Broszura informacyjna dla rodzin obcego pochodzenia (z dziećmi w wieku 0-18 lat)

Tak to robimy tu, w Someren!

Ta broszura wydana przez gminę Someren zawiera niezbędne informacje dotyczące struktury szkolnictwa w Someren i możliwości, jakie stwarzamy
dzieciom. Opisuje również organizacje, z którymi zarówno dzieci, jak i Państwo jako rodzice będą mieli do czynienia. 

Przed urodzeniem dziecka

Kobieta ciężarna powinna skontaktować się najpierw z położną [verloskundige], której zadaniem jest czuwać nad rozwojem dziecka i stanem zdrowia przyszłej mamy. Po porodzie młoda matka może dodatkowo skorzystać z opieki poporodowej [kraamzorg]. Opiekunki świadczące takie usługi przychodzą do domu i opiekują się na miejscu matką i dzieckiem. Położna oraz opiekunka poporodowa współpracują ze sobą w pierwszym tygodniu po porodzie.

Dzieci w wieku 0-4 lat

Rodzice dzieci w wieku do 4 lat mogą korzystać z pomocy lekarskiej w specjalnej poradni dla dzieci zdrowych zwanej consultatiebureau. Lekarz pediatra wraz z pielęgniarką pediatryczną śledzą rozwój fizyczny dziecka, masę ciała i wzrost, jak też rozwój ogólny i stan zdrowia dziecka. W tej poradni rodzice otrzymają też porady dotyczące sposobu żywienia dziecka oraz kwestii związanych z opieką i wychowaniem malucha. Dzieci w wieku niemowlęcym od 0 roku życia mogą zostać oddane pod opiekę do żłobka [tzw. kinderopvang]. Natomiast dzieci w wieku od 2 do 4 lat mogą uczęszczać na zajęcia do placówek opieki przedszkolnej [tzw. peutergroepen i kinderdagverblijf]. W przedszkolu dziecko nabywa umiejętność właściwego komunikowania się z rówieśnikami oraz prawidłowego funkcjonowania w grupie. Również tam otrzyma ono pomoc w nadrobieniu ewentualnych opóźnień w nauce języka niderlandzkiego.

Dzieci w wieku 4-12 lat

Przed ukończeniem przez dziecko 4 roku życia rodzice mają obowiązek zapisać je do szkoły podstawowej [basisonderwijs] zgodnie z wyborem dokonanym przez rodziców. W Holandii panuje zasada, że każde dziecko rozpoczyna naukę w szkole podstawowej począwszy od dnia ukończenia 4 roku życia. Od 5-ego roku życia dziecko podlega obowiązkowi szkolnemu [leerplicht], co oznacza, ze musi ono uczęszczać do szkoły. Ze względu na fakt, że w Holandii przeważająca większość rodziców pracuje zawodowo w godzinach od 9.00 do 17.00, bardzo wiele dzieci korzysta z opieki świetlicowej przed i po zajęciach [voor- en naschoolse opvang]. Oznacza to w praktyce, że dziecko może zostać zaprowadzone do świetlicy jeszcze przed rozpoczęciem zajęć i pozostaje pod opieką do momentu odebrania go przez rodziców. Korzystanie ze świetlicy jest odpłatne.

Dzieci powyżej 12-go roku życia

Po ukończeniu 8–letniej szkoły podstawowej czyli mniej więcej w wieku 12 lat uczeń przechodzi na kolejny etap nauczania, czyli do szkoły średniej [middelbaar onderwijs]. Szkoła podstawowa miała możliwość obserwowania ucznia i śledzenia jego rozwoju przez szereg lat. W oparciu o te obserwacje wydaje ona opinię dotyczącą poziomu nauczania i szkoły, w której dziecko powinno kontynuować naukę. Rodzice mogą zgłosić dziecko do wybranej przez nich szkoły średniej.

Młodzież powyżej 16 roku życia

Obowiązek szkolny [leerplicht] trwa do momentu osiągnięcia przez dziecko wieku 16 lat, co oznacza, że do tego wieku dziecko musi uczęszczać do szkoły. Młodzież
powyżej 16 lat podlega obowiązkowi nauki i uzyskania kwalifikacji początkowych [tzw. kwalificatieplicht], co oznacza, że uczeń ma obowiązek ukończenia nauki i uzyskania dyplomu na poziomie nauczania havo, vwo bądź mbo (poziom 2 lub wyżej).

Dziecko-uczeń w systemie edukacyjnym

Consultatiebureau w Someren tj. Poradnia dla dzieci zdrowych (w wieku od 0-4 lat)

Dziecko do ukończenia 4 roku życia może pozostawać pod opieką poradni dla dzieci zdrowych [consultatiebureau]. Jeżeli rodzice sobie tego zażyczą, zostaną oni wraz z dzieckiem zaproszeni na szereg wizyt w poradni. Personel medyczny poradni kontroluje rozwój fizyczny dziecka, w tym masę ciała i wzrost, jak też rozwój ogólny i stan zdrowia dziecka. W poradni tej rodzice uzyskają także porady dotyczące sposobu żywienia dziecka oraz kwestii związanych z opieką i wychowaniem malucha. Zespół sprawujący opiekę nad dzieckiem składa się z lekarza pediatry, pielęgniarki ogólnej i pediatrycznej oraz asystenta. Na podstawie wyników badań i obserwacji oraz pytań rodziców zespół ten wydaje opinię oraz poradę dla rodziców. Wizyta w poradni trwa średnio 45 minut, włącznie z czynnościami ważenia, mierzenia i ubierania dziecka. Wizyta w tej poradni jest bezpłatna.

