Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Principeverzoek

Voldoen uw bouwplannen niet (direct) aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Het principeverzoek is er voor de volgende situaties:

  • U gaat (ver)bouwen en dit past niet in bestemmingsplan
  • U wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen
  • U wilt de bedrijfssituatie wijzigen
  • U heeft plannen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen

Een principeverzoek kost € 1.936,40. Kijk in de legesverordening voor de voorwaarden. Wilt u een principeverzoek indienen? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl, met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Beschrijving van de ontwikkeling
  • Situatieschets
  • Afwijking van het huidige bestemmingsplan

Vooroverleg

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is? U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Dit doet u met het vooroverleg

Gevolgen nieuwe Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Dit heeft als gevolg dat uw plannen vóór 1 juli 2023 moeten zijn ingediend bij de gemeente. Lees meer hierover op de pagina Omgevingswet.