Centrumvisie Someren

Waarom een centrumvisie?

Het centrum van Someren als sfeervol, levendig en vitaal dorpshart. Dát is het doel van de centrumvisie. Daarom zijn we in 2018 een nauwe samenwerking gestart met de Ondernemers Vereniging Someren (OVS) en andere partijen. Het resultaat hiervan was al direct zichtbaar. Zo plaatsten we sfeerverlichting en waren er extra activiteiten rond de kerstdagen, zoals de schaatsbaan. Uiteindelijk willen we een centrum waar het goed toeven is voor onze inwoners, ondernemers en recreanten.

Postelstraat centrum Someren

Hoe hebben we dit aangepakt?

Samen met de OVS schakelden we in 2019 twee centrumregisseurs in van de ervaren en deskundige bureaus Seinpost en Kragten. In nauwe samenwerking met een kopgroep van actieve ondernemers uit het dorp, onderzochten zij welke ingrepen in het centrum nodig zijn. Om dagelijkse boodschappen te doen, maar zeker ook om elkaar te ontmoeten. Horeca en een gezellig dorpsplein zijn daarbij belangrijk.

De resultaten van dit onderzoek leidden tot een centrumvisie, die ze gevisualiseerd in stedenbouwkundige schetsen aan diverse partijen voorlegden. In interactieve dorpsconferenties bekeken we samen de verschillende schetsen voor het centrum en kon iedereen zijn mening laten horen.

De centrumvisie betekent een actieve verkleining van het kernwinkelgebied, dat bestaat uit het noordelijk deel van de Postelstraat met het nieuwe Wilhelminaplein.

 • Het winkelcluster Albert Heijn en Action ligt apart en versterken we met een winkelfront naar de parkeerplaats en nieuwbouw bovenwoningen.
 • De Postelstraat ten zuiden van de Verdonckstraat wordt een dorpse woonstraat met een mogelijk horecapunt aan het te vergroenen Postelplein.
 • Het noordelijke deel van de Postelstraat wordt winkelgebied met een nieuwe, gezellige winkelloper (autoluw).
 • Het Wilhelminaplein herinrichten we tot een kleiner, sfeervol evenementenplein als ‘de huiskamer van Someren’.
 • Nieuwbouw aan de noordzijde geeft ruimte aan andersoortige horeca met woonfuncties gericht op het Wilhelminaplein.
 • De verbinding Laan ten Roode/Kanaalstraat/Speelheuvelstraat verleggen we achter het gemeentehuis en plein om, waardoor een autovrij plein ontstaat. Daaraan gekoppeld worden nieuwe parkeerterreinen ontwikkeld.
 • Het Wilhelminaplein kleden we aan met groenbakken, waterpartijen, bomen en sfeervolle verlichting. Activiteiten als de markt, kermis, Kennedymars, ‘Winterdroom’ en andere vinden hier hun vaste stek.
 • De locatie Sonnemans blijft zoals die is.

Overzichtsschets centrumvisie 

Doelen van de centrumvisie

 • minder winkels en vloeroppervlak
 • meer sfeer en kwaliteit door vergroenen en verbinden
 • genoeg parkeergelegenheid en goede bereikbaarheid
 • versterken van de pleinfunctie van het Wilhelminaplein

Tijdens de dorpsconferenties legden de regisseurs de centrumvisie weer voor aan de ondernemers en inwoners van Someren en ons als gemeente om deze aan te scherpen. Deze bijeenkomsten zijn goed bezocht en de input was heel waardevol. De centrumregisseurs hebben alle opmerkingen uit de dorpsconferenties in de centrumvisie verwerkt.

Schets van het Wilhelminaplein en de Postelstraat

De centrumregisseurs hebben het najaar van 2020 en het voorjaar van 2021 gebruikt om de centrumvisie af te maken. Op 27 mei 2021 is de laatste versie aan de gemeenteraad voorgelegd en unaniem aangenomen. Op woensdag 30 juni 2021 is tijdens de vierde dorpsconferentie deze laatste versie gepresenteerd, zoals die door de samenwerking van de gemeenschap van Someren de afgelopen jaren nu gereed is gekomen. Ook hierop zijn weer waardevolle reacties gekomen die in de uitwerking verder worden meegenomen. 

Wat gebeurt er met de centrumvisie?

Nu de visie is vastgesteld, gaan we werken aan een stapsgewijze realisatie. Hiervoor zullen alle stakeholders, eigenaren en aangesloten partijen moeten aansluiten en bereidheid tonen. Hiervoor hebben we een stappenplan, met een rolverdeling tussen betrokken partijen en een begroting. Ondertussen blijft de visie in beweging. We blijven hierbij goed luisteren naar Somerenaren, zowel ondernemers als inwoners.

Stand van zaken

Na het vaststellen van de centrumvisie in mei 2021, bevindt het project zich in de volgende fase van het stedenbouwkundig plan. Bekijk hiervoor de pagina Centrumplan.

30 juni 2021 – Informatieavond De Ruchte

Hoe ziet ons centrum er in de toekomst uit? In de centrumvisie is hieraan richting gegeven. Maar de uitvoering staat nog niet vast. De komende jaren krijgt dit meer vorm; hier willen we zoveel mogelijk mensen bij betrekken. Het centrum van Someren is tenslotte van ons allemaal.

