Handhavingsverzoek indienen

Let op: Met onderstaande start u een juridische procedure.

Een handhavingsverzoek dient u in wanneer u vermoedt dat iemand handelt in strijd met de wet- en regelgeving en u vindt dat dit moet stoppen. Zo'n verzoek is een aanvraag waarop wij een formeel besluit nemen. U kunt alleen een verzoek indienen als u een rechtstreeks, persoonlijk en actueel belang heeft bij de handhaving van de regels. De betrokken partijen kunnen tegen een besluit bezwaar en beroep indienen,

Ga zelf het gesprek aan

Een verzoek tot handhaving leidt meestal tot een langdurige procedure. Daarom raden wij u aan om eerst zelf het gesprek aan te gaan met de overtreder, voordat u de gemeente benadert met een formeel handhavingsverzoek. Samen kunt u de situatie bespreken en zoeken naar een oplossing. Komt u er samen met de overtreder niet uit, dan kunt u de gemeente vragen om te handhaven of kunt u een melding doen.

Melding of handhavingsverzoek?

Meldingen kunnen bijvoorbeeld gaan over zwerfvuil, vernielingen, losliggende stoeptegels of overlast, maar ook over bouwwerken. Ernstige problemen worden zoveel mogelijk snel opgelost, minder dringende zaken worden ingepland. De gemeente neemt daarover echter geen formeel besluit. U kunt een melding anoniem doen.
Als u een handhavingsverzoek indient, dan neemt de gemeente een formeel besluit over uw verzoek. U start dan een handhavingsprocedure. Er geldt dan een redelijke beslistermijn die over het algemeen acht weken bedraagt. U kunt een handhavingsverzoek niet anoniem doen. De inhoud van het handhavingsverzoek en uw identiteit worden bekendgemaakt aan degene die volgens u in overtreding is. Om een besluit zorgvuldig voor te bereiden, moet er sprake zijn van hoor- en wederhoor.

Overheid betrokken?

Voordat u een verzoek om handhaving indient, is het belangrijk te weten of dit onder het publiekrecht valt of onder het privaatrecht. Een privaatrechtelijk geschil gaat tussen inwoners onderling, bijvoorbeeld over uw privé-eigendom. Bij een publiekrechtelijk geschil is ook de overheid partij. Dat is bijvoorbeeld als iemand iets bouwt of gebruikt zonder een omgevingsvergunning.
Alleen een publiekrechtelijk geschil kunt u via een verzoek om handhaving voorleggen bij de gemeente.

Aanvragen

Uw verzoek tot handhaving moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • schriftelijk of online ingediend ter attentie van het college van burgemeester & wethouders;
  • voorzien van uw naam, adres en uw (digitale) handtekening, dus niet anoniem ingediend;
  • voorzien van een datum;
  • voorzien van een omschrijving van de situatie;
  • in zekere mate duidelijk waar de ‘overtreding’ uit bestaat. Is er bijvoorbeeld geen vergunning of houdt men zich niet aan bepaalde regels?

Voldoet uw verzoek niet aan deze voorwaarden, dan nemen we het niet in behandeling. U krijgt hiervan dan bericht, met eventueel een mogelijkheid om het handhavingsverzoek aan te vullen