Folder voor ouders van buitenlandse afkomst met kinderen van 0 tot 18 jaar

Zó doen we dat in Someren!

Met deze folder informeren we u over hoe we in Someren met schoolkinderen omgaan, wat er voor uw kind is geregeld en met welke organisaties u en uw kind te maken krijgen. In het kort:

Vóór de geboorte

Wanneer u zwanger bent, dan kunt u contact opnemen met de verloskundige. Zij volgt de ontwikkeling van moeder en kind. Wanneer de baby geboren is, kunt u gebruik maken van kraamzorg, zij komen bij u thuis, zijn er voor de verzorging van moeder en kind. De verloskundige en de kraamzorg werken samen in de eerste week na de bevalling.

0-4 jaar

U kunt met uw kind tot 4 jaar gratis naar het consultatiebureau. Een jeugdarts en verpleegkundige kijken naar de groei, algehele ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Ook kunt u vragen stellen over voeding, verzorging en opvoeding. Uw kind kan vanaf 0 jaar naar de kinderopvang. Vanaf 2 tot 4 jaar kan uw kind naar de peutergroepen van het kinderdagverblijf. Hier leert uw kind omgaan en communiceren met leeftijdsgenootjes. Ook kan uw kind worden geholpen bij een taalachterstand.

4-12 jaar

Voordat uw kind 4 jaar wordt, moet u uw kind aanmelden bij het basisonderwijs. U kunt zelf een basisschool uitzoeken. In Nederland is het gebruikelijk dat uw kind vanaf zijn/haar 4e verjaardag de basisschool ook daadwerkelijk bezoekt. Vanaf 5 jaar geldt er een leerplicht en is bezoek aan school verplicht. Omdat de meeste Nederlanders overdag werken tussen 9.00 en 17.00 uur, gaan veel kinderen naar de voor- en naschoolse opvang. Uw kind kan daar vóór en na schooltijd naartoe tot u het heeft opgehaald. Deze opvang kost geld.

Vanaf 12 jaar

Wanneer uw kind acht leerjaren op het basisonderwijs heeft doorlopen, verlaat uw kind op een leeftijd van rond de 12 jaar het basisonderwijs. Hij/zij stroomt door naar het middelbaar onderwijs. De basisschool heeft de ontwikkelingen van uw kind de afgelopen jaren gevolgd en geeft advies over het onderwijsniveau waarin uw kind het best geplaatst kan worden. Als ouder kunt u uw kind dan aanmelden voor een middelbare school van uw keuze.

Vanaf 16 jaar

Voor uw kind geldt tot de leeftijd van 16 jaar de leerplicht. Uw kind is verplicht naar school te gaan. Vanaf 16 jaar geldt voor uw kind de kwalificatieplicht. Uw kind is verplicht zijn/haar diploma te halen voor havo, vwo of mbo (niveau 2 of hoger).

Kind en onderwijs

Consultatiebureau Someren (0-4 jaar)

U kunt met uw kind tot 4 jaar naar het consultatiebureau. Als u dat wilt, wordt u een aantal keren op het consultatiebureau uitgenodigd. Tijdens deze afspraken wordt gekeken naar de groei, de algehele ontwikkeling en gezondheid van uw kind. Ook ondersteunt het consultatieteam u op het gebied van voeding, verzorging en opvoeding. Het team wordt gevormd door de consultatiebureau-arts, de verpleegkundige, de verpleegkundig specialist en de consultatiebureau-assistent. Op basis van hun bevindingen en uw vragen geven zij voorlichting en advies. Een afspraak op het consultatiebureau duurt ongeveer 45 minuten, inclusief het wegen, meten en omkleden van uw kind. Voor een bezoek aan het consultatiebureau hoeft u niets te betalen. 

Consultatiebureau Someren

Kinderopvang (0-12 jaar)

In Nederland bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van kinderopvang met dagopvang (0-4 jaar) en peuteropvang (2-4 jaar) en buitenschoolse opvang (4-12 jaar). Kinderopvang helpt ouders om arbeid en zorg te combineren. In veel kinderopvanginstellingen en peuterspeelzalen wordt extra aandacht besteed aan kinderen met een achterstand in de Nederlandse taal. Gaan uw kinderen naar de kinderopvang? Dan kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is een tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang: www.toeslagen.nl.

