Omgevingswet

logo aan de slag met de Omgevingswet

Op 1 januari 2024 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking.

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt 26 bestaande wetten over de fysieke leefomgeving. Met de fysieke leefomgeving wordt alles bedoeld dat je buiten ziet (gebouwen, wegen, natuur, groen, water), hoort (geluid) en ruikt (geur). Denk hierbij aan milieu, natuur, water, bodem, monumenten, bouwen, slopen, het gebruik van gronden en gebouwen enzovoort. Met de Omgevingswet wil de overheid het systeem eenvoudig en beter maken.

Nu staan regels voor de fysieke leefomgeving in allerlei wetten, zoals de Wet milieubeheer, de Woningwet en de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als je een plan hebt, moet je soms in veel wetten kijken. Dat is ingewikkeld. Ook gaan sommige dingen niet samen omdat de regels in de verschillende wetten niet goed op elkaar zijn afgestemd.

De Omgevingswet gaat 26 van deze wetten vervangen door 1 wet. De Omgevingswet zorgt voor een bredere blik op onze leefomgeving. In een wereld die steeds verandert, kijken we zorgvuldiger naar de kwaliteit van de plek waar we wonen, werken en onze vrije tijd doorbrengen. Deze plek moet veilig en gezond zijn en tegelijkertijd ook ruimte bieden aan ontwikkeling en aan inwoners en ondernemers met slimme ideeën.

Wanneer gaat de Omgevingswet in?

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is inmiddels al enkele malen uitgesteld. De ingangsdatum staat nu gepland op 1 januari 2024.

Wat merk ik?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt te maken met de Omgevingswet. Ook als uw buren, de gemeente of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. De Omgevingswet verplicht hen om u op tijd te informeren over hun plannen. Dat geldt ook als u zelf een vergunning aanvraagt.

Een aanvraag doet u straks eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Ik heb verbouwplannen

Als u (ver)bouwplannen heeft, dan is het belangrijk om te checken of deze plannen in het bestemmingsplan passen (zie www.ruimtelijkeplannen.nl).

Voor (ver)bouwplannen die in het bestemmingsplan passen en waarvoor een vergunning nodig is, kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online (www.olo.nl). Aanvragen die vóór ingang van de Omgevingswet worden ingediend, worden nog via de huidige procedures afgehandeld.

(Ver)bouwplannen die niet in het bestemmingsplan passen en waarvoor dus een bestemmingsplanwijziging nodig is, kennen een andere procedure en hebben een langere doorlooptijd. Aanvragen voor een wijziging van het bestemmingsplan moeten inclusief alle bijbehorende onderzoeken vóór 1 juli 2023 zijn ingediend bij de gemeente.

Aanvragen die na deze datum worden ingediend, worden niet in behandeling genomen als bestemmingsplan. De aanvraag zal dan als omgevingsplan onder de nieuwe Omgevingswet moeten worden ingediend.