Lotingsprotocol

Vastgesteld door het college van B&W op 9 november 2021.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren

Overwegende dat

de gemeenteraad op 20 december 2017 de Nota Grondbeleid 2018 – 2022 heeft vastgesteld. Hierin is gesteld: ‘Kavelverkoop vindt (mede vanwege de maatwerkgedachte) rechtstreeks plaats: gegadigden melden zich bij ons en maken een keuze uit de beschikbare kavels. Dit werkt prima. Het is evenwel heel goed mogelijk dat het bij nieuwe planontwikkelingen (in geval van een te verwachten “run” op kavels) raadzaam is het lotingssysteem weer ter hand te nemen. Per ontwikkeling zal deze afweging gemaakt worden’;

Voor de zorgvuldigheid en transparantie is het gewenst een actueel lotingsprotocol te hebben voor de uitgifte van bouwkavels;

Besluit:

Vast te stellen het navolgende “Lotingsprotocol voor uitgifte bouwkavels”.

Artikel 1 Begripsomschrijving

 1. Starterswoning; een als starterswoning gedefinieerde woning is bedoeld voor mensen die voor het eerst een woning kopen.
 2. Half-vrijstaande woning: Bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan één zijde in de zijdelingse perceelgrens zijn gebouwd en aan de andere zijde niet en waarbij de hoofdgebouwen één geheel vormen.
 3. Vrijstaande woning: Bebouwing waarbij de hoofdgebouwen aan beide zijden niet zijn gebouwd in de zijdelingse perceelgrens.
 4. Patiowoning: Een woning met een geheel of gedeeltelijke omsloten binnenplaats of binnentuin, gevormd door gevels van aangrenzende, dan wel op het eigen perceel aanwezige bebouwing.
 5. Levensloopbestendige woning: Zelfstandige woning die geschikt (of eenvoudig geschikt te maken) is voor bewoning tot op hoge leeftijd, ook in geval van fysieke handicaps of chronische ziekten van bewoners. De woning past in alle levensfasen bij de behoeften die de bewoner op dat moment heeft. Een levensloopbestendige woning voldoet aan de eisen van Woonkeur, met mobiliteitsklasse C.
 6. Project: Aantal gelijkwaardige bouwkavels die als een geheel verloot worden.

Artikel 2 Bekendmaking en Inschrijving

 1. Na publicatie op de gemeente pagina in huis-aan-huis Weekblad ‘t Contact en op de internetpagina van de gemeente Someren www.someren.nl, waarin de uitgifte van bouwkavels of een project wordt aangekondigd, kan de inschrijving volgen.
 2. Per bouwkavel of project dient een inschrijfformulier te worden ingevuld, ondertekend en het inschrijfbedrag te worden overgemaakt op Bank voor Nederlandse Gemeenten, rekeningnummer IBAN NL56BNGH0285007947 met als beschrijving “Inschrijving loting kavel X Naam aanvrager”..
 3. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar bij het KlantContactCentrum van de gemeente. Ook kan het inschrijfformulier worden gedownload via www.someren.nl.
 4. Binnen de daarvoor gestelde termijn kan men zich op meerdere bouwkavels of projecten inschrijven.
 5. Een gewenst bouwkoppel wordt gevormd als beide aanvragers afzonderlijk een formulier indienen, waarin ze beide verklaren een bouwkoppel te zijn. Op de kavels waarop ze zich als bouwkoppel inschrijven, kunnen ze zich niet meer als individu inschrijven.
 6. Een inschrijving is pas geldig als zowel het inschrijfformulier als het inschrijfgeld bij de gemeente zijn ontvangen binnen de daarvoor gestelde termijn.
 7. Indien men wordt ingeloot wordt het bedrag van €200,- verrekend met de koopsom.
 8. Indien men wordt uitgeloot wordt het bedrag van €200,- terugbetaald.
 9. Wanneer men is ingeloot en de bouwkavel niet accepteert, wordt het inschrijfbedrag niet terugbetaald.
 10. Op www.someren.nl wordt tijdens de inschrijfperiode op vooraf aangegeven momenten een tussenstand van het aantal inschrijvingen per kavel gepubliceerd.