In Someren zijn de volgende kinderopvangplaatsen:

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie (VVE) (2-6 jaar)

Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie is onderwijs voor peuters en kleuters met een taalachterstand. Een voorschool is een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf met VVE. Een vroegschool bestaat uit de groepen 1 en 2 van een basisschool met VVE. Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie is bedoeld om kinderen op een speelse manier hun taalachterstand te laten inhalen, zodat zij op niveau in groep 3 in het basisonderwijs kunnen beginnen. Meestal beoordeelt het consultatiebureau of het wenselijk is dat een kind gebruik gaat maken van VVE. De locaties van kinderopvang in deze folder zijn allemaal VVE-gekwalificeerd. 

Vaccinatie

In Nederland worden kinderen tot en met 12 jaar gevaccineerd tegen twaalf verschillende gevaarlijke infectieziekten, waaronder hepatitis, tetanus en polio. U bent niet verplicht uw kind te laten vaccineren. De vaccinaties worden gratis uitgevoerd op het consultatiebureau of bij de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD): www.ggd.nl

Basisscholen (4-12 jaar)

Kinderen mogen naar de basisschool als ze 4 jaar zijn. De meeste kinderen volgen acht jaar basisonderwijs. Er zijn openbare basisscholen, bijzondere basisscholen, scholen voor speciaal basisonderwijs en scholen voor speciaal onderwijs. Scholen hebben een zorgplicht. Dit houdt in dat de school een passende plek in het onderwijs moet zoeken als een kind extra ondersteuning nodig heeft. 

U moet zelf op tijd een basisschool kiezen voor uw kind. De meeste ouders melden hun kind aan bij een school voordat het 4 jaar wordt. De basisscholen plaatsen een advertentie in de regionale krant wanneer zij open dagen houden en inschrijven mogelijk is.

Speciaal basisonderwijs in Someren: De Brigantijn.

Leerplicht

Vanaf 5 jaar geldt voor alle kinderen een leerplicht en is bezoek aan school verplicht. De leerplichtambtenaar controleert of uw kind de school bezoekt. De aanwezigheid van uw kind wordt op school vastgelegd. Wanneer uw kind zonder geldige reden afwezig is van school, dan wordt de leerplichtambtenaar geïnformeerd. Leerplichtambtenaren in Someren zijn Lin van Vlerken, Lianne Grubben, Désirée Bekx.

telefoon: (0493) 494 888
e-mail: l.vanvlerken@someren.nl, l.grubben@someren.nl, d.bekx@someren.nl

Middelbare scholen (vanaf 12 jaar)

Na de basisschool gaan leerlingen naar het voortgezet onderwijs: praktijkonderwijs, vmbo, havo of vwo. Het voortgezet onderwijs bereidt leerlingen voor op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), het hoger (beroeps)onderwijs (hbo) of wetenschappelijk onderwijs (wo). Het praktijkonderwijs bereidt leerlingen voor op de arbeidsmarkt.

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school. Zo kunnen zij zich voorbereiden op de maatschappij en de arbeidsmarkt. Jongeren die na hun 16e nog geen startkwalificatie hebben, moeten tot hun 18e onderwijs volgen. Een startkwalificatie is een diploma van mbo (niveau 2 of hoger), havo of vwo. In Someren zijn niet alle scholen voor voortgezet onderwijs aanwezig, er is alleen het Varendonck College. Voor andere vormen van voortgezet onderwijs moet u naar andere gemeenten.

Varendonck College Someren en Asten

Afwezig?

Soms zijn er redenen waarom jongeren (tijdelijk) niet naar school hoeven. Als een leerling zonder geldige reden afwezig is, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar is de leerling strafbaar. Als een leerling te vaak afwezig is, waarschuwt de school het verzuimloket van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Deze onderzoekt de zaak en kan uiteindelijk een proces-verbaal opmaken.

Advies en hulp bij opvoeding

Iedereen heeft wel eens vragen over opvoeden of opgroeien. Soms kunt u hiermee terecht in uw eigen omgeving. En soms wilt u uw vraag graag stellen aan een deskundige. 

