Wet Bibob

De gemeente krijgt steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Dit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. 

Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van legale structuren - zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten - om criminele activiteiten uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de integriteit van de overheid wordt aangetast.

Wat houdt de Wet Bibob in?

Met de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) kan de overheid zich beschermen tegen het risico van aantasting van de integriteit. Als er ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente Someren de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Om de mate van gevaar te bepalen, voert de gemeente Someren een eigen onderzoek uit. Ook kunnen we advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Zo voorkomen we dat de gemeente criminele activiteiten faciliteert en beschermen we de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Wat betekent dit voor u?

Wanneer de gemeente een Bibob-toets uitvoert op uw aanvraag of wanneer u een vastgoedtransactie sluit met de gemeente, dan vragen we u om een Bibob-vragenformulier in te vullen. U kunt deze vraag ook krijgen als u deelneemt aan een inkoop- of aanbestedingsprocedure voor een overheidsopdracht van de gemeente.

Het vragenformulier en eventuele bijlagen levert u in een gesloten envelop aan bij de gemeente Someren, onder vermelding van ‘Bibob’. Op deze gegevens rust een strikte geheimhoudingsplicht

Vastgesteld beleid en vragenformulieren

De gemeente Someren heeft (samen met de andere gemeenten in de regio Peelland) Bibob-beleid vastgesteld op het gebied van vergunningen in de horeca- en prostitutiebranche, omgevingsvergunningen bouw en omgevingsvergunningen milieu, op het gebied van vastgoedtransacties en in het kader van aanbesteding- en inkoopprocedures voor overheidsopdrachten.

In de beleidsregels staat aangegeven wanneer de wet wordt toegepast en in welke gevallen het bestuursorgaan een Bibob-advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob.
Beleidsregel Wet Bibob voor horeca- en prostitutiebranche gemeente Someren 2019 (pdf, 200 kB) 

Vergunningen in horeca- en prostitutiebranche

De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op alle aanvragen voor een:

 • Alcoholwetvergunning
 • Exploitatievergunningen voor horecabedrijf
 • Vergunning voor een seksinrichting of escortbedrijf

Dient u een aanvraag in voor een van de bovenstaande vergunningen? Dan moet u altijd een Bibob-vragenformulier invullen.

Omgevingsvergunning bouwen

De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op de omgevingsvergunning voor bouwactiviteit. Dient u een aanvraag in voor een omgevingsvergunning bouwactiviteit? Dan moet u een Bibob-vragenformulier invullen in de volgende gevallen:

 • Er is sprake van een financiële investering van redelijke omvang (meer dan € 500.000,-).
 • Er is sprake van een in de beleidsregel genoemde risicocategorie.

Daarnaast kan de gemeente u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen als: 

 • Eigen informatie of informatie van partners als het Openbaar Ministerie of het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) daartoe aanleiding geeft.
 • De bouwactiviteit met bouwkosten van meer dan € 50.000,- illegaal is gestart.

Omgevingsvergunning milieu

De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op alle aanvragen voor een:

 • Omgevingsvergunning milieu, voor zover er sprake is van een inrichting als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
 • Omgevingsvergunning beperkte milieutoets.

Dient u een aanvraag in voor een van de bovenstaande vergunningen? Dan moet u altijd een Bibob-vragenformulier invullen.

  Vastgoedtransacties met de gemeente

  De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op vastgoedtransacties met derden.

  Gaat u een vastgoedtransactie (o.a. koop, huur, pacht) aan met de gemeente? Dan moet u in ieder geval een Bibob-vragenformulier invullen in de volgende gevallen:

  • Met de vastgoedtransactie is een bedrag gemoeid van € 500.000.
  • Met de vastgoedtransactie is een bedrag gemoeid van minimaal €.50.000 én er is sprake van een in de beleidsregel genoemde risicocategorie.
  • Er is sprake van uitgifte van pachtgronden voor agrarisch gebruik.

  Daarnaast kan de gemeente u vragen om een Bibob-vragenformulier in te vullen als:

  • Eigen informatie of informatie van partners als het Openbaar Ministerie of het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) daartoe aanleiding geeft.
  • Daartoe aanleiding bestaat omdat in de afgelopen twee jaar het Landelijk Bureau Bibob een advies heeft uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling heeft genomen.

  Overheidsopdrachten

  De gemeente Someren past de Wet Bibob toe op aanbesteding- en inkoopprocedures voor overheidsopdrachten. 

  Neemt u deel aan een aanbesteding- of inkoopprocedure voor een overheidsopdracht met de gemeente? Dan moet u er rekening mee houden dat – als u de gegadigde bent van een overheidsopdracht – we van u kunnen verlangen dat u een Bibob-vragenformulier invult. De gemeente kan dit van u vragen als:

  • Dit bij aanvang van de aanbestedingsprocedure in de aanbestedingsstukken kenbaar is gemaakt.
  • Feiten en omstandigheden bij de gemeente bekend zijn of informatie verkregen is van een of meer partners binnen het samenwerkingsverband RIEC of van het Openbaar Ministerie als bedoeld in artikel 26 van de wet daartoe aanleiding geven; of
  • Daartoe aanleiding bestaat omdat in de afgelopen twee jaar het Landelijk Bureau Bibob een advies heeft uitgebracht of een adviesaanvraag in behandeling heeft genomen; of 
  • Aan u of uw bedrijf in de afgelopen vijf jaar surseance van betaling is verleend of gedurende genoemde periode faillissement is uitgesproken