Artikel 3 Algemene regels

 1. Voor deelname aan een loting ten behoeve van een bouwkavel komen alleen personen in aanmerking die voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • Personen dienen een minimale leeftijd te hebben van 18 jaar.
  • In het geval van partners (samenwonend/gehuwd) mag slechts één persoon deelnemen aan de loting.
  • Gewenste bouwkoppels dienen zich gezamenlijk in te schrijven.
 2. Burgemeester en wethouders kunnen nadere voorwaarden stellen aan een project.

Artikel 4 Extra Loten

 1. Extra loten die verkregen zijn na opheffing van de wachtlijsten op 24 mei 2006, kunnen gekoppeld worden aan een inschrijving.
 2. De extra loten zijn uniek, op naam uitgegeven en zijn als zodanig niet uitwisselbaar.
 3. Het is niet mogelijk om alleen met een extra lot mee te loten.
 4. De loten dienen gelijktijdig met en aangehecht aan het inschrijfformulier ingeleverd te worden.
 5. Bij het niet accepteren van een aangeboden bouwkavel vervallen ook de extra loten behorende bij de inschrijving.

Artikel 5 Half-vrijstaande woningen

 1. Voor twee kavels waarop twee half-vrijstaande woningen (een tweekapper) gebouwd kunnen worden, kunnen bouwkoppels zich inschrijven.
 2. Artikel 2, lid 6 geeft aan hoe bouwkoppels zich kunnen inschrijven.
 3. Bouwkoppels loten gezamenlijk mee op de kavel voor een half vrijstaande woning met het laagste bouwkavelnummer.
 4. Indien een bouwkoppel als eerste wordt ingeloot, dan neemt het bouwkoppel ook direct de aangrenzende half-vrijstaande kavel in.
 5. Indien een bouwkoppel niet tot overeenstemming kan komen en/of de aanbieding niet accepteert dan vervalt de aanbieding aan beide kandidaten voor beide kavels.
 6. Indien de volgende op het proces-verbaal van ingelote kandidaten van de eerste kavel een individuele kandidaat is, dan vormt deze met de eerste ingelote kandidaat op de lijst van de tweede aangrenzende kavel voor een half-vrijstaande woning een nieuw bouwkoppel.
 7. Indien bij twee individuele kandidaten niet tot overeenstemming wordt gekomen, vervalt de aanbieding aan beide ingelote kandidaten, tenzij in gezamenlijkheid wordt medegedeeld dat één van de ingelote kandidaten zich terugtrekt. De eerstvolgende individuele kandidaat op het proces-verbaal voor de desbetreffende kavel wordt dan in contact gebracht met de overgebleven individuele kandidaat. Samen krijgen ze twee maanden om te onderzoeken of ze tot overeenstemming kunnen komen.

Artikel 6 Loting en aanbieding koopovereenkomst

 1. De loting zal worden verricht door notaris R.C.M. van Kaam of een daartoe gerechtigde medewerker van het notariskantoor.
 2. De loting kan door iedere belangstellende worden bijgewoond. Het is niet verplicht voor ingeschrevenen om de loting bij te wonen.
 3. De notaris loot alle ingeschrevenen op een bouwkavel.
 4. De notaris maakt een proces-verbaal op waarin de volgorde van ingelote kandidaten is vastgelegd. Dit procesverbaal is openbaar en voor een ieder inzichtelijk en opvraagbaar.
 5. Kandidaten die zijn ingeloot voor de bouwkavel ontvangen conform het proces-verbaal, op volgorde van loting (diegene die het eerst wordt ingeloot, ontvangt als eerste een aanbieding) binnen een vooraf gestelde termijn een aanbieding voor een koopovereenkomst ter ondertekening.
 6. Binnen twee maanden na dagtekening van de aanbieding dient de koopovereenkomst te worden ondertekend en een waarborgsom (2% van de koopsom) te worden betaald. Indien hieraan niet wordt voldaan vervalt de aanbieding en wordt de kavel aangeboden de volgende op het proces-verbaal van ingelote kandidaten.

Artikel 6 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders behoudt zich het recht voor om onder bijzondere omstandigheden van het hiervoor omschreven lotingsprotocol af te wijken. Indien zich omstandigheden voordoen waarin dit lotingsprotocol niet voorziet beslist het college.