Eindelijk mochten we elkaar weer fysiek ontmoeten in De Ruchte om bij te praten over de centrumvisie en de BIZ. De opkomst was goed en de sfeer positief.
Wethouder Louis Swinkels verwelkomde iedereen en lichtte het proces van de visie toe. De centrumregisseurs praatten de aanwezigen bij over de centrumvisie en de BIZ. Ook Mark Greijmans van de BIZ-groep kwam aan het woord. Hij riep de ondernemers op om positief te stemmen over de BIZ.
We kijken terug op een mooie avond.

3 juni 2021 – Centrumvisie vastgesteld door gemeenteraad

Op 27 mei 2021 heeft de gemeenteraad het voorstel voor de centrumvisie unaniem aangenomen. De visie is het resultaat van een jarenlange samenwerking tussen gemeente, centrumregisseurs, ondernemers en inwoners. We kijken hierin vanuit verschillende denkrichtingen naar de toekomst van het centrum van Someren. Nu de visie is vastgesteld, kunnen betrokkenen aan de slag met de uitvoering. Hierbij staat nog niets vast: de visie is een routekaart op weg naar een vitaal en levendig dorpshart.
Bekijk de visie (pdf, 8.370 kB)  (pdf, 8.370 kB)  voor meer informatie en de behandeling ervan in de raadsvergadering van 27 mei (agendapunt 12).

1 oktober 2020 – Online bijeenkomsten Bedrijveninvesteringszone (BIZ) voor ondernemers

De info-avond op 29 september voor ondernemers in Hotel Centraal kon door de nieuwe maatregelen rondom het corona-virus niet doorgaan. Wel organiseren we twee online info-avonden voor de ondernemers uit Someren. Tijdens deze bijeenkomsten presenteren we het Bedrijveninvesteringsplan (BIZ-plan). Samen met de werkgroep Ondernemersfonds gaan we graag het gesprek met de ondernemers hierover aan.
Tijdens de avonden komt verder aan bod:

 • belang van samenwerken
 • wat is een ondernemersfonds?
 • waarom keuze voor een BIZ?
 • hoe werkt een BIZ?
 • op welke activiteiten zal de BIZ zich richten (menukaart)?
 • gebiedsafbakening
 • heffingsplichtigen en contributie
 • de begroting
 • wat doet de gemeente?
 • verdere stappen om tot een BIZ te komen
 • draagvlakpeiling onder aanwezigen

7 juli 2020 – Dorpsconferenties

Op 7 juli presenteerden we een interactieve en coronaproof dorpsconferentie in De Ruchte. De jongeren van Someren hadden ’s middags de primeur. ’s Avonds volgden de ondernemers en inwoners. Allereerst werd teruggegrepen op de vorige bijeenkomst in maart. Even checken wat we toen hebben opgehaald. Het volgende werd duidelijk:

 • een compact centrum is echt nodig;
 • het Wilhelminaplein heeft een kwaliteitsimpuls nodig, en;
 • er moet vooral méér worden samengewerkt tussen winkels, eigenaren en gemeente.

Tijdens de avond hebben we met elkaar gesproken over de propositie en de identiteit, het eigene van Someren. En hoe trends op het gebied van vergrijzing, toerisme en mobiliteit zullen doorwerken in Someren-centrum. 
De ontwerpideeën voor Postelstraat-Noord en het Wilhelminaplein werden goed ontvangen. Er waren stellingen waarbij de deelnemers live met hun smartphones konden reageren. Met Mentimeter (de app voor de smartphones) en voldoende onderlinge afstand was er veel interactie en hebben we veel bruikbare informatie en reacties opgehaald.

17 april 2020 - Update van de centrumregisseurs

Nog net voordat bijeenkomsten niet langer mogelijk waren vanwege het coronavirus, hadden wij op 9 maart de dorpsconferentie voor inwoners in Someren. De opkomst was zeer behoorlijk en er werden goede discussies gevoerd. Onder andere werd de vraag gesteld hoe jongeren tegen de plannen aankijken, immers zij moeten straks verder met Someren-centrum. In de zaal zat toch vooral een ‘volwassen’ publiek. Wij beraden ons momenteel op de vraag hoe we jongeren gaan betrekken, dat zal in elk geval op een wijze gebeuren die vooral deze groep aanspreekt.

Dit is ook onderwerp van gesprek in de tweede kopgroepbijeenkomst, die we volgende week hebben gepland. We gaan aan de slag met alle input die we hebben opgehaald. Via een video-verbinding proberen we in deze tijd toch zoveel mogelijk besprekingen door te laten gaan. Dat geldt ook voor een eerste bijeenkomst van de werkgroep die met het ondernemersfonds aan de slag gaat. Voordat we kiezen voor de juridische vorm, willen we eerst spreken over de wil tot samenwerken en de inhoudelijke punten die aangepakt zouden moeten worden. Pas als er bereidheid tot samenwerken is, of wellicht een gevoel van noodzaak ontstaat (versterkt door deze barre tijd), heeft het zin om door te pakken.

Tot slot denken we na hoe we de tweede dorpsconferentie kunnen vormgeven. Met een grote groep samenkomen, kan dat straks weer (met inachtname van de anderhalve meter afstand tussen deelnemers) of is dat een te optimistische gedachte en moeten we een andere manier zoeken? We houden jullie op de hoogte.

9 maart 2020 – Reportage SIRIS over dorpsconferentie

Bekijk de reportage van de avond op 9 maart.

5 maart 2020 – Wat vinden bezoekers van het centrum?

SIRIS vroeg aan bezoekers van het centrum wat ze ervan vinden in de reportage van 5 maart.

20 november 2019 – Start centrumregisseurs

Bekijk hier het interview met de betrokken partijen tijdens de kick-off in november.