Team Zorg en Ondersteuning Someren

Het Team Zorg en Ondersteuning Someren (ZO Someren) geeft u in een gesprek gerichte tips waarmee u zelf verder kunt. Soms zijn er meer gesprekken nodig waarin u stap voor stap wordt begeleid. Als het nodig is, maken de gezins- en jongerencoaches samen met u een plan. Daarbij kijken ze ook naar wat u zelf kunt, eventueel met hulp van familie, buren of vrienden. Zo wordt u geholpen om zelf de situatie weer in de hand te krijgen met mensen uit uw vertrouwde omgeving. Als dit niet genoeg is, kunnen de gezins- en jongerencoaches de juiste hulp inschakelen. De gezins- en jongerencoaches zijn aanwezig op plekken waar ouders en jeugdigen al regelmatig komen, zoals:

 • consultatiebureau
 • peuterspeelzalen
 • kinderdagverblijven
 • scholen

Ook jongeren zelf kunnen er terecht voor vragen. Of het nu gaat over kinderen, scheiden, zakgeld, pesten, stotteren, alcohol- en drugsgebruik of spijbelen.

Team Zorg en Ondersteuning Someren

Dorpsondersteuners

Heeft u vragen over zorg, wonen, eenzaamheid, mantelzorg, financiën? Dan kunt u terecht bij de Dorpsondersteuners. Deze zijn in Someren-Dorp, Someren-Eind, Someren-Heide en Lierop.

Dorpsondersteuners

MEE Zuidoost Brabant

U kunt gebruik maken van onafhankelijk cliëntondersteuning wanneer u vragen heeft over zorg en ondersteuning in verband met een beperking of chronische ziekte van uzelf of uw kind. De cliëntondersteuner van MEE:

 • biedt onafhankelijke informatie en advies over wetgeving en procedures en wijst u de weg als u zorg of hulp nodig heeft;
 • ondersteunt bij het verwoorden van uw vraag en het opstellen van aanvragen voor zorg en ondersteuning;
 • staat u bij tijdens het onderzoek van de gemeente. Bewaakt samen met u of alle vragen beantwoord zijn en legt het besluit van de gemeente uit.

MEE Zuidoost Brabant

Gezondheid

Verloskundigen en kraamzorg

Wanneer u in verwachting bent, wordt de zwangerschap begeleid door de verloskundige. Wanneer er een medische indicatie is, verwijst zij u naar de gynaecoloog in het ziekenhuis. De verloskundige controleert de ontwikkeling van het ongeboren kind en de (aanstaande) moeder. Ook bespreekt de verloskundige met u de wensen ten aanzien van de bevalling en de zorg daarna. Wanneer u thuis bevalt, dan begeleidt de verloskundige de bevalling en wordt bijgestaan door de kraamverzorgende. De kraamverzorgende kan in de eerste week na de bevalling de verzorging van moeder en kind op zich nemen.
Verloskundige zorg en kraamzorg worden in Nederland gefinancierd door de zorgverzekeraar. Voor de kraamzorg wordt wel een eigen bijdrage van circa € 4,30 per uur gevraagd.

Huisarts

Heeft u zorgen over uw gezondheid, dan kunt u terecht bij de huisarts. U kunt uzelf en uw gezin in Nederland gratis aanmelden bij een huisarts via de website van de huisartsenpraktijk. Als u zich bij een huisarts inschrijft, weet u zeker dat er een arts voor u is. Overdag kunt u bij de huisarts terecht, na afspraak. In de avond, de nacht en het weekend kunt u gebruikmaken van een huisartsenpost. Als uw huisartsenpraktijk gesloten is, belt u met de huisartsenpost van het ziekenhuis om daar een afspraak te maken. De huisarts houdt ook uw medisch dossier bij. U heeft een verwijzing van de huisarts nodig voor specialistische zorg, als u wilt dat deze wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. De zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die u krijgt van de huisarts. Een bezoek aan de huisarts telt niet mee voor uw eigen risico.

Ziekenhuizen

Als u met uw klachten een specialist wilt bezoeken in het ziekenhuis, dan moet u eerst uw huisarts bezoeken. Wanneer uw huisarts niet zelf uw klachten kan verhelpen, verwijst hij/zij u door naar het ziekenhuis. Voor het bezoek aan het ziekenhuis geldt het eigen risico. Ook voor spoedzaken kunt u bij het ziekenhuis terecht. Het ziekenhuis heeft ook een huisartsenpost op momenten dat uw eigen huisartsenpraktijk gesloten is. 