Poradnia dla dzieci zdrowych - Consultatiebureau - Someren

Godziny wizyt bez uprzedniego zgłoszenia: w każdy poniedziałek w godz. 13.30–14.15 

Formy opieki dziennej dla dzieci (w wieku 0-12 lat)

W Holandii rodzice mogą skorzystać z różnych form opieki nad dzieckiem, w zależności od jego wieku, tzn. całodziennej opieki [dagopvang] nad dzieckiem (w wieku od 0-4 roku życia), opieki w grupie wczesnoszkolnej (2-4 lat) [peuteropvang], jak też opieki pozaszkolnej [buitenschoolse opvang], przeznaczonej dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. Te formy opieki pozwalają rodzicom połączyć troskę o dziecko z pracą zarobkową. W placówkach opieki nad dziećmi jak też przedszkolnych grupach dla starszaków [tzw. peuterspeelzalen] szczególną uwagę poświęca się dzieciom, u których wystąpiły opóźnienia lub trudności w opanowaniu języka niderlandzkiego. Czy korzystają Państwo z tych form opieki? Jeśli tak, to mogą Państwo wystąpić o przyznanie specjalnego dodatku [kinderopvangtoeslag] stanowiącego częściową rekompensatę kosztów wysłania dziecka do żłobka lub przedszkola. Zobacz też: www.toeslagen.nl.

Adresy placówek opieki nad dzieckiem w Someren:

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna [Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie - VVE] (wiek od 2-6 lat)

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 do 6 lat, u których wystąpiły wyraźne opóźnienia lub trudności w opanowaniu języka niderlandzkiego. Edukacja przedszkolna obejmuje przedszkolne grupy dla starszaków [peuterspeelzaal] oraz dzienne ośrodki opieki nad dziećmi [kinderdagverblijf] w połączeniu z edukacją wczesnoszkolną (VVE). Edukacja wczesnoszkolna dotyczy najmłodszej grupy wiekowej, tj. dzieci z grupy 1 i 2 szkoły podstawowej, która taką wczesnoszkolną naukę prowadzi. Celem edukacja wczesnoszkolnej i przedszkolnej (VVE) jest pomóc dzieciom przy wykorzystaniu zabawy w nadrobieniu opóźnień językowych, aby mogły one rozpocząć naukę na poziomie grupy 3 szkoły podstawowej. Najczęściej pracownicy poradni dla dzieci zdrowych [consultatiebureau] dokonują oceny, czy dziecko powinno skorzystać z edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (VVE). Wszystkie podane w tej broszurze placówki opieki nad dziećmi posiadają kwalifikacje do prowadzenia edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (VVE).

Szczepienia ochronne: W Holandii dzieci w wieku do 12 roku życia włącznie objęte są powszechnym programem szczepień ochronnych przeciwko 12 groźnym chorobom zakaźnym, w tym przeciwko żółtaczce zakaźnej, tężcowi i porażeniu dziecięcemu czyli polio. Program szczepień nie jest obowiązkowy. Szczepienia ochronne przeprowadzane są w poradni dla dzieci zdrowych [consultatiebureau] bądź w ośrodku Gminnej Służby
zdrowia [Gemeentelijke Gezondheidsdienst GGD] www.ggd.nl.

Szkoły podstawowe (wiek od 4-12 lat)

Dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole podstawowej po ukończeniu 4 roku życia. Z zasady nauka w szkole podstawowej trwa 8 lat. Rodzice posyłający dziecko do szkoły mają możliwość wyboru pomiędzy szkołami podstawowymi publicznymi [openbare basisscholen] i szkołami podstawowymi niepublicznymi [bijzondere basisscholen]. Ponadto istnieją też szkoły specjalne na poziomie podstawowym [scholen voor speciaal basisonderwijs] i szkoły specjalne [scholen voor speciaal onderwijs]. Wszystkie szkoły obowiązuje należyta staranność i troska w działaniu [zorgplicht], co oznacza, że ich
obowiązkiem jest zatroszczyć się o znalezienie dla każdego dziecka odpowiedniego miejsca w systemie edukacji w przypadku, gdy wymaga ono dodatkowej troski i wsparcia.

Zgłoszenie dziecka do szkoły. Obowiązkiem rodziców jest dokonać zawczasu wyboru odpowiedniej szkoły podstawowej dla swego dziecka. W przeważającej większości przypadków rodzice zgłaszają swoje dziecko do szkoły jeszcze przed ukończeniem przez nie 4 roku życia. Szkoły podstawowe umieszczają w prasie lokalnej ogłoszenia dotyczące organizowanego przez nie Dnia Otwartego, w którym to dniu możliwe też są zapisy do
danej szkoły.

Szkoły podstawowe in Someren:

Szkoły podstawowe specjalne w Someren: De Brigantijn

Obowiązek szkolny. Ustawowy obowiązek szkolny [leerplicht] w Holandii rozpoczyna się od ukończenia przez dziecko 5 roku życia, co oznacza, że dziecko musi obowiązkowo podjąć naukę w szkole. Tzw. Leerplichtambtenaar, tzn. urzędnik do spraw nadzoru nad spełnianiem obowiązku szkolnego, kontroluje, czy dziecko faktycznie uczęszcza do szkoły. Na szkole ciąży obowiązek prowadzenia ewidencji obecności. Jeżeli uczeń bez podania ważnych powodów jest w szkole nieobecny, szkoła zgłasza ten fakt wzmiankowanemu powyżej pracownikowi gminy [leerplichtambtenaar]. Funkcję tę w
Someren pełnią Lin van Vlerken, nr.tel. 0493-494888 e-mail: l.vanvlerken@someren.nl.

Szkoły średnie (od 12 roku życia)

Po ukończeniu nauki w szkole podstawowej uczniowie mogą kontynuować ją w szkole średniej: począwszy od praktycznej nauki zawodu przez różne formy nauczania na poziomie vmbo, havo of vwo. Szkolnictwo ponadpodstawowe przygotowuje uczniów do kontynuowania nauki w średniej szkole zawodowej (mbo), w wyżej szkole (zawodowej) (hbo) bądź też na poziomie akademickim (wo). Natomiast w ramach praktycznej nauki zawodu młodzi ludzie zostają przygotowani do wejścia na rynek pracy.

