Samenstelling college

 • Gemeente Someren heeft een burgemeester en 2 wethouders
 • Ieder collegelid is belast met een aantal beleidsterreinen
 • Het college van burgemeester en wethouders vergadert elke dinsdagochtend
 • Bekijk de nevenfuncties van de collegeleden

Burgemeester of wethouders spreken

 • Bel (0493) 494 888. Via het Klant Contact Centrum kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat

Burgemeester D. Blok

Tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: burgemeester@someren.nl

Portefeuille

 • Burgerzaken en algemeen bestuur
 • Openbare orde en veiligheid 
 • Integrale handhaving 
 • Communicatie, inclusief Burgerparticipatie
 • Personeel en organisatie 
 • Regionale samenwerking
 • Informatisering & Automatisering
 • Beheer gemeentehuis 
 • Grondzaken (aan- en verkoop gronden)
 • Afval
 • Verkeer en mobiliteit

Foto van Dilia Blok 

Wethouder A.A.H. Swinkels

tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: l.swinkels@someren.nl

Portefeuille

 • Economische zaken en bedrijventerreinen
 • Ruimtelijke Ordening buiten bebouwde kom incl. bedrijventerreinen
 • Toerisme recreatie / Heihorsten
 • Natuur (bossen) en milieu incl. fauna en wildbeheer
 • Waterbeheer en riool
 • Cultuur en bijbehorende accommodaties, facilitering en subsidiëring
 • Ruimtelijke Ordening binnen de bebouwde kom
 • Volkshuisvesting
 • Energietransitie
 • Beheer openbare ruimte

Wethouder Swinkels is 1e loco-burgemeester.

Foto Louis Swinkels

Wethouder T.C.W. Maas

tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: t.maas@someren.nl

Portefeuille

 • Maatschappelijke zorg en jeugd
 • Welzijn- en ouderenbeleid, welzijnsverenigingen en dorpscoöperaties
 • Onderwijs (inclusief onderwijsgebouwen)
 • Bibliotheek (inclusief gebouw)
 • Gemeenschapshuizen
 • Participatiewet (Werk en inkomen) 
 • Algemeen bestuur Peelgemeenten
 • Financiën
 • Sport en bijbehorende accommodaties
 • Grondexploitaties

Wethouder Maas is 2e loco-burgemeester.

Foto Theo Maas

Gemeentesecretaris J. Koppers-van der Krabben

tel. (zakelijk) (0493) 494 888
e-mail: J.Koppers@someren.nl

 • Ondersteunt en adviseert het college en is de schakel tussen het bestuur en de ambtelijke organisatie
 • Algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie
 • Het college van burgemeester en wethouders benoemt de gemeentesecretaris

 

Strategische projecten

 • Realiseren toekomstvisie 2030 (Burgemeester Blok)
  • Samen Someren – Zorgzame en zelfredzame kernen o.a. Transformatie Sociaal domein (wethouder Maas)
  • GREENLAB2030 – Productief, innovatief en circulair buitengebied waaronder Revitalisering en doorontwikkeling Buitengebied (wethouder Swinkels)
  • Aantrekkelijk wonen – Onderscheidende woonmilieus in gezond parklandschap
  • Hart van Someren – Centrum voor ontmoeten, beleven en genieten (wethouder Swinkels)
 • Integraal toepassen Duurzaamheid
 • Implementatie Omgevingswet (burgemeester Blok)
 • Ontwikkelen toekomstvisie economie en bedrijventerreinen (wethouder Swinkels)