Lotingsprotocol

Vastgesteld door het college van B&W op 20 juni 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren

Overwegende dat:

 • op 9 november 2021 het lotingsprotocol voor uitgifte bouwkavels is vastgesteld;
 • dit lotingsprotocol aanpassing/actualisatie behoeft;
 • het lotingsprotocol voor uitgifte bouwkavels 2023 voorziet in deze behoefte en vervangt als zodanig het lotingsprotocol d.d. 9 november 2021. 

Besluit:

Vast te stellen het navolgende “Lotingsprotocol voor uitgifte bouwkavels 2023”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 1. Starterswoning: een als starterswoning gedefinieerde woning is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen.
 2. Half-vrijstaande woning: bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan één zijde in de zijdelingse perceelgrens zijn gebouwd en aan de andere zijde niet en waarbij de hoofdgebouwen één geheel vormen.
 3. Vrijstaande woning: bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden niet zijn gebouwd in de zijdelingse perceelgrens.
 4. Patiowoning: een woning met een geheel of gedeeltelijke omsloten binnenplaats of binnentuin, gevormd door gevels van aangrenzende, dan wel op het eigen perceel aanwezige bebouwing.
 5. Levensloopbestendige woning: zelfstandige woning die geschikt (of eenvoudig geschikt te maken) is voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Een levensloopbestendige woning voldoet aan de eisen van Woonkeur, met mobiliteitsklasse C

Artikel 2 Bekendmaking en Inschrijving

 1. Na publicatie op de gemeente pagina in huis-aan-huis Weekblad ‘t Contact en op de internetpagina van de gemeente Someren (www.someren.nl), waarin de uitgifte van bouwkavels of een project wordt aangekondigd, kan de inschrijving 
  volgen.
 2. Per bouwkavel dient een inschrijfformulier te worden ingevuld, ondertekend en het inschrijfbedrag, zijnde € 200,--, te worden overgemaakt op Bank voor Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer IBAN NL56 BNGH 0285 0079 47 met 
  als beschrijving “Inschrijving loting kavel X Naam aanvrager”.
 3. Inschrijving is in beginsel mogelijk via DigiD. Het inschrijfformulier is tevens verkrijgbaar bij het KlantContactCentrum van de gemeente. Ook kan het inschrijfformulier worden gedownload via www.someren.nl.
 4. Per huishouden kan op maximaal twee bouwkavels worden ingeschreven.
 5. Een gewenst bouwkoppel wordt gevormd als beide aanvragers afzonderlijk een formulier indienen, waarin ze beide verklaren een bouwkoppel te zijn. Op de kavels waarop ze zich als bouwkoppel inschrijven, kunnen ze zich niet meer als 
  individu of als ander bouwkoppel inschrijven.
 6. Een inschrijving is pas geldig als zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld bij de gemeente zijn ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.
 7. Indien men wordt ingeloot wordt het bedrag van €200,-- verrekend met de koopsom.
 8. Indien men wordt uitgeloot wordt het bedrag van €200,-- terugbetaald.
 9. Wanneer men is ingeloot en de bouwkavel niet accepteert, wordt het inschrijfbedrag niet terugbetaald.

Artikel 3 Algemene regels

 1. Voor deelname aan een loting ten behoeve van een bouwkavel komen alleen natuurlijk personen (niet-rechtspersonen) in aanmerking die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Personen dienen een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar.
  • In het geval van partners (samenwonend/gehuwd) mag slechts één persoon deelnemen aan de loting.
  • Personen zullen de bouwkavel aanwenden om daarop een woning voor eigen gebruik te (doen) bouwen (geen verhuur).
 2. Gewenste bouwkoppels dienen zich gezamenlijk in te schrijven (artikel 2 lid 5).

