Omgevingswet

logo aan de slag met de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur). Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen enzovoort. Met de Omgevingswet wil de overheid het systeem eenvoudig en beter maken.

Nu staan regels voor de fysieke leefomgeving in allerlei wetten, zoals de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als je een plan hebt, moet je soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd.

De Omgevingswet gaat 26 van deze wetten vervangen door 1 wet. De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels al enkele malen uitgesteld. De ingangsdatum staat nu gepland op 1 januari 2024.

Wat merk ik?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Ik heb verbouwplannen

Als u (ver)bouwplannen heeft, dan is het belangrijk om te checken of deze plannen in het bestemmingsplan passen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor (ver)bouwplannen die in het bestemmingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online (www.olo.nl). Aanvragen die vóór ingang van de Omgevingswet worden ingediend, worden nog via de huidige procedures afgehandeld.

Aangepaste behandeling bestemmingsplanwijzigingen

Een gevolg van de invoering van de Omgevingswet is dat bestemmingsplannen vóór 31 december 2023 als ontwerp ter inzage moeten liggen, om nog onder de huidige wetgeving afgerond te kunnen worden. Aangezien het voorbereiden en ter inzage leggen van een bestemmingsplanwijziging een gemiddelde doorlooptijd van een half jaar heeft, worden zoals eerder aangekondigd er dit jaar geen nieuwe plannen meer in behandeling genomen.

Stop op behandeling principeverzoeken

Een principeverzoek is een verzoek dat voorafgaand aan het indienen van een nieuwe ontwikkeling bij de gemeente wordt ingediend om te polsen naar de haalbaarheid van een plan. Gezien de deadline en werkdruk die op de behandeling van de bestemmingsplannen staan, worden er vanaf 15 juli tot 1 januari 2024 geen principeverzoeken meer in behandeling genomen.

Uitzonderingen op principeverzoeken

Er zijn echter ontwikkelingen gaande waarvoor een uitzondering op het in behandeling nemen van principeverzoeken wordt gemaakt.

  1. Agrariërs die willen deelnemen aan de Landelijke beëindigingsregeling veehouderij (LBV / LBV+);
  2. Woningbouwplannen met een toevoeging van 15 of meer wooneenheden;
  3. Maatschappelijke ontwikkelingen (bijvoorbeeld schoolgebouwen);
  4. Ontwikkelingen ten behoeve van de energietransitie met een maatschappelijke meerwaarde.

Bij het in behandeling nemen van dergelijke principeverzoeken geldt bovenstaande opsomming als prioritering.

Start pilot

De prioriteit wordt nu gegeven aan de behandeling van de bestemmingsplanwijzigingen, zodat deze voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet ter inzage liggen. Om de achterstand met de behandeling van de principeverzoeken niet verder op te laten lopen, is een bureau ingeschakeld. Zij gaat, bij wijze van pilot, aan de slag met de verwerking van de bestaande werkvoorraad en genoemde uitzonderingen.