Wet Bibob

 • De gemeente krijgt steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit
 • Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij
 • Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld
 • Criminelen maken gebruik van legale structuren - zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten - om criminele activiteiten uit te voeren
 • Dit heeft tot gevolg dat de integriteit van de overheid wordt aangetast

Informatie

Wat houdt de Wet Bibob in?

 • Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kan de overheid zich beschermen tegen het risico van aantasting van de integriteit
 • Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente Someren de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken
 • Om de mate van gevaar te bepalen, voert de gemeente Someren een eigen onderzoek uit. Ook kan er een advies aangevraagd worden bij het Landelijk Bureau Bibob. Zo wordt voorkomen dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en wordt de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers beschermd

Wat betekent dit voor u?

 • Wanneer de gemeente een Bibob-toets uitvoert op uw aanvraag, dan wordt u gevraagd om een Bibob-vragenformulier in te vullen
 • Het vragenformulier en eventuele bijlagen levert u in een gesloten envelop aan bij de gemeente Someren, onder vermelding van ‘Bibob’
 • Op deze gegevens rust een strikte geheimhoudingsplicht

Vastgesteld beleid en vragenformulieren

 • De gemeente Someren heeft (samen met de andere gemeenten in de regio Peelland) Bibob-beleid vastgesteld op vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche, omgevingsvergunningen bouw en omgevingsvergunningen milieu
 • In de beleidsregels staat aangegeven wanneer de wet wordt toegepast en in welke gevallen het bestuursorgaan een Bibob-advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob

Vergunningen in horeca- en prostitutiebranche

 • De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op alle aanvragen voor een:
  • Drank- en Horecavergunning
  • Exploitatievergunningen voor horecabedrijf
  • Vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf
 • Dient u een aanvraag in voor een van de bovenstaande vergunningen? Dan moet u altijd een Bibob-vragenformulier invullen, zie item hierboven bij vastgesteld beleid en vragenformulieren

Omgevingsvergunning bouwen

 • De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op de omgevingsvergunning voor bouwactiviteit
 • Dient u een aanvraag in voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit? Dan moet u een Bibob-vragenformulier invullen in de volgende gevallen:
  • Er is sprake van een financiële investering van redelijke omvang (meer dan € 500.000,-)
  • Er is sprake van een in de beleidsregel genoemde risicocategorie
 • Daarnaast kan de gemeente u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen indien: 
  • Eigen informatie of informatie van partners als het Openbaar Ministerie of het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) daartoe aanleiding geeft
  • De bouwactiviteit met bouwkosten van meer dan € 50.000,- illegaal is gestart

Omgevingsvergunning milieu

 • De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op alle aanvragen voor een:
  • Omgevingsvergunning milieu, voor zover er sprake is van een inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
  • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets
 • Dient u een aanvraag in voor een van de bovenstaande vergunningen? Dan moet u altijd een Bibob-vragenformulier invullen

Meer informatie