Tandarts

Als u klachten heeft aan uw tanden of uw tanden gezond wilt houden, bezoekt u de tandarts. De meeste tandartskosten voor kinderen tot de leeftijd van 18 jaar worden in principe vanuit de basisverzekering vergoed. Voor deze kosten geldt geen eigen risico. U kunt uw kinderen dus gratis aanmelden bij een tandartsenpraktijk in de buurt.

Logopedist

Als u moeite heeft met praten of slikken, dan kunt u naar de logopedist. Deze helpt u of uw kind als er problemen zijn met spraak, taal, adem, stem, mondgedrag, gehoor en slikken. Logopedie wordt ook geboden in het onderwijs. Informatie over locaties en aanmelden vindt u op de website.

Logopedie & Dyslexie Groepspraktijk Eilers

GGD-arts

Als uw kind tussen de 4 en 19 jaar is, dan komt de GGD-arts op school naar de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van uw kind kijken. U krijgt een oproep voor een afspraak met de GGD-arts, of u kunt zelf vragen om een afspraak.

GGD Brabant-Zuidoost

Jeugd-GGZ

Als uw kind last heeft van gedragsproblemen, dan kunt u hulp krijgen van psychiaters, gz-psychologen en -verpleegkundigen. Zij zijn specialisten in de psychische ontwikkeling van kinderen, soms in samenhang met opvoedings- en gedragsproblemen. De hulpverleners werken samen met andere jeugdhulporganisaties en met het onderwijs. De huisarts, het CJG of jeugdarts kan uw kind verwijzen naar hulp van een GGZ-instelling.

Fysiotherapeut

Als u of uw kind klachten heeft aan uw spieren of gewrichten, dan kunt u rechtstreeks bij de fysiotherapeut terecht. De huisarts kan u ook doorverwijzen naar een fysiotherapeut. Adressen zijn te vinden in de gemeentegids.

Crisisdienst

Iemand die in crisis verkeert, is vaak hevig gespannen, verward of geëmotioneerd en heeft hulp nodig om weer grip op zijn situatie te krijgen. De oorzaak kan van buitenaf komen of uit de persoon zelf, bijvoorbeeld:

 • relatieproblemen die escaleren
 • een zwaar verkeersongeluk
 • een zelfmoordpoging
 • onhoudbare spanning tussen ouders en kinderen

De Crisisdienst kan door uzelf worden gebeld, maar ook door familieleden of verwijzers zoals politie, huisarts of GGZ. De maatschappelijk werkers achter deze dienst zijn speciaal opgeleid om deskundige hulp te bieden in noodsituaties. Vaak kunnen zij telefonisch helpen. Soms gaan zij naar de persoon toe om een passende oplossing te zoeken voor het moment. Mocht er verdere hulp nodig zijn, dan zorgen zij voor een passende doorverwijzing.

 • Crisisdienst voor noodsituaties buiten kantooruren: (040) 253 03 50
 • SpoedvoorJeugd: meldpunt voor crisis bij kinderen en jongeren tot 23 jaar: (088) 066 69 99

Taal

Onis Welzijn

Als het gaat om taal, inburgering, wegwijs raken en nieuwkomers, dan bent u bij Onis aan het juiste adres. Onis werkt in Asten en Someren aan het welzijn van mensen. Onis organiseert, stimuleert en begeleidt activiteiten en voorzieningen voor het bevorderen van welzijn in het algemeen en voor kwetsbare groepen in het bijzonder.

Taalpunt Asten en Someren

Het Taalpunt is een plek waar iedereen terecht kan die aan de slag wil met de Nederlandse taal. Met iedereen bedoelen we mensen met een taalvraag, maar ook professionals en vrijwilligers. Het Taalpunt is ook dé plek als u digitale vaardigheden zoals internetten, e-mailen, downloaden, wilt leren. U kunt bij het Taalpunt terecht voor informatie, advies, verwijzing, begeleiding en opleiding. Het Taalpunt vindt u in Bibliotheek Asten en in Bibliotheek Someren.