Kwalificatieplicht czyli obowiązek nauki i uzyskania tzw. kwalifikacji początkowych: dzieci w wieku od 5 do 16 lat podlegają obowiązkowi szkolnemu [leerplichtig], co oznacza, że muszą one uczęszczać do szkoły, której celem jest przygotowanie ich do życia w społeczeństwie oraz do funkcjonowania na rynku pracy. Uczniowie w przypadku braku kwalifikacji początkowych [startkwalificatie] po ukończeniu 16 lat muszą nadal kontynuować naukę do momentu ukończenia 18 lat. Kwalifikacje początkowe są równoznaczne z dyplomem mbo (poziom 2 lub wyżej), havo lub vwo.

Someren nie dysponuje wszystkimi opisanymi powyżej rodzajami szkół średnich – jedyną szkołą średnią jest Varendonck College. Stąd w przypadku wyboru innej szkoły średniej należy udać się do innej gminy. 

Szkoły średnie w Someren: Het Varendonck College

Het Varendonck College to zespół szkół oferujących naukę na rożnych poziomach szkoły średniej, począwszy od praktycznej nauki zawodu do nauki na poziomie licealnym [tzw. gymnasium] w systemie dwujęzycznym. Siedziba szkoły mieści się w Asten i w Someren.

Nieobecność w szkole? Może się zdarzyć, że zaistnieją uzasadnione przyczyny, dla których dziecko przez (pewien) okres czasu nie może uczęszczać do szkoły. Jeżeli jednak nieobecność ta jest nieusprawiedliwiona, to za absencję dziecka konsekwencje ponoszą  odzice, którzy w takim przypadku podlegają odpowiedzialności karnej. Uczniowie, którzy ukończyli 12 lat, podlegają bezpośrednio odpowiedzialności karnej. Jeżeli uczeń często
opuszcza zajęcia szkolne, szkoła zgłasza ten fakt w wydziale ds. absencji szkolnej [verzuimloket] Agencji Wykonawczej ds. Edukacji [Dienst Uitvoering Onderwijs, DUO], której zadaniem jest zbadać kwestię i sporządzić w ostateczności oficjalny protokół z poczynionych ustaleń.

Wskazówki i pomoc w procesie wychowawczym

Wielu rodziców boryka się z pytaniami związanymi z wychowaniem i dorastaniem dziecka. Czasem odpowiedzi na te pytanie potrafią udzielić osoby z najbliższego otoczenia, a czasem trzeba zwrócić się o pomoc do ekspertów w tej dziedzinie. 

Team Zorg en Ondersteuning [Zespół opieki i wsparcia] Someren

Pracownicy Zespołu opieki i wsparcia [Team Zorg en Ondersteuning Someren - ZO Someren] podczas osobistej rozmowy udzielają rodzicom dalszych wskazówekdotyczących prowadzenia dziecka. Czasem konieczne jest odbycie kilku takich rozmów, w czasie których ekspert krok po kroku wyjaśnia, w jaki sposób należy postępować. Jeśli okaże się to konieczne, opiekun rodzinny lub ekspert coachingu rodzinnego ustalają wspólnie z rodzicami plan działania. Biorą oni przy tym pod uwagę, jakie kroki rodzice mogą podjąć sami, ewentualnie przy pomocy dalszej rodziny, sąsiadów czy znajomych.
W ten sposób rodzice nabierają umiejętności zapanowania nad sytuacją o własnych siłach, przy współpracy z zaufanymi osobami z najbliższego otoczenia. Jeśli jednak i to okaże się niewystarczające, opiekun rodzinny lub ekspert coachingu rodzinnego mogą postarać się o inne, bardziej adekwatne formy pomocy. Opiekunowie rodzinni lub eksperci coachingu rodzinnego są dostępni w placówkach, które zajmują się dziećmi i młodzieżą, jak: • consultatiebureau -przychodnia dla dzieci zdrowych• peuterspeelzalen - przedszkolne grupy dla starszaków • kinderdagverblijven – placówki całodziennej opieki
nad dzieckiem• szkoły. Również sama młodzież może zawsze liczyć na ich pomoc i zwrócić się do nich bezpośrednio ze wszystkimi nurtującymi je pytaniami lub wątpliwościami w takich kwestiach, jak wychowanie, rozwód rodziców, kieszonkowe, dokuczanie w szkole, jąkanie się, używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną lub wagarowanie.

Team Zorg en Ondersteuning Someren

Dorpsondersteuners [asystenci gminni]

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących opieki zdrowotnej, kwestii mieszkaniowych, problemu samotności, opieki nieformalnej przez bliskich[tzw. mantelzorg] lub spraw finansowych można zwrócić się o pomoc do asystentów gminnych [Dorpsondersteuners], działających na terenie Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide i Lierop.

Dorpsondersteuners

Organizacja MEE Zuidoost Brabant

Organizacja ta oferuje pomoc i wsparcie [cliëntondersteuning] w sytuacjach związanych z koniecznością organizowania opieki i pomocy dla osób, w tym też dzieci, z ograniczoną sprawnością lub chronicznie chorych. Pracownicy MEE:

 • udzielają niezależnej i obiektywnej informacji oraz porad dotyczących przepisów i procedur prawnych, jak też wskazują właściwą drogę osobom poszukującym opieki lub pomocy
 • udzielają pomocy w formułowaniu pytań i pisemnych wniosków o przydzielenie opieki i udzielenie wsparcia
 • asystują i pomagają zainteresowanej osobie w czasie trwania procedury rozpatrywania wniosku przez gminę i czuwają razem z nią nad tym, czy udzielono odpowiedzi na wszystkie pytania, jak też wyjaśniają jej treść podjętej przez gminę decyzji. 