Artikel 4 Extra Loten

 1. Extra loten die verkregen zijn na opheffing van de wachtlijsten op 24 mei 2006, kunnen gekoppeld worden aan een inschrijving.
 2. De extra loten zijn uniek, op naam uitgegeven en zijn als zodanig niet uitwisselbaar.
 3. Het is niet mogelijk om alleen met een extra lot mee te loten.
 4. De loten dienen gelijktijdig met en aangehecht aan het inschrijfformulier ingeleverd te worden.
 5. Bij het niet accepteren van een aangeboden bouwkavel vervallen ook de extra loten behorende bij de inschrijving.

Artikel 5 Half-vrijstaande woningen

 1. Voor twee kavels waarop twee half-vrijstaande woningen (een tweekapper) gebouwd kunnen worden, kunnen zowel bouwkoppels als individuele gegadigden zich inschrijven.
 2. Ingeschreven bouwkoppels en individuele kandidaten worden op twee aparte lotingslijsten geloot. Bouwkoppels krijgen bij de toewijzing voorrang op de individuele kandidaten.
 3. Artikel 2 lid 5 geeft aan hoe bouwkoppels zich kunnen inschrijven.
 4. Bouwkoppels worden als eerst geloot. Daarna volgen de individuele inschrijvers.
 5. Indien een bouwkoppel niet tot overeenstemming kan komen en/of de aanbieding niet accepteert dan vervalt de aanbieding aan beide kandidaten voor beide kavels en worden de kavels aangeboden aan het volgende bouwkoppel op de lotinglijst. 
 6. Indien alle bouwkoppels op de lijst benaderd zijn en geen interesse hebben, wordt overgegaan naar de lotingslijst van de individuele inschrijvers. De eerste ingelote individuele kandidaat per kavel op het proces-verbaal/de lotingslijst vormt dan samen een nieuw bouwkoppel met de opvolgende ingelote individuele kandidaat.
 7. Indien bij twee individuele kandidaten (het nieuwe bouwkoppel) niet tot overeenstemming wordt gekomen, vervalt de aanbieding aan beide ingelote kandidaten, tenzij in gezamenlijkheid wordt medegedeeld dat één van de ingelote kandidaten zich terugtrekt. De eerstvolgende individuele kandidaat voor de desbetreffende kavel op het proces-verbaal/de lotingslijst voor de desbetreffende kavel wordt dan in contact gebracht met de overgebleven individuele kandidaat. Samen krijgen ze twee maanden om te onderzoeken of ze tot overeenstemming kunnen komen.

Artikel 6 Loting en aanbieding koopovereenkomst

 1. De loting zal worden verricht door notaris R.C.M. van Kaam of een daartoe gerechtigde medewerker van het notariskantoor. Bij een gering aantal kavels bestaat de mogelijkheid om de loting te laten 
  verrichten door de burgemeester of een door haar gemachtigde vervanger
 2. De loting kan door iedere belangstellende worden bijgewoond. Het is niet verplicht voor ingeschrevenen om de loting bij te wonen.
 3. De notaris loot alle ingeschrevenen op een bouwkavel.
 4. De notaris/gemeente maakt een proces-verbaal/lotingslijst op waarin de volgorde van ingelote kandidaten is vastgelegd.
 5. Kandidaten die zijn ingeloot voor de bouwkavel ontvangen conform het proces-verbaal, op volgorde van loting (diegene die het eerst wordt ingeloot, ontvangt als eerste een aanbieding) binnen een vooraf gestelde termijn een aanbieding voor een koopovereenkomst ter ondertekening.
 6. Binnen twee maanden na dagtekening van de aanbieding dient de koopovereenkomst te worden ondertekend en een waarborgsom (2% van de koopsom) te worden betaald. Indien hieraan niet wordt voldaan vervalt de aanbieding en wordt de kavel aangeboden de volgende op het proces-verbaal van ingelote kandidaten, tenzij anders afgesproken.
 7. Indien alle ingelote kandidaten op de lotingslijst benaderd zijn en geen interesse hebben voor de desbetreffende kavel, zal de kavel worden gepubliceerd op de website en in de vrije/openbare verkoop worden gezet.

Artikel 7 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden van het hiervoor omschreven lotingsprotocol af te wijken. Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit lotingsprotocol niet voorziet beslist het college.