Folder bibliotheek no dutch required

Taalgroep voor vluchtelingen

Als u nog (bijna) geen Nederlands spreekt en u dit wilt leren in een groep, is de taalgroep speciaal voor vluchtelingen een taalgroep opgezet. Deze Taalgroep start zodra er genoeg deelnemers zijn. Veel mensen volgen de inburgeringslessen bij het ROC, maar hebben behoefte aan extra oefening. Vrijwilligers van Onis helpen hen daarbij door eens per week intensief te oefenen. De groep trekt er op uit, het dorp in, om in de praktijk de Nederlandse taal te leren.

Huiskamer voor jonge nieuwkomers

Als u als jonge nieuwkomer in Asten en Someren uw netwerk wilt vergroten, anderen wilt leren kennen en ‘gezellig’ samen wilt zijn of een activiteit wilt ondernemen, dan kunt u terecht bij een Huiskamerproject van Jongerenwerkster Roos in jongerencentrum 1Hoog in Asten. De Huiskamer is elke woensdag van 17.00 tot 19.00 uur open.

Taalmaatjes en Wegwijsmaatjes

Als u als nieuwkomer ondersteuning van een vrijwilliger wilt in het spreken en beheersen van de Nederlandse taal, dan kunt u terecht bij het project Taalmaatjes.

Procedure van inburgeren voor nieuwkomers

Als u de procedure van inburgeren voor nieuwkomers wilt doorlopen, dan kunt u terecht bij het ROC. Met vragen kunt u ook naar Onis Welzijn.

Advies en hulp administratie

Onis Welzijn

Ook als het gaat om mantelzorg en vrijwilligerswerk, bent u bij Onis aan het juiste adres.Zij doet veel als het gaat om het welzijn van mensen in Asten en Someren. Onis welzijn houdt zich onder andere bezig met:

 • Mantelzorg
 • Vrijwilligerscentrale
 • Jongerenwerk
 • Zelfstandig wonen en meedoen
 • Samen actief in je dorp
 • Vluchtelingenwerk
 • Werk en inkomen
 • Wijk- en dorpsondersteuning

Onis Welzijn

Veilig Thuis: advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Wilt u advies of hulp voor een ander en/of voor uzelf? U kunt uw vragen stellen of uw hart luchten bij Veilig Thuis. U krijgt een hulpverlener aan de lijn, die aandachtig naar uw verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor u op een rij, beantwoordt uw vragen en geeft u advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met u welke professionele hulp er nodig is. Als u wilt, kunt u anoniem blijven. Bel (0800) 20 00. De lijn is zeven dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar.

Cultuur

Bibliotheek Helmond-Peel locatie Someren

De bibliotheek heeft een mooie collectie van boeken voor kinderen en volwassenen te leen. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis lid. Voor ouders is er volop informatie over opvoeden en opgroeien. Naast boeken beschikt de bibliotheek over puzzels en tijdschriften. Op woensdagmiddag kun je komen luisteren naar het voorlezen. 

Bibliotheek Helmond-Peel locatie Someren
Molenstraat 12, 5711 EV Someren
(0493) 492 828
someren@bibliotheekhelmondpeel.nl
www.bibliotheekhelmondpeel.nl

De toegang tot de bibliotheek is gratis, u kunt altijd binnenlopen om rond te kijken, de wifi te gebruiken of om te gaan zitten lezen. Bibliotheekleden kunnen per dag 1 uur gratis gebruikmaken van de internetcomputers. Niet-leden betalen hiervoor een kleine vergoeding. In de Bibliotheek kunt u printen en documenten scannen. Wilt u iets lenen, dan moet u lid worden. De bibliotheek is open van maandag t/m zaterdag, voor de exacte tijden kunt u bij de bibliotheek informeren.

Muziekverenigingen

Someren kent meerdere muziekverenigingen. Informatie hierover vindt u in de gemeentegids.

Recreatie

Speeltuin Prinses Irene

De speeltuin is geopend vanaf de eerste zondag van april tot en met de herfstvakantie.