MEE Zuidoost Brabant

Opieka zdrowotna

Opieka położnicza w czasie ciąży i po porodzie

Kobieta ciężarna powinna zwrócić się o dalszą pomoc do położnej [verloskundige], która będzie sprawować nad nią opiekę przez cały okres ciąży. Jeśli zaistnieją wskazania medyczne, położna kieruje ciężarną do specjalisty ginekologa w szpitalu. Zadaniem położnej jest czuwać nad rozwojem dziecka i stanem zdrowia (przyszłej) matki. Również z nią można omówić swoje życzenia dotyczące miejsca i sposobu odbycia porodu oraz opieki poporodowej. Poród domowy przebiega pod okiem położnej, której towarzyszy opiekunka położnicza [kraamverzorgende]. Ona też opiekuje się młodą matką i dzieckiem w pierwszym tygodniu po porodzie. Koszty opieki położniczej w czasie ciąży oraz opieki poporodowej pokrywa w Holandii ubezpieczenie zdrowotne. W przypadku skorzystania z opieki poporodowej udział własny w kosztach opiekunki wynosi około € 4,30 za godzinę. 

Praktyka położnicza w Someren (Verloskundigenpraktijk Asten-Someren)

Opieka poporodowa Kraamzorg De Zorgboog

Lekarz rodzinny [huisarts]

W przypadku problemów zdrowotnych należy zgłosić się po poradę do lekarza rodzinnego. W Holandii można samemu zarejestrować siebie i członków rodziny w przychodni lekarzy rodzinnych [huisartsenpraktijk] za pośrednictwem strony internetowej przychodni. Fakt rejestracji oznacza, że dany lekarz sprawować będzie opiekę nad całą rodziną. Z wizytą u lekarza domowego w ciągu dnia łączy się konieczność uprzedniego umówienia wizyty na konkretną godzinę. Natomiast w godzinach wieczornych i nocnych jak też w weekendy w nagłych wypadkach można udać się do tzw. huisartsenpost, czyli do poradni przyszpitalnej na ostry dyżur lekarzy rodzinnych. Jeśli praktyka twojego lekarza rodzinnego jest zamknięta, należy dzwonić do poradni przyszpitalnej [huisartsenpost] i tam umówić się na konsultacje. Lekarz rodzinny prowadzi całą dokumentację medyczną pacjenta. W przypadku wizyty u lekarza specjalisty konieczne jest otrzymanie odpowiedniego skierowania do lekarza rodzinnego. Bez tego skierowania ubezpieczenie zdrowotne nie pokrywa kosztów konsultacji u specjalisty. Wszelkie koszty związane z opieką lekarza rodzinnego pokrywa w całości ubezpieczenie zdrowotne.
Koszty te nie są zaliczane na poczet obowiązkowego ryzyka własnego.

Szpitale

Jeżeli zdaniem pacjenta ze względu na poważniejsze dolegliwości konieczna jest wizyta u lekarza specjalisty w szpitalu, należy najpierw udać się na wizytę do lekarza rodzinnego. Jeśli lekarz rodzinny uzna, że sam nie jest w stanie pomóc pacjentowi, kieruje on chorego do szpitala. Koszty wizyty w szpitalu zaliczane są na poczet obowiązkowego ryzyka własnego. Również w nagłych wypadkach można udać się do szpitala, w którym działa dyżurna poradnia przyszpitalna lekarzy rodzinnych [huisartsenpost] w porach, gdy normalna praktyka lekarza rodzinnego jest zamknięta. 

Lekarze dentyści

Gdy pojawią się problemy z uzębieniem lub w celu kontroli jego stanu konieczna jest wizyta u dentysty. Koszty opieki dentystycznej dla dzieci poniżej 18 roku są z zasady pokrywane przez podstawowe ubezpieczenie zdrowotne. Koszty te nie są zaliczane na poczet obowiązkowego ryzyka własnego. Rodzice mogą bezpłatnie zarejestrować dzieci w najbliższej praktyce stomatologicznej. 

Logopedzi

W przypadku zauważenia u dziecka jakichkolwiek trudności z mową lub z połykaniem należy zwrócić się do logopedy, który udziela pomocy pacjentom, którzy mają problemy z poprawną wymową, głosem, oddechem, słuchem i poprawnym ustawieniem zgryzu i warg. Pomoc logopedy oferują też szkoły. Informacje dotyczące lokalizacji placówek oraz sposobu zgłaszania można znaleźć na stronie internetowej.

Logopedie & Dyslexie Groepspraktijk Eilers (Logopedia i leczenia dysleksji)

GGD-arts czyli Lekarz GGD tj. Gminnej Służby Zdrowia

Dzieci w wieku od 4 do 19 lat poddawane są okresowym badaniom kontrolnym przez lekarza GGD, który przychodzi w tym celu do szkoły. Badania te obejmują kontrolę rozwoju fizycznego, psychicznego i emocjonalnego dziecka. Rodzice otrzymują pisemne wezwanie w celu ustalenia terminu wizyty u lekarza GGD lub mogą z własnej inicjatywy poprosić o ustalenie terminu takiej wizyty. 

GGD Brabant-Zuidoost

Jeugd-GGZ czyli Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży 

Jeśli zaobserwuje się u dziecka zaburzenia zachowania, to najlepiej zwrócić się o pomoc do specjalisty, konkretnie psychiatry, psychologa bądź pielęgniarki w Poradni zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży. Specjalizują się oni w badaniu rozwoju psychicznego dzieci, wykazujących też trudności wychowawcze i zaburzenia zachowania, i współpracują z innymi organizacjami pomocy dzieciom i młodzieży oraz ze szkołami. Skierowanie do
poradni zdrowia psychicznego GGZ można otrzymać od lekarza rodzinnego, lekarza w poradni dla dzieci i młodzieży CJG [Centrum voor Jeugd en Gezin] lub od pediatry.

