Bestemmingsplannen

  • In een bestemmingsplan is de bestemming van een perceel vastgelegd, bijvoorbeeld wonen, bedrijf of agrarisch. 
  • Per bestemming is vastgelegd waarvoor de gronden en/of gebouwen gebruikt mogen worden en wat er gebouwd mag worden. Voor het bouwen worden maximale maten opgenomen, bijvoorbeeld voor de goot- en nokhoogte van gebouwen of de oppervlakte aan bijgebouwen.

Principeverzoek

Voldoen uw bouwplannen niet (direct) aan de regels van het bestemmingsplan? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Het principeverzoek is er voor de volgende situaties:

  • U gaat (ver)bouwen en dit past niet in bestemmingsplan
  • U wilt het gebruik van grond of gebouwen wijzigen
  • U wilt de bedrijfssituatie wijzigen
  • U heeft plannen voor nieuwe bedrijfsontwikkelingen

Een principeverzoek kost € 1.936,40. Kijk in de legesverordening voor de voorwaarden. Wilt u een principeverzoek indienen? Stuur dan een mail naar gemeente@someren.nl, met de volgende gegevens:

  • Naam, adres en woonplaats
  • Beschrijving van de ontwikkeling
  • Situatieschets
  • Afwijking van het huidige bestemmingsplan

Vooroverleg

Wilt u weten of uw aanvraag voor een omgevingsvergunning compleet is? U kunt uw bouwplan eerst laten toetsen voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt. Dit doet u met het vooroverleg

Gevolgen nieuwe Omgevingswet

De procedure van het bestemmingsplan is bepaald in de Wet Ruimtelijke Ordening (Wro). Op 1 januari 2024 wordt deze wet vervangen door de Omgevingswet. Hierdoor veranderen de nu bekende procedures. De bestaande bestemmingsplannen worden omgevormd naar één omgevingsplan. Een omgevingsplan bevat niet alleen informatie over de bestemming van een plek. Het omvat ook regels voor geluid, bodem – en soms ook voor zaken als energiemaatregelen en duurzaamheid.

Bestemmingsplannen inzien

 

Ontwerp bestemmingsplannen

BestemmingsplanTermijnReactie
Gezandebaan 17a19 april-30 meiHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Kuilerstraat 12-12A19 april-30 meiHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Nieurwendijk 90-9219 april-30 meiHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Smulderslaan 30-4019 april-30 meiHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Smulderslaan 4119 april-30 meiHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Vastgesteld bestemmingsplan

BestemmingsplanTermijnReactie
Veegplan XIV17 mei-27 juniHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Bennenbroekstraat ong. naast 30 17 mei-27 juniHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Ontwerp wijzigingsplan

BestemmingsplanTermijnReactie

 

Vastgesteld wijzigingsplan

BestemmingsplanTermijnReactie
Gelderselaan 16 en 1819 april-30 meiHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Michelslaan 143 mei-13 juniHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag
Moorsel 9-1110 mei-20 juniHet beroepschrift moet u gedateerd, gemotiveerd en ondertekend, sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag

 

Beroep aantekenen tegen vaststellingsbesluite en bestemmingsplannen in werking