 • Woensdag 13.00 uur tot 17.00 uur
 • Zaterdag 13.00 uur tot 17.00 uur
 • Zondag 13.00 uur tot 17.00 uur

Tijdens de mei-, herfst- en zomervakantie is Speeltuin en Dierenpark Prinses Irene alle dagen geopend van 13.00 uur tot 17.00 uur. Bij slecht weer is de speeltuin gesloten. Ook tijdens evenementen als Someren-Eindkermis, de Kennedymars en eventuele landelijke feestdagen is de speeltuin mogelijk gesloten.

Speeltuin Prinses Irene

Sport

Het sportaanbod is groot binnen de gemeente Someren:

 • Gymnastiek
 • Autosport
 • Atletiek
 • Badminton
 • Basketbal
 • Biljarten
 • Bridge
 • Budosport
 • Darten
 • Denksport
 • Golfen
 • Handbal
 • Handboogschieten
 • Hengelsport
 • Hockey
 • Jeu-de-Boules
 • Judo
 • Korfbal
 • Motorsport
 • Nordic walking
 • Paardensport/ruitersport
 • Schieten
 • Tafeltennis
 • Tennis
 • Trimmen
 • Turnen
 • Vechtsport/verdedigingssport
 • Voetbal
 • Volleybal
 • Wandelsport
 • Wielersport
 • Yoga
 • Zaalvoetbal
 • Zwemmen

Meer informatie over de sportverenigingen en de te huren sporthallen kunt u vinden in de gemeentegids. U kunt ook contact opnemen met de gemeente Someren.

Wet- en regelgeving

Belangrijke regelingen en gemeentelijke bijdragen.

 1. Werk en inkomen
 2. Bijstandsuitkeringen
 3. De Nederlandse zorg
 4. Subsidie

1. Werk en inkomen

Voor vragen over werk en inkomen kunt u terecht bij Senzer (Werkbedrijf de Peel). Senzer is een samenwerkingsverband tussen de gemeenten Helmond, Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren en het UWV WERKbedrijf, diverse werkgevers- en werknemersorganisaties, onderwijsinstellingen en re-integratie- en uitzendbureaus.

2. Bijstandsuitkeringen

Wanneer u niet zelf in uw levensonderhoud kunt voorzien omdat u geen of onvoldoende inkomsten uit werk heeft, kunt u beroep doen op de Participatiewet. U wordt dan geholpen bij het zoeken naar werk. Zolang dat werk niet gevonden is, krijgt u een uitkering waarmee uw inkomen op het landelijk vastgesteld minimumniveau komt. Er wordt wel rekening gehouden met uw vermogen. Als het zoeken naar algemeen geaccepteerd werk (nog) niet lukt, dan kan van u worden verlangd dat u een scholing volgt of werkervaring opdoet. Ook kan van u een tegenprestatie worden verwacht door
het verrichten van maatschappelijk nuttige activiteiten. Het aanvragen van een bijstandsuitkering of Ioaw uitkering is mogelijk via de website van Senzer. Inloggen met DigiD is verplicht.

3. De Nederlandse zorg

Het zorgstelsel in Nederland wordt geregeld in meerdere wetten. Onder andere de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Zorgverzekeringswet (Zvw)

Iedereen die in Nederland woont of werkt moet een basisverzekering voor zorg (basispakket) afsluiten. De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Dat is medisch noodzakelijke zorg waar iedereen recht op heeft. Het basispakket dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, psychiater of apotheek. Zorgverzekeraars moeten iedereen als verzekerde accepteren voor het basispakket. Leeftijd of gezondheid mogen hierbij geen rol spelen. Het basispakket bevat de volgende vormen van zorg:

 • geneeskundige zorg door huisartsen, medisch specialisten en verloskundigen
 • wijkverpleging
 • verblijf in het ziekenhuis
 • geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, inclusief intramurale GGZ tot maximaal drie jaar
 • geneesmiddelen
 • tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 • zorg van therapeuten, zoals fysio- en oefentherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten
 • diëtetiek
 • medische hulpmiddelen 
 • ambulancevervoer 
 • fysiotherapie voor chronisch zieken

Eigen risico en eigen bijdrage

Om het basispakket betaalbaar te houden betaalt u sommige kosten voor zorg zelf. Het verplichte eigen risico is het bedrag dat u per jaar moet betalen als u zorgkosten maakt. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. Het eigen risico geldt voor de meeste zorg in het basispakket. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Voor sommige zorg wordt een eigen bijdrage gevraagd. Dit kan een vast bedrag zijn of een percentage van de kosten. De eigen bijdrage geldt bijvoorbeeld voor orthopedische schoenen, hoortoestellen en ziekenvervoer.