Fizykoterapeuci

W przypadku bólów mięśni i stawów lub zaburzeń układu ruchowego u dorosłych i dzieci można samemu bezpośrednio udać się do fizykoterapeuty. W niektórych wypadkach również lekarz domowy może skierować pacjenta na zabiegi fizjoterapeutyczne. Adresy fizykoterapeutów podane są w informatorze gminnym [gemeentegids].

Crisisdienst - Ośrodek interwencji kryzysowej

Osoby przechodzące przez trudne sytuacje życiowe bardzo często odczuwają napięcie, często w połączeniu z kryzysem emocjonalnym, który uniemożliwia im normalne funkcjonowanie. Takie osoby potrzebują wsparcia i pomocy, aby uzyskać szansę powrotu do normalnego życia. Przyczyną takiego kryzysu mogą być czynniki zewnętrzne, czyli sytuacje nagłe powstałe niezależnie od tej osoby, bądź też czynniki wewnętrzne,
wynikające z wewnętrznego konfliktu jednostki, np.:

 • problemy osobiste w sferze relacji z najbliższymi, które ulegają eskalacji
 • poważny wypadek drogowy
 • próba samobójstwa
 • ogromne napięcie w relacji rodziców z dziećmi

Do Ośrodka interwencji kryzysowej [Crisisdienst] można zadzwonić samemu bądź też może to uczynić ktoś z najbliższej rodziny oraz osoby czy instancje kierujące do ośrodka, jak policja, lekarz rodzinny lub GGZ. Pracownicy socjalni pracujący w tym ośrodku to wyspecjalizowani i odpowiednio przeszkoleni profesjonaliści, którzy są w stanie zapewnić specjalistyczną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Często wystarcza ich pomoc w formie rozmowy telefonicznej. Ale bywa też tak, że przychodzą oni osobiście do danej osoby, aby móc oszacować sytuację w danym momencie i znaleźć odpowiednie tymczasowe rozwiązanie. Jeśli potrzebna jest dalsza pomoc, to oni wydają odpowiednie skierowanie. Ośrodek interwencji kryzysowej [Crisisdienst] poza godzinami urzędowania: 040–2 530 350

SpoedvoorJeugd: punkt zgłaszania sytuacji kryzysowych u dzieci i młodzieży poniżej 23 roku życia. W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej u dzieci lub młodzieży poniżej 23 lat należy skontaktować się z numerem SpoedvoorJeugd (088) 066 69 99.

Nauka języka niderlandzkiego

Onis Welzijn

Jeśli chodzi o możliwości nauki języka niderlandzkiego, kursy integracji obywatelskiej [inburgering] bądź pomoc w różnych sprawach dla nowo przybyłych, to są Państwo w Onis pod właściwym adresem. Oddziały Onis w Asten i Someren prowadzą oraz stymulują działalność ukierunkowaną na poprawę dobrostanu mieszkańców i aktywnie wspierają w sensie ogólnym przedsięwzięcia zmierzające do poprawy komfortu życia w tych gminach, a w szczególności komfortu życia słabszych grup społecznych.

Taalpunt Asten en Someren

Taalpunt to miejsce, do którego może udać się każdy, kto chce rozpocząć naukę języka holenderskiego.  Przez wszystkich rozumiemy ludzi z potrzebami językowymi, ale także profesjonalistów i wolontariuszy.  Taalpunt to miejsce, w którym można się nauczyć umiejętności cyfrowych, takich jak korzystanie z Internetu, wysyłanie e-maili, pobieranie.  Możesz również skontaktować się z Taalpunt w celu uzyskania informacji, porady, skierowania, wskazówek i szkolenia.  Taalpunt można znaleźć w bibliotece Asten oraz w bibliotece Someren.

Kurs grupowy języka niderlandzkiego dla uchodźców

Osoby, które (jeszcze) nie mówią po niderlandzku, a chciałyby rozpocząć naukę tego języka w grupie, mogą uczestniczyć w kursie grupowym języka niderlandzkiego zorganizowanym specjalnie dla uchodźców. Zajęcia na tym kursu [Taalgroep] rozpoczynają się, jeśli zbierze się wystarczająca liczba chętnych. Wiele osób uczęszczających na kurs integracji obywatelskiej w instytucie ROC czuje potrzebę dodatkowego ćwiczenia sprawności językowej. Woluntariusze w Onis udzielają pomocy w tym zakresie i organizują raz w tygodniu intensywne ćwiczenia konwersacji w grupie, która w ramach ćwiczeń często udaje się w teren, np. do miasta, w celu praktycznej nauki języka niderlandzkiego.

Huiskamer: spotkania w domowej atmosferze dla nowo przybyłej młodzieży

Nowo przybyli młodzi ludzie w Asten i Someren, którzy chcą poszerzyć swój krąg znajomych i w miłej atmosferze spędzić czas z rówieśnikami, bądź też mają ochotę na wspólne przedsięwzięcia, mogą zgłosić uczestnictwo w tzw. Huiskamerproject, tzn. projekcie spotkań młodzieży w domowej atmosferze, organizowanych przez Roos, pracowniczką młodzieżową i animatorką w centrum dla młodzieży 1Hoog w Asten. Spotkania te odbywają się w każdą środę w godzinach od 17.00 do 19.00.

Taalmaatjes [woluntariusze pomocni w nauce języka] i Wegwijsmaatjes

Nowo przybyłe osoby, które chcą skorzystać z pomocy wolontariuszy w opanowaniu języka niderlandzkiego, mogą skontaktować się z chętnymi do pomocy osobami w ramach projektu Taalmaatjes [woluntariusze pomocni w nauce języka].

Integracja obywatelska dla nowo przybyłych

Osoby, których zamiarem jest przejść procedurę imigracyjną integracji obywatelskiej dla nowo przybyłych, powinny zgłosić się w Regionalnym Centrum Szkoleniowym ROC. W przypadku pytań można też zwrócić się do Onis Welzijn.

