Eisen aan verwerken hemelwater op eigen terrein

Door het veranderende klimaat is het steeds belangrijker om goed om te gaan met de verwerking van hemelwater. Dit om de kans op wateroverlast bij hevige neerslag te verkleinen en het dalen van de grondwaterstand te beperken. Daarom moet u bij nieuwbouw, verbouw en herbouw eerst minimaal 30 mm neerslag (horizontaal geprojecteerd) op eigen terrein verwerken voordat u meer neerslag kunt lozen op het gemeentelijke riool (bouwbesluit 2012, artikel 6.18 lid 4b). Dit staat los van eventuele zwaardere eisen door de waterschappen of in het bestemmingsplan.

Eisen

  • Leg een voorziening voor hemelwaterinfiltratie aan met een inhoud van minimaal 30 liter per m². Doe dit boven de gemiddelde hoogste grondwaterstand (GHG).
  • Meld het bij bouwtoezicht als u deze voorziening gaat aanleggen. Laat de voorziening minimaal 1 week zichtbaar zodat bouwtoezicht kan controleren op de juiste uitvoering.
  • Het water uit de voorziening moet infiltreren in de grond. Binnen 24 uur na de bui moet de buffercapaciteit weer beschikbaar zijn. Toon dit aan met een infiltratieberekening waarbij u mag rekenen met een k-waarde van maximaal 1 m per dag. Eventueel mag u na aanvullend onderzoek werken met een hogere k-waarde. Is infiltreren in de grond niet mogelijk? Ga dan in overleg met de gemeente. Misschien is het vertraagd afvoeren naar riool of sloot toegestaan.
  • Een overloopconstructie van de buffer mag alleen bovengronds afwateren naar het openbaar gebied. U mag eventueel wel gebruik maken van een ondergrondse leiding. Bij de perceelgrens moet het water bovengronds komen.

Aanbevelingen

  • Plaats bladvangers net boven het maaiveld om vervuiling van de voorziening te voorkomen en de kans op wateroverlast te beperken.
  • Zorg dat de voorziening eenvoudig toegankelijk is voor inspectie en reiniging, zodat de onderhoudskosten beperkt blijven.

Tot slot

U bent verantwoordelijk voor de goede werking van de voorziening. Zorg er dus voor dat de voorziening goed aangelegd en (aantoonbaar) onderhouden wordt.