Rekenkamer

Een rekenkamer doet onafhankelijk van de raad, het college en de ambtelijke organisatie onderzoek naar het beleid van de gemeente. De onderzoeken zijn gericht op de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Oftewel, het doel is om te achterhalen of met het beleid is bereikt is wat men wilde bereiken, er gedaan is wat gedaan moest worden en het gekost heeft wat het had mogen kosten.

Bekijk voor meer informatie over het werk van de rekenkamer de volgende video:

Onderzoeken

Inwoners en raadsleden kunnen suggesties doen voor onderzoeksonderwerpen, maar uiteindelijk bepaalt de rekenkamer zelf wat zij onderzoekt. De resultaten, conclusies en aanbevelingen van de onderzoeken worden vastgelegd in een onderzoeksrapport. De toelichting van het rapport en de bijbehorende aanbevelingen worden behandeld in de commissie- en raadsvergaderingen. 

Alle publicaties van de rekenkamer, zoals onderzoeksrapporten en jaarverslagen, zijn openbaar te raadplegen via het overzicht publicaties Rekenkamer.

Samenstelling

De rekenkamer bestaat uit 3 externe leden, die door de gemeenteraad zijn benoemd voor een periode van 6 jaar. Hun nevenfuncties vindt u in het overzicht nevenfuncties rekenkamerleden.

P.H. van Tulden

Voorzitter rekenkamer

W.P. Herweijer

Rekenkamerlid

J.T.G. Ackermans

Rekenkamerlid

De secretaris, tevens medewerker van de griffie binnen de gemeente, ondersteunt de rekenkamer en is aanwezig bij alle vergaderingen.

Contact

Heeft u een vraag aan de rekenkamer of een suggestie voor een onderzoeksonderwerp? Dan kunt u contact opnemen met de rekenkamer via rekenkamer@someren.nl.