Udzielanie porad i pomocy

Onis Welzijn

Również wtedy, gdy potrzebują Państwo pomocy lub informacji dotyczących sprawowania opieki nieformalnej przez bliskich[tzw. mantelzorg] bądź wolontariatu, to w Onis są Państwo pod właściwym adresem. Oddziały Onis w Asten i Someren prowadzą działalność ukierunkowaną na poprawę dobrostanu mieszkańców, obejmującą następujące dziedziny życia społecznego:

 • sprawowanie opieki nieformalnej przez bliskich [mantelzorg]
 • centrum działalności wolontariuszy
 • praca z młodzieżą [jongerenwerk]
 • samodzielne funkcjonowanie w środowisku [zelfstandig wonen en meedoen]
 • aktywna działalność na rzecz gminy
 • pomoc dla uchodźców [vluchtelingenwerk]
 • polityka pracy i dochodu [werk en inkomen]
 • centrum wsparcia i pomocy w gminie i dzielnicy [wijk- en dorpsondersteuning

Onis Welzijn

Veilig Thuis [Bezpiecznie w domu] - punkt doradczy i zgłoszeniowy w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci

Jeśli szukają Państwo porady lub potrzebują pomocy dla siebie lub innych w związku z powyższą kwestią, to mogą Państwo powierzyć swoje problemy pracownikowi Veilig Thuis, który po odebraniu telefonu uważnie Państwa wysłucha, odpowie na pytania i w razie potrzeby udzieli porady. Razem z naszym pracownikiem uzgodnią Państwo, jaki rodzaj profesjonalnej pomocy jest najbardziej pożądany. Taka rozmowę można przeprowadzić anonimowo. Dzwonić należy pod numer (0800) 20 00, który jest dostępny przez całą dobę siedem dni w tygodniu.

Biblioteka publiczna Helmond-Peel - oddział w Someren

Nasza biblioteka publiczna posiada w swoich zbiorach literaturę dla dzieci i młodzieży, jak też książki dla dorosłych. Dzieci i młodzież poniżej 18 lat nie płacą składki członkowskiej. Rodzice znajdą tu wiele cennych publikacji na temat wychowania i dorastania dziecka. W bibliotece oprócz książek dostępne są też różne puzzle i czasopisma. W środę po południu biblioteka organizuje głośne czytanie.

Biblioteka publiczna Helmond-Peel - oddział w Someren

Wstęp do biblioteki jest bezpłatny, co oznacza, że można w każdej chwili wejść do środka w celu obejrzenia zbiorów, przeczytania prasy lub skorzystania z wifi. Czytelnicy będący członkami mogą korzystać nieodpłatnie 1 godzinę z komputerów z połączeniem internetowym. Pozostali użytkownicy muszą uiścić w tym celu niewielką opłatę. Ponadto na miejscu istnieje możliwość drukowania oraz skanowania dokumentów. Natomiast warunkiem skorzystania z wypożyczalni jest członkostwo. Biblioteka jest otwarta w dni robocze od poniedziałku do soboty włącznie. Dokładną informację o godzinach otwarcia można otrzymać w bibliotece.

Możliwości rekreacji

Plac zabaw ‘Speeltuin Prinses Irene’

Plac zabaw dla najmłodszych jest dostępny w okresie od pierwszej niedzieli kwietnia do ferii jesiennych włącznie. Godziny otwarcia:

 • Środa godz. 13.00 do 17.00
 • Sobota godz. 13.00 do 17.00
 • Niedziela godz. 13.00 do 17.00

W czasie ferii szkolnych w maju, ferii jesiennych oraz letniej przerwy wakacyjnej plac zabaw ‘Speeltuin Prinses Irene’ jest otwarty codziennie w godzinach od 13.00 do 17.00. W przypadku złej pogody plac zabaw jest zamknięty. Również podczas różnych uroczystości organizowanych w Someren, jak jarmark Someren-Eindkermis, pieszy marsz Kennedymars oraz w dni o charakterze świąt państwowych plac zabaw może być zamknięty.

Speeltuin Prinses Irene

Sport

Możliwości uprawiania sportu i aktywności fizycznej w gminie Someren są bardzo szerokie. Oto ich lista:

 • gimnastyka
 • sport samochodowy
 • lekka atletyka
 • badminton
 • baseball
 • bilard
 • brydż
 • budō
 • gra w darts
 • rozrywki umysłowe
 • gra w golfa
 • piłka ręczna
 • strzelanie z łuku
 • wędkarstwo
 • hokej na trawie
 • gra w kule na trawie
 • judo
 • koszykówka
 • sport motocyklowy
 • chodzenie z kijkami Nordic walking
 • sporty konne/ jeździectwo
 • strzelectwo sportowe
 • tenis stołowy
 • tenis ziemny
 • ćwiczenia fizyczne
 • gimnastyka sportowa
 • sztuka walki/samoobrona
 • piłka nożna
 • siatkówka
 • chodziarstwo
 • sporty rowerowe
 • joga
 • piłka nożna halowa
 • pływanie

Więcej informacji dotyczących klubów i zrzeszeń sportowych oraz możliwości wynajmuc hal sportowych można znaleźć w informatorze gminnym.
Ponadto można skontaktować się bezpośrednio z gminą Someren.

