Commissies

Commissies brengen advies uit aan de raad over besluiten die de raad moet nemen. Commissies bestaan uit raadsleden en niet-raadsleden (burgerleden). De voorzitter van een commissie is een raadslid, de voorzitter heeft geen stemrecht. De gemeenteraad van Someren heeft twee raadscommissies: Commissie Ruimte en Commissie Burger en Bestuur.

Commissievergaderingen

Commissievergaderingen vinden twee weken voor de data van de raadsvergaderingen plaats. U kunt de commissievergaderingen bijwonen, maar ook vanuit huis direct meeluisteren via de raadswebsite. U kunt als inwoner gebruikmaken van het spreekrecht, over de onderwerpen die op de agenda staan.

Bekijk de vergaderdata, agenda’s en bijbehorende stukken van de commissievergaderingen op de raadswebsite.

Spreekrecht

 
Spreekrecht
(alleen bij raadscommissies)
Tijdens de vergadering 
(bij bepaald onderwerp)
Inloopspreekuur (voorafgaand aan vergadering)
AanmeldenBij voorkeur tijdig, via e-mail (griffie@someren.nl) of telefonisch  (0493) 494 888Neem contact op met de griffier via e-mail: griffie@someren.nl of tel. (0493) 494 888.
WanneerTijdens de betreffende commissievergaderingDe griffier stemt met u af in welke commissie en op welk moment u met de raad in gesprek gaat
OnderwerpenAgendapunten die op de vergadering staanU kunt terecht met vragen, suggesties en ideeën, in overleg met de griffier
Agenda en vergaderdataRaadswebsite 
Spreekvorm5 minuten (1 getypt A4'tje)
Eventueel reactie in 2e termijn
Vrij
BijzonderhedenUw bijdrage kan worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming van de raad. Het is ook mogelijk dat de commissieleden er alleen kennis van nemen. Er vindt geen discussie plaats tussen u en de leden van de commissieInformeel contact tussen raad en inwoners