met stikstof?

Stikstof op zichzelf is niet schadelijk voor mens en milieu, 78% van de lucht bestaat er namelijk uit. Maar er zijn verbindingen van stikstof die we stikstofoxiden noemen en samen met ammoniak kan hieruit fijnstof ontstaan. Het geluidsscherm zal bestaan uit houtvezelbeton en deze structuur, zo heeft onderzoeksbureau TNO aangetoond, breekt stikstofmonoxide af en helpt zo om fijnstof tegen te gaan. 

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Alle stukken die ten grondslag liggen aan de besluiten zijn inmiddels gearchiveerd. De akoestische onderzoeken en de beschikkingen zijn te vinden in het geluidsregister van Rijkswaterstaat. Op verzoek en tegen betaling (legesverordening) kunnen een of meerdere documenten worden verstrekt.

Huidige stand van zaken

De gemeente moet een stuk grond verwerven om het te scherm te kunnen realiseren. Met de eigenaar van de grond zijn gesprekken gevoerd waar beide partijen niet uit kwamen. Daardoor start de gemeente in 2023 een onteigeningsprocedure. De verwachting is dat de procedure twee tot drie jaar duurt. Daarna kan begonnen worden met het realiseren van het scherm.