Ustawodawstwo

Najważniejsze przepisy i świadczenia:

 1. Werk en inkomen - Ustawa o pracy i dochodach
 2. Zasiłki socjalne
 3. System opieki zdrowotnej w Holandi
 4. Dotacje czyli wsparcie finansowe

Werk en inkomen - Ustawa o pracy i dochodach

W przypadku wszelkich pytań dotyczących pracy i dochodu można skontaktować się z Senzerem (Werkbedrijf de Peel). Nazwa Senzer oznacza partnerską współpracę pomiędzy gminami Helmond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek i Someren oraz UWV WERKbedrijf, tj. organem administracji publicznej odpowiedzialnym za wypłatę świadczeń pracowniczych, pracodawcami, organizacjami pracodawców i pracowników,
placówkami oświatowymi i reintegracji zawodowej oraz agencjami pracy tymczasowej [uitzendbureaus].
Churchillaan 109, 5705 BK Helmond (adres do odwiedzin)
Postbus 272, 5700 AG Helmond (adres do korespondencji)
0492-58 24 44
Godziny przyjęć: od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.
www.senzer.nl

Zasiłki socjalne

Osoby, które nie są w stanie pokryć kosztów utrzymania, ponieważ nie dysponują dochodem lub ich dochód nie wystarcza na utrzymanie, mogą skorzystać z pomocy socjalnej w ramach ustawy ‘Participatiewet’ [ Prawo Współudziału]. Dana osoba otrzymuje też wsparcie w poszukiwaniu pracy, a przez okres bezrobocia przysługuje jej zasiłek socjalny, którego wysokość odpowiada krajowej płacy minimalnej. Przy ustalaniu podstawy do zasiłku jest brany pod uwagę rzeczywisty stan majątkowy danej osoby. Jeśli znalezienie odpowiedniej pracy zarobkowej okaże się (czasowo) niemożliwe, to osoba
otrzymująca zasiłek socjalny może zostać zobowiązana do podjęcia dodatkowych kursów i szkolenia w celu podniesienia swoich kwalifikacji zawodowych. Jednocześnie oczekuje się, że w ramach rekompensaty taka osoba podejmie nieodpłatną pracę społecznie użyteczną. Wniosek o przyznanie zasiłku socjalnego, w tym zasiłku dla osób po 50-ym roku życia [Ioaw uitkering], można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem strony
internetowej UWV Werkbedrijf
 

UWV WERKbedrijf (organ administracji publicznej odpowiedzialny za wypłatę świadczeń pracowniczych)
Churchillaan 109, 5705 BK Helmond
Godziny urzędowania:

 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 17.00 (wakaty)
 • Od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 - 11.30 (rejestracja poszukujących pracy)
 • Tel. 0492-786 780 (w godzinach 9.00 - 17.00)

System opieki zdrowotnej w Holandii

Holenderski system opieki zdrowotnej opiera się na kilku podstawowych ustawach, w tym na Ustawie o ubezpieczeniu zdrowotnym [Zorgverzekeringswet –Zvw], Ustawie o młodzieży [Jeugdwet] oraz Ustawie o pomocy społecznej [Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo].

Zorgverzekeringswet (Zvw) - Ustawa o ubezpieczeniu zdrowotnym
Każda osoba mieszkająca lub pracująca w Holandii ma obowiązek zarejestrować się u ubezpieczyciela zdrowotnego i zawrzeć ubezpieczenie w zakresie tzw. pakietu podstawowego [basispakket]. Zakres świadczeń zdrowotnych objętych pakietem podstawowym ustalają organy państwowe. W pakiecie tym ujęte są świadczenia, do których mają prawo wszyscy obywatele w równej mierze. Podstawowy pakiet ubezpieczenia obejmuje m.in. koszty wizyt u lekarza rodzinnego, koszty leczenia szpitalnego, opieki psychiatrycznej i koszt lekarstw. Ubezpieczyciele zdrowotni [zorgverzekeraars] mają obowiązek przyjmować wszystkich ubiegających się o objęcie obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Wiek pacjenta czy jego aktualny stan zdrowia nie mogą odgrywać tu żadnej roli. 

Pakiet podstawowy ubezpieczenia zdrowotnego obejmuje takie świadczenia zdrowotne,
jak:

 • opieka medyczna lekarza rodzinnego i lekarzy specjalistów, opieka położnicza
 • domowe usługi pielęgniarskie [wijkverpleging]
 • pobyt i leczenie szpitalne
 • psychiatryczna opieka zdrowotna, włącznie z hospitalizacją w centrum zdrowia psychicznego GGZ przez okres maksymalnie trzech lat
 • leki
 • opieka stomatologiczna dla osób do 18. roku życia
 • usługi terapeutyczne, jak zabiegi fizykoterapeutyczne lub terapia ruchowa, usługi logopedyczne i ergoterapia
 • dietetyka
 • urządzenia i akcesoria medyczne
 • przewóz pacjenta karetką pogotowia
 • zabiegi fizykoterapeutyczne dla przewlekle chorych.

Ryzyko własne [eigen risico] i wkład własny [eigen bijdrage]

Aby uczynić pakiet podstawowy ubezpieczenia zdrowotnego w miarę finansowo samowystarczalnym, postanowiono, że sam pacjent ponosić będzie niektóre koszty świadczeń zdrowotnych w formie obowiązkowego ryzyka własnego [eigen risico]. Jest to kwota, którą każdy ubezpieczony płaci w stosunku rocznym do momentu, w którym suma kosztów leczenia przekroczy kwotę własnego ryzyka. Po jej zapłaceniu wszelkie koszty opieki zdrowotnej pokrywa już ubezpieczenie. Ryzyko własne dotyczy większości świadczeń zdrowotnych objętych podstawowym pakietem ubezpieczeniowym. Zasada
własnego ryzyka nie obowiązuje dzieci w wieku do 18. lat. W przypadku niektórych świadczeń zdrowotnych pacjent musi uiścić tzw. wkład własny [eigen bijdrage], który stanowi część kosztów danego świadczenia, wyrażoną w konkretnej kwocie lub w procentach. Wkład własny obowiązuje na przykład przy zakupie obuwia ortopedycznego, aparatów słuchowych czy skorzystaniu z usługi transportu medycznego. 