Jeugdzorg

Gemeenten ondersteunen vanuit de Jeugdwet kinderen, jongeren (tot 18 jaar, met een mogelijke verlenging tot 23 jaar) en hun families bij opgroei-, opvoedings- en psychische problemen en stoornissen. Ook zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering, en de advisering en verwerking van meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Door de verantwoordelijkheid voor al deze taken bij de gemeente onder te brengen, is het meer dan voorheen mogelijk om aan jeugdigen en ouders geheel hulp te verlenen.

Maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De gemeenten bieden u hulp als u hindernissen in het dagelijkse leven ervaart die u zelf niet kunt verhelpen. Zo kan iedereen meedoen in de maatschappij en zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en leven. Er wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid van mensen. Familieleden, vrienden of goede buren werpen zich vaak op om hulp te bieden. Mensen met een beperking worden door de gemeente gecompenseerd voor deze beperking, zodat zij ook zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan de samenleving. Wmo is er voor iedereen waaronder personen:

 • met een lichamelijke beperking
 • met chronisch psychische problemen
 • met een verstandelijke beperking
 • met psychosociale problemen
 • met materiële problemen
 • met lichte opvoed- en opgroeimoeilijkheden
 • betrokken bij huiselijk geweld
 • met meervoudige problemen en beperkingen

Verschillende voorzieningen vallen onder de Wmo. U moet hierbij denken aan een rolstoel, scootermobiel, woningaanpassingen, vervoersvoorzieningen en aangepaste hulpmiddelen voor vervoer of wonen. Ook de hulp bij het huishouden valt onder de Wmo. De gemeente regelt vanuit de Wmo nog meer, zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk, ouderenwerk, sociaal-cultureel werk, vrijwilligerswerk, sport, bewonersparticipatie en de leefbaarheid van ons dorp. De gemeente subsidieert allerlei instellingen die op dit terrein actief zijn. Ook daarmee vergroot de gemeente Someren de mogelijkheden van
mensen om mee te doen in de maatschappij.

Vormen van ondersteuning

 1. u krijgt een voorziening ‘in natura’, de gemeente regelt dan alles, of
 2. u krijgt een ‘persoonsgebonden budget’ (pgb), dat is het geld waarmee u de voorziening die u nodig heeft zelf kunt verschaffen, of
 3. u krijgt een financiële tegemoetkoming in de kosten van de voorziening.

Gemeenten ondersteunen vanuit de Wmo mensen die moeilijk kunnen meedoen in de samenleving, niet zelfredzaam zijn of behoefte hebben aan een beschermde woonomgeving of opvang. Het gaat dan bijvoorbeeld om:

 • begeleiding en dagbesteding
 • hulp in het huishouden
 • ondersteuning van de mantelzorger
 • vrijwilligers
 • een plaats in een beschermde woonomgeving voor mensen met een langdurige psychische stoornis
 • opvang van mannen, vrouwen en kinderen bij huiselijk geweld
 • maatschappelijke opvang, bijvoorbeeld voor mensen die dakloos zijn
 • een financiële tegemoetkoming voor mensen met aannemelijke meerkosten vanwege hun chronische ziekte of aandoening.

4. Subsidie

De gemeente kan incidentele en structurele subsidies verstrekken voor verschillende activiteiten op het gebied van sport, sociaal-cultureel werk en amateuristische kunstbeoefening. Informatie over de voorwaarden waaraan de activiteiten moeten voldoen is verkrijgbaar bij de afdeling Beleid. 

Belangrijke instanties en organisaties

Alarmnummer (als elke seconde telt) politie, brandweer, ambulance: 112

In niet levensbedreigende situaties:

 • Meld Misdaad Anoniem: (0800) 70 00
 • Politie (lokaal tarief) Wilhelminaplein 1, Someren: (0900) 88 44

Gemeente Someren

Ook de gemeente Someren wil u graag verder helpen wanneer u vragen heeft. Neem dan contact met ons op.