Jeugdzorg - opieka nad nieletnimi

Do zadań gminy w ramach Ustawy o młodzieży [Jeugdwet] należy troska o dzieci i młodzież (w wieku do 18 lat, z możliwością przedłużenia do 23 lat) oraz ich rodziny, jak też udzielanie im pomocy w takich kwestiach, jak problemy wychowawcze w okresie dorastania oraz problemy i zaburzenia psychiczne i emocjonalne. Również gminom powierzono wykonywanie ustaleń w zakresie ochrony dzieci i resocjalizacji młodzieży, świadczenie doradztwa w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w rodzinie oraz przyjmowanie zgłoszeń o przemocy w rodzinie i przemocy wobec dzieci. Poprzez skoncentrowanie tych zadań i obowiązków w rękach gmin można mówić o znacznym zwiększeniu możliwości udzielania adekwatnej pomocy nieletnim i ich rodzicom.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)- wsparcie społeczne

Gminy oferują swoim mieszkańcom pomoc i wsparcie w sytuacjach życiowych, w których doświadczają oni trudności i z którymi sami nie potrafią sobie poradzić. Chodzi o to, aby zapewnić tym osobom możliwość czynnego udziału w życiu społecznym poprzez normalne funkcjonowanie i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Punktem wyjścia jest własna odpowiedzialność każdego z nas. Najbliższa rodzina, znajomi, przyjaciele czy
uczynni sąsiedzi często sami oferują niezbędną pomoc. Gmina dąży do wyrównania szans osób niepełnosprawnych lub mających ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, stwarzając im warunki do samodzielnego funkcjonowania przez możliwie jak najdłuższy okres czasu i do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Wmo czyli wsparcie społeczne jest dostępne dla wszystkich, w tym dla osób:

 • z niepełnosprawnością fizyczną
 • z chronicznymi zaburzeniami psychicznymi
 • niepełnosprawnych umysłowo
 • mających problemy psychospołeczne
 • lub problemy materialne
 • wykazujących pewne trudności wychowawcze lub trudności związane z wiekiem dorastania
 • dotkniętych przemocą w rodzinie
 • z wielorakimi problemami w połączeniu z niepełnosprawnością

Pojęcie wsparcia społecznego Wmo jest znacznie szersze i obejmuje też różne udogodnienia dla niepełnosprawnych, jak na przykład wózek inwalidzki, skuter inwalidzki, przystosowanie mieszkania do potrzeb osoby niepełnosprawnej, usługi transportowe oraz sprzęt i wyposażenie pojazdu lub mieszkania umożliwiające osobom niepełnosprawnym normalne funkcjonowanie. Także pomoc w gospodarstwie domowym jest częścią wsparcia społecznego Wmo.

Gmina w ramach programu wsparcia społecznego Wmo troszczy się o wiele więcej: między innymi o zapewnienie opieki społecznej i pomoc osobom starszym, prowadzenie działalności społeczno-kulturalnej, upowszechnianie sportu, działalność wolontariatu oraz działalność mającą na celu zwiększenie partycypacji obywatelskiej w życiu gminy i poprawę jakości życia wszystkich jej mieszkańców. Gmina Someren udziela też dotacji różnym instytucjom i organizacjom działającym aktywnie na tym polu, przez co umożliwia wszystkim mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym.

Możliwe formy wsparcia:

 1. świadczenia w naturze, czyli niepieniężne, gmina troszczy się o wszystko, lub
 2. przyznanie budżetu osobistego [persoonsgebonden budget’ –pgb], które to pieniądze należy spożytkować na zakup potrzebnych świadczeń zdrowotnych czy udogodnień, lub
 3. dofinansowanie do poniesionych kosztów zakupu świadczenia czy udogodnienia.

W ramach wsparcia społecznego Wmo gminy pomagają osobom, które mają trudności z funkcjonowaniem w środowisku społecznym, nie dają sobie samodzielnie rady lub odczuwają potrzebę pobytu w mieszkaniu chronionym lub w placówce opiekuńczej. Przykłady takiego wsparcia to:

 • pomoc w organizowaniu codziennych czynności
 • pomoc w gospodarstwie domowym
 • pomoc nieformalna udzielana przez bliskich [mantelzorger]
 • lub przez woluntariuszy
 • znalezienie miejsca w placówce zapewniającej całodobową opiekę dla osób z długotrwałymi zaburzeniami psychicznymi
 • opieka nad dorosłymi i dziećmi w przypadku przemocy w rodzinie
 • pomoc i wsparcie społeczne dla osób w ciężkiej sytuacji życiowej, np. dla bezdomnych
 • dofinansowanie do kosztów dodatkowych, ponoszonych ze względu na przewlekłą chorobę czy schorzenie

 Dotacje czyli wsparcie finansowe

Gmina może też sporadycznie przyznawać dotacje strukturalne na różnoraką działalność, na przykład na imprezy sportowe, działalność społeczno-kulturalną lub wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. Informacje o warunkach, które należy spełnić, aby otrzymać taką dotację, są dostępne w dziale Beleid [Polityka gminy].

Ważne instytucje i organizacje

Numer alarmowy (jeśli liczy się każda sekunda). Policja, straż pożarna, pogotowie ratunkow: 112
W innych niezagrażających życiu sytuacjach:

 • Meld Misdaad Anoniem [Anonimowe zgłaszanie przestępstw]: (0800) 70 00
 • Policja (taryfa lokalna): (0900) 88 44

Gmina Someren chętnie udzieli niezbędnych informacji i odpowie na wszystkie pytania. Należy uprzednio umówić się na spotkanie w godzinach urzędowania, od poniedziałku do piątku w godzinach 09.00 - 12.00. Również w poniedziałek wieczorem wydział Spraw publicznych [publiekszaken] jest czynny w godzinach od 17.00 do 20.00. Można też skontaktować się z nami telefonicznie od poniedziałku do czwartku w godzinach od 08.30 do 17.00. Godziny urzędowania w piątek: 08.30 do 12.30.